CKS seminarieserie våren 2021

Foto www.scandinav.se/Thomas AdolfsÃ

Omkring hälften av befolkningen i Sverige är ideellt aktiva inom någon typ av organisation. Ofta sker det ideella engagemanget i ett lokalt sammanhang.

I komplexa frågor som till exempel att erbjuda invånare ett socialt sammanhang eller integration av nyanlända invånare läggs ofta stora förväntningar på civilsamhällets eller föreningslivets förmåga att hjälpa till med att lösa dessa frågor. Vid plötsliga kriser som skogsbränder eller som under coronapandemin finns ofta ett behov av frivilliga som ett komplement till det offentliga.

När olika typer av aktörer samverkar kan frågor kring styrning, organisering och koordinering av verksamheter uppstå. Vilken betydelse har civilsamhället och frivilliga lokalt? Under vårens seminarieserie fokuserar vi på civilsamhället i det lokala och presenterar tre spännande seminarier som tar upp aktuell forskning.

Välkommen!

Anmäl dig här

Program

Torsdag 25 mars

Civilsamhället som mötesplats för alla? Betydelsen av kontakter i föreningslivet för mellanmänsklig tillit

Susanne Wallman Lundåsen är docent i statsvetenskap och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid LiU. Hennes forskning rör framför allt tillit, lokal demokrati och ideellt arbete. I forskningen lyfts människors förmåga att känna tillit till andra fram som en viktig resurs för såväl individer som samhällen. Ur ett internationellt perspektiv kännetecknas Sverige ofta av en hög grad av mellanmänsklig tillit. Från politiskt håll knyts ofta förhoppningar till att det civila samhället ska kunna fungera som en betydelsefull arena för möten och kontakter som skapar tillit och som kan leda till integration och främjande av tolerans mellan olika grupper i samhället. Wallman Lundåsen har analyserat betydelsen av kontakter mellan grupper med olika bakgrund inom föreningslivet. Under vårens första seminarium presenteras och diskuteras resultaten.

Föreläsare: Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap och forskare på CKS, Linköpings universitet.

Tid: Torsdag den 25 mars kl. 13.30 - senast 16.00. 

Plats: Digitalt via Zoom.

Torsdag 22 april

Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen

Marie Nordfeldt är filosofie doktor i kulturgeografi och verksam som professor i socialt arbete vid Karlstads universitet. Hennes forskning handlar om civilsamhällets roll i välfärden. Intresset för civilsamhällets aktörer är stort, oavsett om de benämns ideella organisationer, civilsamhälleorganisationer eller frivilligorganisationer. Ideella organisationer förväntas ofta spela avgörande roller för demokrati och välfärd, men även att ge oss mer mening i våra liv. Föreläsningen berör framför allt villkoren på lokal nivå, där ideella organisationer både är engagerade i intressepolitiskt arbete och utför konkreta serviceuppgifter. Nordfeldt beskriver hur ideella organisationer verksamma inom tre viktiga socialpolitiska områden − funktionshinder, kvinnofrid och hemlöshet - upplever villkoren för att verka i sina lokala välfärdssamhällen. Har den ideella sektorns roll som samhällskritiker naggats i kanten som en följd av att ideella organisationer allt oftare verkar som offentliga serviceleverantörer?

Föreläsare: Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet

Tid: Torsdag den 22 april kl. 13.30 - senast 16.00. 

Plats: Digitalt via Zoom.

Torsdag 20 maj

Integration av frivilliga i räddningsinsatser

Roine Johansson är professor i sociologi vid Mittuniversitetet. Hans forskning handlar huvudsakligen om organisationsaspekter av krishantering. Seminariet kommer att handla om på vilket sätt och i vilken grad frivilliga inkluderas i räddningsinsatser i samband med stora skogsbränder. ”De frivilliga” utgör en så heterogen skara att det är svårt att säga något meningsfullt om dem i största allmänhet. Därför kommer inledningsvis en indelning av olika typer av frivilliga att göras, och därefter urskiljs olika ”delar” av räddningsinsatsen. Johansson diskuterar på vilka sätt frivilliga släpps in i, eller utesluts från, räddningsinsatser och hur de frivilligas resurser skulle kunna tillvaratas på ett bättre sätt i framtiden.

Föreläsare: Roine Johansson, professor i sociologi vid Mittuniversitetet

Tid: Torsdag den 20 maj kl. 13.30 - senast 16.00. 

Plats: Digitalt via Zoom.

Kontakt