Entries/Anmälan Scientific Methodology

Time: Weeks 9-11, 2023

Number of students: Maximum 30

Kursinnehåll

Denna kurs ger en introduktion till vetenskaplig metodik för doktorander, och innehåller vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder såväl som forskningsdesign, datainsamling och analys av data. I kursen ingår även att skriva, presentera och försvara en vetenskaplig rapport.

Lärandemål, exempel

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 
  • Beskriva olika typer av forskningsdesign och strategier för urval som används i kvalitativ och kvantitativ metod samt diskutera styrkor och svagheter i de resultat som genereras utifrån gjorda val
  • Formulera, presentera och diskutera lämpliga studieprotokoll innefattande hypoteser, design, urval, och datainsamling och dataanalys
  • Kritiskt reflektera över fördelar och nackdelar med alternativa metoder för att undersöka egna forskningsfrågor.
För samtliga kursmål, se kursplanen.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgrupper, hemuppgifter och seminarier.

Förkunskapskrav och antagning

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har
 
  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Följande prioriteringsordning tillämpas vid antagning::
 
  1. Antagna forskarstuderande vid Medicinska fakulteten eller forskarstuderande antagna vid fakultetsövergripande forskarskola inom LiU
  2. Antagna forskarstuderande vid LiU
  3. Antagna forskarstuderande vid andra universitet
 
Deltagande av andra än ovanstående grupper kan endast ske i mån av plats.

Betygsskala

 Godkänd eller Underkänd

Övrigt

Kursspråket är i normalfallet engelska

Kursadministration

Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten