Tid: Vecka 47 och 1 dag vecka 50

Sista anmälningsdag 31 augusti

Entries

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika strategier inom metabolomik och tillämpningar inom spetsforskningen gällande biomarkörer. Syftet med kursen är att ge doktorander/forskare de teoretiska kunskaperna samt viktiga insikter i praktiska aspekter av provhantering, provpreparation och analys inom NMR-metabolomik. Principen för NMR och tillämpning inom metabolomik kommer att behandlas. Provhantering via biobank och vikten av att spara prover i biobank diskuteras under kursen. Databearbetning samt tolkning av metabolomiska analysresultat kommer att behandlas. Kursen vänder sig till i första hand doktorander som studerar biomarkörer i avhandlingsarbetet. Andra forskare som planerar för omic studier i sin forskning är också välkomna att delta vid mån av plats.

Antagning

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har
  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Doktorander antas enligt följande prioriteringsordning:
  1. Doktorander registrerade vid Medicinska Fakulteten, Linköpings universitet, eller doktorander starkt förknippad med Medicinska Fakulteten som registrerats vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
  2. Doktorander registrerade vid andra fakulteter inom Linköpings universitet
  3. Doktorander registrerade vid andra universitet

Deltagande av andra studenter än ovan är bara möjligt om det finns färre sökande från ovanstående grupper än antalet tillgängliga platser. Kontakta kursansvarig för besked.

Litteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart.

Övrigt

Kursspråket är i normalfallet engelska

Kursplan

Administration

Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten