Fotografi av Susanne Wallman Lundåsen

Susanne Wallman Lundåsen

Biträdande professor

Jag är docent i statsvetenskap och forskar om lokal demokrati, civilsamhället och social tillit på lokal nivå. Min forskning rör deltagande i civilsamhället och politiskt deltagande samt om lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit.

Pågående forskning

Min forskning handlar om lokal demokrati och betydelsen av deltagande i civilsamhället. Teman för forskningen är: 1) den lokala platsens betydelse för politiska attityder och mellanmänsklig tillit 2) missnöje och dess politiska konsekvenser kopplat till uppfattningar om platsen, särskilt skillnader mellan stad och landsbygd 3) betydelsen av lokala sociala infrastrukturer.

 

Tillit, sociala infrastrukturer och missnöjets politiska betydelse

Min forskning rör ofta samspelet mellan den lokala närmiljön och attityder och värderingar. I forskningen undersöks hur uppfattningar om att det egna lokalsamhället blir missgynnat eller nedprioriterat och vilken betydelse detta har för politiska preferenser. Ett särskilt fokus har varit på skillnader mellan boende på landsbygder och i städer.

Vidare intresserar jag mig för hur människor själva är delaktiga i att forma sin lokala kontext genom att exempelvis engagera sig i civilsamhället eller för att tillsammans med andra agera för lösa lokala problem. Jag intresserar mig särskilt för frågor kopplade till boendet och hur de sociala nätverken de boende emellan kan bidra till lokalsamhälletillit. Det civila samhället utgör ofta en viktig resurs som kan fungera som en slags social infrastruktur som länkar samman människor över tid.

Jag har intresserat mig för hur civilsamhället kan bidra till positiva kontakter mellan grupper. Detta är särskilt viktigt i en tid med ökande mångfald i befolkningen. Ett problem är dock att engagemanget i civilsamhället ofta är ojämnt fördelat mellan grupper och platser.

Publikationer

2024

Anna Ehrhart, Susanne Wallman Lundåsen, Gustav Lidén (2024) Examining the relationship between women's descriptive political representation and women's possibility to participate in civil society across regime types Journal of Civil Society Vidare till DOI
Susanne Wallman Lundåsen (2024) Rurality and discontent: Unraveling the context effects of living in rural districts in local elections on support for Sweden democrats Journal of Rural Studies, Vol. 106, Artikel 103209 Vidare till DOI

2023

Susanne Wallman Lundåsen, Gissur Ó Erlingsson (2023) The local party voter: A localist anti-establishment voter? Electoral Studies, Vol. 82, Artikel 102592 Vidare till DOI
Susanne Wallman Lundåsen (2023) Intergroup Contacts, Neighborhood Diversity, and Community Trust: the Asymmetrical Impact of Negative and Positive Experiences Journal of International Migration and Integration, Vol. 24, s. 163-188 Vidare till DOI
Gissur Ó. Erlingsson, Richard Öhrvall, Susanne Wallman Lundåsen (2023) Geographical Tensions Within Municipalities? Evidence from Swedish Local Governments Rural sociology, Vol. 88, s. 1033-1068 Vidare till DOI

Forskningsmiljö och forskningsområde

Uppdrag och nätverk

 

Akademisk examen

  • Dottore in scienze politiche (motsvarande magisterexamen) från universitetet i Bologna, Italien
  • Pol. Dr. Åbo Akademi, Finland
  • Docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

 

  Nätverk

Nyheter