HR-avdelningen (HRA)

HR-avdelningen verkar för att Linköpings universitet ska vara en attraktiv arbetsgivare, både för alla oss som arbetar här och för dig som ännu inte har påbörjat en anställning. Vi ansvarar för att se till att LiU har den efterfrågade kompetens som behövs för att universitetet ska nå de uppsatta verksamhetsmålen.

Foto Magnus Johansson

Grunden i vårt arbete är att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Linköpings universitet ska präglas av en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.

HR-avdelningen är ett strategiskt och operativt stöd till verksamheten. Vi arbetar verksamhetsnära och tvärfunktionellt och driver, implementerar, utvecklar och följer upp LiU:s HR-strategier och processer. 

HR-avdelningen är organiserad i fyra enheter:

  • Förhandlingsenheten – arbetar med arbetsrättsliga frågor, avtal, lönebildning, med arbetsmiljö, hälsa och lika villkor.
  • HR-enheten – arbetar med strategiskt och operativt stöd utifrån LiU:s samtliga HR­ processer, i huvudsak till Universitetsförvaltningen, men även till LiU:s övriga verksamheter. 
  • Kompetensförsörjningsenheten – arbetar med processen för kompetensförsörjning - attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Enheten arbetar också med chefs- och ledarutvecklingsprogram och introduktion av nya medarbetare.
  • Löneenheten – arbetar med processer för löneutbetalning, löneadministration, lönesupport, pensions- och försäkringsfrågor samt ger support på och förvaltar LiU:s HR-system. 

Vi arbetar tillsammans med HR-partner i verksamheten och i nära samverkan med fackliga parter.

Är du nyfiken på att veta mer om vad vi gör? Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

HR-avdelningen

HR-partner på institution/motsvarande 

På LiU arbetar HR-partner på institution/ motsvarande. De arbetar brett med personalfrågor och ger stöd till chefer, medarbetare och grupper. 

Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL

Institutionen för datavetenskap, IDA

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Filosofiska fakulteten, Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap

Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM 

Institutionen för kultur och samhälle, IKOS

Institutionen för medicinsk teknik, IMT

Institutionen för systemteknik, ISY

Matematiska institutionen, MAI

Medicinska fakulteten

Välkommen att söka jobb hos oss!