CKS-rapporter är CKS primära publikationsserie. I den ges cirka tio rapporter per år ut.

Rapportserien ger en möjlighet att dokumentera och sprida forskningsresultat till kommunala politiker och tjänstemän. Rapporterna kan beställas i tryckt form, men publiceras också elektroniskt på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).

Syftet med CKS-rapporter är att föra ut den forskning som sker i anslutning till CKS verksamhet. Rapporterna ska hålla hög vetenskaplig kvalitet. Rapporterna ska i normalfallet redovisa en empirisk studie. Rapporterna ska på ett strukturerat och tydligt sätt beskriva hur den redovisade studien relaterar till tidigare forskning. Rapporten ska beskriva metoden och de empiriska källorna på så sätt att det medger en kritisk granskning. Fullständiga, konsekventa och korrekta hänvisningar till litteratur och källor är ett krav.  Läsare av rapportserien är främst politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, media och en intresserad allmänhet. Rapporterna ska vara språkligt lättillgängliga för målgrupperna men även vara relevanta publikationer för studenter och forskare. 

Här hittar du alla CKS-rapporter i fulltext i DiVA.  

Om du vill beställa CKS-rapport i tryckt form, skicka ett mejl till Christine Erlandsson på CKS.

 

Kontakt