LiU Skolsamverkans organisation

LiU Skolsamverkan används som benämning för all verksamhet för skolsamverkan vid LiU. Men det är också namnet på LiU:s samordnande plattform för samverkan mellan skola/förskola och universitet. 

LiU Skolsamverkan har en universitetsövergripande och samordnande funktion. I enhetens uppdrag ingår också dialoger med särskilda målgrupper i skolvärlden, vidareutbildning för lärare, samt forskningssamverkan och forskningskommunikation. 

LiU Skolsamverkan är organisatoriskt knutet till Kansliet för utbildningsvetenskap, och för verksamheten finns en föreståndare, samt administratörs- och kommunikatörsresurser. Som stöd i arbetet finns ett Skolsamverkansråd med externa och interna deltagare, ett LiU-internt Skolsamverkansforum och en UV intern Skolsamverkansgrupp, knutet till LiU Skolsamverkan.

LiU Skolsamverkansforum 

LiU Skolsamverkansforum är LiU:s interna organ för att samordna och sprida information om skolsamverkansfrågor. Forumet samordnas av LiU Skolsamverkan och tillsätts av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter samråd med övriga fakultetsledningar.

 • Håkan Löfgren, Ordförande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Åsa Danielsson, Filosofiska fakulteten
 • Helena Klöfver, Filosofiska fakulteten
 • Malin Lindqvist Appell, Medicinska fakulteten
 • Agneta Johansson, Tekniska fakulteten
 • Christina Almtun, Kommunikations- och marknadsavdelningen
 • Sara Råsberg, Kommunikations- och marknadsavdelningen
 • Martin Rantzer, Campusråd Norrköping
 • Lasse Alfredsson, Ordförande NSS
 • Therese Örnberg Berglund, LiU Uppdragsutbildning
 • Sara Gustafsson, Föreståndare CKS
 • Susanne Petterson, Samverkansutvecklare LiU Relation
 • Linnéa Fors, Studievägledare
 • UllaKarin Sundqvist Nilsson, Projektledare Övergångstal
 • Karolina Muhrman, Föreståndare LiU Skolsamverkan

LiU skolsamverkansråd

LiU skolsamverkansråd har i uppgift att stödja och främja LiU Skolsamverkan. I rådet ingår representanter från två stora och två mindre skolhuvudmän i regionen, en fristående skolhuvudman samt företrädare för olika verksamheter vid LiU; UV:s ledning, VFU-ansvarig, ordföranden för NSS och en studeranderepresentant. Rådet samordnas av LiU Skolsamverkan och tillsätts av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter samråd med regionens skolhuvudmän. Rådets fungerar också som arbetsutskott till Skolsamverkan Öst och bereder frågor som tas upp för beslut på i det regionala Skolchefsnätverket.

 • Håkan Löfgren, Ordförande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Catarina Jeppson, Programansvarig utbildningsledare VFU
 • Lasse Alfredsson, Ordförande NSS
 • Tor Andersson, Utbildningsdirektör Linköping
 • Sofi Lindén, Utbildningsdirektör Norrköping
 • Anders Palmgren, Skolchef Söderköping
 • Lotta Gemfors, Skolchef Ödeshög
 • Johan Lundberg, Skolchef Lärande i Sverige AB
 • Policarpio Hamberg Bernstedt, Studeranderepresentant utsedd av StuFF
 • Karolina Muhrman, Föreståndare LiU Skolsamverkan

UV skolsamverkansgrupp

UV skolsamverkansgrupp är Utbildningsvetenskaps interna organ för skolsamverkansfrågor, med särskilt fokus på vidareutbildning för lärare, forskningssamverkan och samverkan i lärarutbildningen. Gruppen samordnas av LiU Skolsamverkan och tillsätts av Styrelsen för utbildningsvetenskap.

 • Håkan Löfgren, Ordförande, dekan Utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Ann-Sofi Wedin, IBL/Pedi
 • Ann-Sofi Persson, IKOS
 • Karin Stolpe, IBL/LEN, föreståndare NatDid
 • Jonas Berman Ärlebäck, MAI
 • Karolina Muhrman, IBL/PedVux, föreståndare LiU Skolsamverkan

Skolsamverkan Visa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll