Vid Tema Barn forskar vi om barn och barndom ur ett barnperspektiv. Som doktorand blir du en del av en tvärvetenskaplig och levande forskningsmiljö som stödjer och utmanar i avhandlingsarbetet.

Forskningsmiljön vid Tema Barn är tvärvetenskaplig och avdelningens forskare har sin bakgrund i många olika ämnesområden, så som psykologi, kulturvetenskap, språkvetenskap, socialantropologi, sociologi och historia. Forskningen har fokus både på barns och ungas vardag, och på samhälleliga, politiska och historiska förhållanden som påverkar barn, barndom och familjer. Forskningen kan delas upp i fyra övergripande områden: barns sociala samspel och språk, barnkultur och barns konsumtion, barndomens förändring i tid och rum samt barn, familj och föräldraskap.

Som doktorand blir du en del av denna forskningsmiljö. Doktorandstudierna inleds med ett kursår som omfattar två längre kurser i teoretiska och metodologiska grunder inom barnforskningen. Dessa varvas med kurser där en fördjupning sker inom ett specifikt tema så som familj, hälsa, skola, eller kultur. Syftet är att ge en bred tvärvetenskaplig förståelse för barnforskningsområdet. Fördjupningen inom det egna avhandlingsämnet sker genom valbara kurser och kontinuerlig handledning under arbetet med avhandlingen.

Seminariet som arbetsform

En central del av forskarutbildningen är en livaktig seminarieserie som är en angelägenhet för hela Tema Barn. Här får doktoranderna återkoppling på sitt avhandlingsarbete av doktorandkollegor såväl som seniora forskare.

Vid andra tillfällen ges möjlighet att lyssna till och diskutera med inbjudna forskare. Genom att ge och få kommentarer och genom att delta i en ständigt pågående diskussion om teori och metod inom barnforskningen fördjupas kunskaperna och argumentationen inom det egna avhandlingsprojektet skärps.

Inom ramen för doktorandutbildningen ges också möjlighet att ta undervisningsuppdrag på mastersprogrammet i Child Studies och inom grundutbildningen för bland annat blivande lärare. Genom sådan s k institutionstjänstgöring om 20 % per år kan doktorandtiden förlängas med ett år, från fyra till fem år.

Vi erbjuder kurser

Forskarutbildningen vid institutionen och Tema Barn erbjuder ett antal kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

Kursutbud

Studieplan

Kontakt

Emilia, Lisa och Daniel ger sina perspektiv på forskarutbildningen inom Tema Barn

Emilia Zotevska
Doktorand Emilia Zotevska Melinda Reyes Hiltunen

Varför är det viktigt att förstå barn?

– Jag tror att det är viktigt för att barn ofta används som argument i debatter. Man säger att barnen är viktiga och att man behöver göra saker för deras skull, men egentligen har man inte pratat med barnen eller lyssnat på vad de själva tänker. Här försöker vi att ge barnen det utrymmet, men det kan också vara problematiskt eftersom vi som är vuxna tolkar dem. Det kan vi ju inte göra något åt, så det gäller väl bara att tänka på det och vara ärliga om förutsättningarna. På Tema Barn är miljön både bra och tuff. Jag tycker om det utmanande och att det är tvärvetenskapligt. På seminariedagarna får man perspektiv på sina texter från deltagare som är skolade på olika sätt. Då blir man drillad i att skriva för en bredare publik, som jag gör nu när jag skriver en artikel för en tvärvetenskaplig tidskrift.

Doktorand Yelyzaveta Hrechaniuk
Doktorand Yelyzaveta Hrechaniuk Melinda Reyes Hiltunen

Varför doktorerar du?

– Jag flyttade till Sverige från Ukraina när jag fick ett stipendium från Svenska institutet för att läsa mastersprogrammet i Child Studies. Tidigare hade jag studerat filologi, en blandning av litteraturvetenskap och lingvistik. Som volontärjobb startade jag och några studiekamrater en webbsida om barnlitteratur och hade sagostunder för barn. Nu har konceptet spridit sig till flera andra bokaffärer i Kiev. Jag tror att det är viktigt att forska om barn eftersom de är en stor del av världens befolkning. Som mastersstudent gick jag på högre seminarium och fick redan då en positiv känsla för avdelningen. Alla tar hänsyn till varandras liv utanför akademin, vi stödjer och tar hand om varandra samtidigt som vi lär oss hur man bedriver bra forskning.

Doktorand Daniel Gustafsson
Doktorand Daniel Gustafsson. Melinda Reyes Hiltunen

Vad är det mest utvecklande med forskningen för dig?

– För mig har forskning alltid varit väldigt kreativt. Jag är i grunden sociolog och barnskötare, och jobbade i många år med barn med funktionsvariationer. Erfarenheten av dessa möten fick mig också att inrikta min forskning mot barn med funktionsvariationer och deras upplevelsevärldar och delaktighet i skapandet av sin egen barndom. I framtiden skulle jag gärna vilja stanna inom akademin, men samtidigt också jobba mer praktiskt med resultaten av min forskning. Kanske genom att föreläsa för allmänheten eller jobba mot myndigheter. Det är verkligen en ynnest att få möjlighet och tid att ägna sig åt tänkande, gå in i skrivande och få kreativt utlopp. Att forska om och med barn och ungdomar, genom att lyssna till deras röster, känns väldigt viktigt och bidrar till möjligheten att upptäcka nya nyanser i koncept som vi ofta tar för givna.

Disputationer

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet