HR-avdelningen (HRA)

HR-avdelningen driver utvecklingen av och ger professionellt stöd inom strategisk kompetensförsörjning och förändringshantering på individ-, grupp- och organisationsnivå för hela universitetet.

Foto Emma Busk Winquist

HR-avdelningens arbete utgår från LiU:s strategikarta och bidrar till att LiU blir en god arbetsplats med ett engagerande och ansvarstagande ledar- och medarbetarskap. Vi arbetar strategiskt och operativt med kompetensförsörjningens olika delar; att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla medarbetare, och med förändringshantering. Vi är specialister inom områdena arbetsrätt, chefs-, ledar- och medarbetarskap, kompetensutveckling, rekrytering och arbetsgivarvarumärket, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhets- och mångfaldsarbete samt lön- och anställningsvillkor. Vi tillhandahåller uppföljning och statistik av HR-data i vår HR-controllerfunktion.

Inom området rekrytering ingår bland annat arbetet med att kvalitetssäkra rekryteringsprocesserna och utveckla LiUs arbetsgivarvarumärke (Employer Branding). 

I utövandet av arbetsgivarrollen ingår exempelvis arbetsrätt, ordförandeskap i den centrala samverkansgruppen (CSG) samt avtals- och löneförhandlingar. Inom löner och anställningsvillkor inkluderas exempelvis ansvar för löne- och reseräkningsadministration samt utveckling av HR-statistik- och webbrapporteringssystem. 

Inom ramen för chefs- och ledarutveckling genomförs utbildningar och utvecklingsprogram för chefer och ledare. Dessutom arbetar vi som internkonsulter och erbjuder chefer, ledare och grupper olika typer av stöd, som exempelvis expertkunskap i HR-frågor, kommunikationsstöd och processledning. Arbetet inom områdena arbetsmiljö och hälsa samt lika villkor inkluderar olika typer av insatser vars syfte är att bidra till en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö för medarbetare och studenter och där ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv alltid är av yttersta vikt. 

Inom avdelningen handläggs också löner och reseräkningar gemensamt för alla anställda på LiU. Här finns även kunskap avseende pensioner, URA-hantering och systemadministration.

Kontakta oss

Centrala HR-avdelningen

HR-partner på institution/motsv. 

På LiU arbetar HR-partner på institution/ motsvarande. De arbetar brett med personalfrågor och ger stöd till chefer, medarbetare och grupper. 

Fördelar med att jobba på LiU

Adresser

Besöksadress

HR-avdelningen
Campus Valla, D-huset, plan 3

Postadress

HR-avdelningen
Linköpings universitet, 581 83 Linköping