LiU Skolsamverkans organisation

LiU Skolsamverkan används som benämning för all skolsamverkansverksamhet vid LiU, men är också namnet på LiU:s samordnande plattform för samverkan mellan skola/förskola och universitet. 

Enheten LiU Skolsamverkan inrättades år 2015 efter beslut från rektor har en universitetsövergripande och samordnande funktion. I enhetens uppdrag ingår också dialoger med särskilda målgrupper i skolvärlden, vidareutbildning för lärare, samt forskningssamverkan och forskningskommunikation. 

Enheten LiU Skolsamverkan är organisatoriskt knutet till Kansliet för utbildningsvetenskap, och för verksamheten finns en föreståndare, samt administratörs- och kommunikatörsresurser. För att säkerställa att relevanta aktörer har inflytande över verksamheten har två organ knutits till LiU Skolsamverkan: LiU Skolsamverkansforum med interna representanter och LiU Skolsamverkansråd med både interna och externa representanter. 

LiU har en lång tradition av olika former av samverkan med skolan, och här nämns några exempel på aktörer. En stor aktör avseende ökad och breddad rekrytering är Tekniska fakultetens nämnd för skolsamverkan (NSS), som i samverkan med verksamma inom skolan strävar efter att stimulera elevers intresse för olika skolämnen och till högre utbildning. Detta sker genom direkta kontakter med, information till och aktiviteter för lärare och elever - ibland som grupper och ibland som enskilda.  

För verksamhetsbaserade perspektiv i lärarutbildningen ansvarar området Utbildningsvetenskap med sin VFU-organisation, där kurs- och fältmentorer fungerar som en brygga mellan studenter, lärare och forskare på universitetet och studenter och handledare i skolorna.

Andra aktörer som arbetar med skolsamverkan är de nationella resurscentren NATDID och CETIS.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll