För oss är det självklart att värna om allas lika värde, allas lika rättigheter och möjligheter.

Foto Anna NilsenVi välkomnar alla människor med våra olikheter, alla behövs. LiU ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

Vi bedriver ett omfattande och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Arbetet kallas med ett gemensamt namn för Lika villkor. Lika villkorsarbetet ska genomsyra samtliga verksamheter, arbets- och utbildningsprocesser.

Välkommen till LiU! Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg här!

Foto Anna Nilsen

En målbild med vårt värdegrundsarbete är att arbetsmiljön kännetecknas av tillit, trygghet och trovärdighet och ett ständigt pågående arbete för att motverka sexuella trakasserier och annan diskriminering.
Källa: LiU:s värdegrundspresentation 2020

Vad vi gör?

Vi för in genusperspektivet i våra utbildningar

Våra fyra genuslektorer ser till att föra in genusperspektivet i utbildningarna och utveckla bestående pedagogiska modeller för arbetet. Linköpings universitet var först med att inrätta lektoraten och har fått en del efterföljare på andra universitet.

"Den mest påtagliga effekten av att vi för in genusperspektivet i utbildningarna är att det ger bättre utbildningar, eftersom det bidrar med kunskaper om aspekter som påverkar samhället på många olika sätt. Kunskap är också centralt i utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle på alla nivåer.”

Camilla Forsberg, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, och en av LiU:s fyra genuslektorer 

Vi når ut med forskning och kunskap inom genusområdet

Forum för genusvetenskap och jämställdhet arbetar organiserat med samverkan och spridning av genusforskning. Forum är en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet. Läs mer om Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Studentkårerna har en studiesocialt ansvarig

Varje studentkår har en studiesocialt ansvarig som representerar studenterna. Om en student upplever sig vara utsatt för någon form av kränkande behandling kan hen alltid höra av sig till den studiesocialt ansvariga som hjälper och lotsar rätt inom universitetet.

Vi integrerar lika villkor i verksamheten

Rektor har det strategiska och övergripande ansvaret för Lika villkor vid LiU och direkt organiserad under rektor finns gruppen för Lika villkor och jämställdhet. Lika villkor ska vara integrerat i ordinarie verksamhetsprocesser och ska genomsyra hela universitetet. Vi har stor ämneskompetens inom genus- och lika villkorsområden, vi har engagerade chefer och studenterna har ett stort inflytande i lika villkorsarbetet. För oss är lika villkorsarbetet en förutsättning för att nå våra strategiska målsättningar.

Handlingsplan för Lika villkor och jämställdhet 2023

Kontakt

Forskning