LiU på Lika Villkor

Linköpings universitets vision: Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas.

Höst på Campus Valla. Foto Charlotte PerhammarFör oss är det självklart att värna om allas lika värde, allas lika rättigheter och möjligheter. Vår vision talar starkt för det. Vi välkomnar alla människor med våra olikheter, alla behövs. LiU ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

På LiU bedriver vi ett omfattande och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Vi kallar arbetet för Lika Villkor. Lika Villkor involverar femtiotalet medarbetare och studenter som tillsammans arbetar strategiskt och operativt för jämställdhet och jämlikhet. Lika Villkorsarbetet ska genomsyra samtliga verksamheter, arbets- och utbildningsprocesser.

Och vi är beroende av dig! Var och en kan ta ansvar och på olika sätt i vardagen bidra till en mer tillgänglig och inkluderande studie- och arbetsplats. Det du bidrar med för utvecklingen av universitetet framåt. 

Välkommen till LiU! Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg här! 

Sex studenter som går i en trappa utomhus

Vad vi gör?

Vi för in genusperspektivet i våra utbildningar

Våra fyra genuslektorer ser till att föra in genusperspektivet i utbildningarna och utveckla bestående pedagogiska modeller för arbetet. Linköpings universitet var först med att inrätta lektoraten och har fått en del efterföljare på andra universitet.

Susanne Kreitz-Sandberg"Med Lika Villkor har det blivit mycket tydligare vem som kan stödja i fall av kränkningar och negativ särbehandling. Och vi är många som kan göra insatser! Det lyfter blicken och kan förhoppningsvis förebygga kränkning vid LiU."
Susanne Kreitz-Sandberg, universitetslektor och en av fyra genuslektorer 

 

Vi når ut med forskning och kunskap inom genusområdet

Forum för genusvetenskap och jämställdhet arbetar organiserat med samverkan och spridning av genusforskning. Forum är en arena och mötesplats för att skapa relevanta möten mellan forskning och praktik inom genus- och jämställdhetsområdet. Läs mer om Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Våra lika villkorsombud arbetar nära verksamheten och studenterna

Varje institution och enhet har ett ombud för Lika Villkor. De arbetar lokalt med aktiva åtgärder, är kontaktperson gentemot medarbetare och studenter, de genomför utbildningsinsatser och stöttar verksamheten med förebyggande arbete för att motverka förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

Ali Sarkohi

"Delade värderingar, samarbete och samförstånd är viktiga grundförutsättningar för att kunna förverkliga Lika Villkor fullt ut. Mycket fungerar bra, men vi är fortfarande en bit från den idealiska arbetsplatsen. Tron på och viljan att tillsammans med varandra skapa en bättre arbetsmiljö, gott samarbete och stöd motiverar mitt engagemang. Jag vill att alla på LiU ska tänka, tala och handla gott!"
Ali Sarkohi, universitetslektor och lika villkorsombud

Studentkårerna har en studiesocialt ansvarig som representerar studenterna

Beslut inom Lika Villkor fattas av strategigruppen för Lika Villkor. I strategigruppen har varje studentkår en studiesocialt ansvarig som representerar studenterna. Om en student upplever sig vara utsatt för någon form av kränkande behandling kan hen alltid höra av sig till den studiesocialt ansvariga som hjälper och lotsar rätt inom universitetet.

Ina Jansson, LinTek

"Att bli behandlad på lika villkor är en förutsättning för att alla ska trivas under sin studietid och Lika Villkor är ett fantastiskt stöd i arbetet för få alla studenter att känna sig välkomna på universitet."
Ina Jansson, studiesocialt ansvarig, Linköpings teknologers studentkår

Vi har en omfattande lika villkorsorganisation

Lika villkorsarbetet är organiserat på många olika nivåer och utförs av många olika funktioner - det är vår styrka! Lika Villkor ska vara integrerat i ordinarie verksamhetsprocesser och ska genomsyra hela universitetet. Vi har stor ämneskompetens inom genus- och lika villkorsområden, vi har engagerade lika villkorsombud och chefer och studenterna har ett stort inflytande i allt lika villkorsarbete. För oss är lika villkorsarbetet en förutsättning för att nå våra strategiska målsättningar.

”LiU ska vara ett universitet med jämställda och jämlika strukturer, ett universitet för alla. Och med allt engagemang, kunskap och vilja så finns alla förutsättningar.
Tillsammans bidrar vi till ett bättre samhälle!”

Johanna Forsell, HR-specialist och koordinator för Lika Villkor

Visste du att...

Källa: Regeringens jämställdhetspolitiska mål
Källa: Lika Villkor
Källa: Diskrimineringslagen
Källa: På tal om lika villkor vid Linköpings universitet 2017
Källa: På tal om lika villkor vid Linköpings universitet 2017
Källa: Lika Villkor

"Det strategiska och långsiktiga arbete som har skett på lednings-, fakultets- och institutionsnivå har burit frukt. Inom det akademiska karriärsystemet vid LiU ökar andelen kvinnor nu på alla nivåer." Rektor Helen Dannetun

Källa: Linköpings universitets årsredovisning 2016

KontaktVisa/dölj innehåll

Strategi- och handlingsplanVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Välkommen att söka jobb hos oss!Visa/dölj innehåll