LiU Skolsamverkan används som benämning för all verksamhet för skolsamverkan vid LiU. Men det är också namnet på LiU:s samordnande plattform för samverkan mellan skola/förskola och universitet. 

LiU Skolsamverkan har en universitetsövergripande och samordnande funktion. I enhetens uppdrag ingår också dialoger med särskilda målgrupper i skolvärlden, vidareutbildning för lärare, samt forskningssamverkan och forskningskommunikation. 

LiU Skolsamverkan är organisatoriskt knutet till Kansliet för utbildningsvetenskap, och för verksamheten finns en föreståndare, samt administratörs- och kommunikatörsresurser. Som stöd i arbetet finns ett Skolsamverkansråd med externa och interna deltagare, ett LiU-internt Skolsamverkansforum och en UV intern Skolsamverkansgrupp, knutet till LiU Skolsamverkan.

Internt skolsamverkanråd

Det interna skolsamverkanrådet är LiU:s interna organ för att samordna och sprida information om skolsamverkansfrågor. Forumet samordnas av LiU Skolsamverkan och tillsätts av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter samråd med övriga fakultetsledningar.

 • Håkan Löfgren, Ordförande, Utbildningsvetenskap
 • Lasse Alfredsson, Tekniska faktulteten
 • Åsa Danielsson Filosofiska fakulteten
 • Kerstin Levin, Medicinska fakulteten
 • Jenny Gustafsson, Kommunikation- och marknadsavdelningen (adjungerad)
 • Sara Råsberg, Kommunikation- och marknadsavdelningen
 • Therese Örnberg Berglund, UPP
 • Martin Klinthäll, Centrum för kommunstrategiska studier 
 • LiU Relation
 • Magdalena Ragnar, Allmän studievägledning
 • UllaKarin Sundqvist Nilsson, Planerings- och ekonomiavdelningen
 • Claes Klasander, CETIS - centrum för tekniken i skolan
 • Andreas Larsson, Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)
 • Ann-Charlotte Münger, Barnafrid
 • Ulla Kerren, LiU Skolsamverkan (adjungerad)

Extern skolsamverkansråd

Det externa skolsamverkansrådet har i uppgift att stödja och främja LiU Skolsamverkan. I rådet ingår representanter från två stora och två mindre skolhuvudmän i regionen, en fristående skolhuvudman samt företrädare för olika verksamheter vid LiU; UV:s ledning, VFU-ansvarig, ordföranden för NSS och en studeranderepresentant. Rådet samordnas av LiU Skolsamverkan och tillsätts av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter samråd med regionens skolhuvudmän. Rådets fungerar också som arbetsutskott till Skolsamverkan Öst och bereder frågor som tas upp för beslut på i det regionala Skolchefsnätverket.

 • Håkan Löfgren, Ordförande, område för Utbildningsvetenskap
 • Catarina Jeppson, Programansvarig utbildningsledare VFU
 • Lasse Alfredsson, Ordförande NSS
 • Utbildningsdirektör Linköping
 • Sofie Lindén, Utbildningsdirektör Norrköping
 • Anders Palmgren, Skolchef Söderköping
 • Johan Wernström, Skolchef Vadstena
 • Ingela Wall, Skolchef Lärande i Sverige AB
 • Studeranderepresentant utsedd av StuFF
 • Ulla Kerren, Föreståndare LiU Skolsamverkan

UV internt skolsamverkanråd

Det UV interna skolsamerkanrådet är Utbildningsvetenskaps interna organ för skolsamverkansfrågor, med särskilt fokus på vidareutbildning för lärare, forskningssamverkan och samverkan i lärarutbildningen. Gruppen samordnas av LiU Skolsamverkan och tillsätts av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Denna grupp är under utveckling. 

 • Håkan Löfgren, Ordförande, dekan område för Utbildningsvetenskap

Skolsamverkan

Kontakt