CKS-rapporter

CKS-rapporter är CKS primära publikationsserie. I den ges cirka tio rapporter per år ut.

Rapportserien ger en möjlighet att dokumentera och sprida forskningsresultat till kommunala politiker och tjänstemän. Rapporterna kan beställas i tryckt form, men publiceras också elektroniskt på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).

Träfflista för CKS-rapporter i DiVA (fulltext).   

Omslag till publikationer i CKS Rapporter

CKS-rapporter - Instruktioner till författare

Syftet med CKS-rapporter är att föra ut den forskning som sker i anslutning till CKS verksamhet. Rapporterna ska hålla hög vetenskaplig kvalitet. Rapporterna ska i normalfallet redovisa en empirisk studie. Rapporterna ska på ett strukturerat och tydligt sätt beskriva hur den redovisade studien relaterar till tidigare forskning. Rapporten ska beskriva metoden och de empiriska källorna på så sätt att det medger en kritisk granskning. Fullständiga, konsekventa och korrekta hänvisningar till litteratur och källor är ett krav.  Läsare av rapportserien är främst politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, media och en intresserad allmänhet. Rapporterna ska vara språkligt lättillgängliga för målgrupperna men även vara relevanta publikationer för studenter och forskare. 

Manus och struktur

Det manus som lämnas till CKS för läsning, granskning och tryck ska vara skrivet i Word och i normalfallet inte omfatta mer än 15 000 ord plus eventuella appendix. 

Vad gäller illustrationer och diagram i rapporten ska de göras svartvita eftersom trycket kommer att vara i svartvitt. Bilder går också bra att ha i inlagan till rapporten, men du måste veta säkert att du av upphovsrättsliga skäl har rätt att använda dem. 

Strukturen på rapportens inlaga ska vara:

  1. Innehållsförteckning
  2. Förord – som skrivs av CKS vetenskapliga ledare, Brita Hermelin
  3. Sammanfattning (max 2 sidor som motsvarar omkring 700 ord)
  4. Ett antal kapitel
  5. Referenser
  6. Eventuella bilagor

 

Omslag

Omslaget arbetas fram tillsammans med CKS kommunikatör Marie-Louise Elebring. Omslaget har en framsida med bild, titel och författarnamn samt en baksida med baksidestext (cirka 10 meningar/100 ord), författarnamn, titel och arbetsplats. Hela manuset med alla delar enligt ovan skickas till Brita Hermelin vid CKS för läsning. Marie-Louise Elebring är kontaktperson och granskare för omslaget (det vill säga fram- och baksida) inklusive foto/bild och baksidestext. Tänk på upphovsrätten för bilder. Rapporten kommer att tryckas på universitetets tryckeri LiU-tryck.

Korrektur

Innan tryck korrekturläser författaren/författarna hela rapporten. Korrekturet skickas till författaren i pdf-form och korrekturrättningar görs elektroniskt. Antingen gör du korrigeringarna direkt i pdf-filen, eller så använder du korrekturformuläret nedan, se uppladdad fil.

Upplaga och spridning

När rapporten är färdig får varje författare tre exemplar. Rapporten skickas dessutom till politiker och tjänstemän i kommunerna, till kommunernas diarier samt forskningsråd och forskningscentrum som rör kommunal forskning, till ett antal bibliotek och till personer och organisationer som kan ha ett särskilt intresse för den enskilda rapporten. Om rapportförfattaren önskar fler exemplar för att sända till exempelvis informanter och finansiärer kan detta beställas till självkostnadspris.

Publicering

Rapporten publiceras digitalt med Open Access i DiVA på Linköping University Electronic Press. Om rapporten är medialt intressant skickas pressmeddelande.    

Korrekturmall för författareVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll