Fotografi av Håkan Löfgren

Håkan Löfgren

Dekan, Biträdande professor

Barn, bedömning och utbildningspolitik

I min forskning intresserar jag mig för vad som sker då utbildningspolitiska reformer och pedagogiska idéer genomförs i praktiken. I synnerhet studerar jag konsekvenserna av vår tids starka intresse för bedömning och dokumentation. Jag lyssnar på de aktörer - främst barn och unga, men även pedagoger - som berörs och som på olika kreativa sätt både genomlever och gör motstånd mot kraven på att visa upp sig själva och sitt kunnande.

Min forskning handlar främst om att lyssna noga på berättelser om hur det är att vara den som blir bedömd, eller den som bedömer och dokumenterar, och om att sätta dessa berättelser i perspektiv till samhälleliga diskurser om bland annat kunskap, lärande och omsorg. Jag vill därigenom närma mig frågor om hur människor tillskriver sina erfarenheter mening och ger dem betydelse för sitt fortsatta agerande.

Berättelser som handling och metod

Jag betraktar berättelser som socialt situerade handlingar där människor har möjlighet att visa vilka de är eller vill vara och vad de tycker är viktigt. Genom att berätta om sin vardag i skolan har elever och lärare inte bara möjlighet att förmedla ett innehåll om hur det är, de har även möjlighet att tillskriva händelser och aktiviteter en betydelse ur det perspektiv som jag ser som viktigast, aktörsperspektivet. Det är, menar jag, skolan som är den viktigaste arenan för skolpolitiken eftersom det är där som besluten blir verklighet. Människorna som befinner sig där blir därmed de mest spännande ’policyaktörerna’ och att studera deras berättelser blir ett sätt för mig att förstå hur idéer och politik blir verklighet.

Forskningsprojekt

Just nu leder jag ett forskningsprojekt om försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 – medverkar gör även Fredrik Alm, Elisabeth Tenglet, Ann-Marie Markström och Magnus Hultén vid Linköpings universitet, samt Christian Lundahl, Örebro universitet och Anders Jönsson, Högskolan i Kristianstad. (Finansierat av Skolverket)

Hösten 2020 påbörjar jag även ett projekt om gymnasieelevers prestationsemotioner tillsammans med en grupp gymnasielärare och elever och i samverkan med Jannette Elwood Belfast University och Anders Hallström, Linköpings universitet. (Finansierat av ULF-projektet)

I tidigare forskningsprojekt har jag bland annat studerat:

  • Dokumentation i förskolan - tillsammans med Annica Löfdahl, Karlstads universitet, och Maria Folke-Fichtelius, Uppsala universitet. (Finansierat av VR)
  • Elevperspektiv på bedömning i årskurs 6 - tillsammans med Hector Perez Prieto, Viveca Lindberg och Marie Tanner, Karlstads universitet, Ragnhild Löfgren, LiU, och Johan Samuelsson Karlstads universitet (Finansierat av VR).
  • Lärares administrativa arbete - tillsammans med Johan Samuelsson och Anna Brismark, Karlstads universitet, och Magnus Jansson, Linköpings universitet. (Finansierat av IFAU)

Publikationer

2024

Elisabeth Tenglet, Håkan Löfgren (2024) Managing performance demands: emotional aspects of doing grade policy in feedback practices Nordic Journal of Studies in Educational Policy, s. 1-18 Vidare till DOI
Annika Manni, Johanna Annerbäck, Håkan Löfgren, F. Mårtensson, A. Fröberg (2024) Places, spaces and encounters with nature - socio-material discourses in Swedish preschools International Journal of Early Years Education Vidare till DOI

2023

Malin Wieslander, Håkan Löfgren (2023) Turning points as a tool in narrative research Narrative Inquiry Vidare till DOI
Annica Löfdahl Hultman, Andreas Bergh, Maria Lennartsdotter, Håkan Löfgren (2023) Swedish teachers and school leaders rebellion groups on Facebook- collective formations and administrators as gatekeepers Education Inquiry, Vol. 14, s. 352-366 Vidare till DOI
Agneta Grönlund, Håkan Löfgren (2023) Prestationer och emotioner i skolan: verktyg för en hållbar bedömningspraktik

Nyheter

CV

Akademisk examen

1992
Leg. lärare SO

2010
Fil. mag. historia

2012
Fil. doktorsexamen

 

Anställningar

2019
Biträdande professor i pedagogik, Tema Barn, Linköpings universitet

2018
Biträdande professor i pedagogik, IBL, Linköpings universitet

2013 - 2018
Universitetslektor i pedagogik, IBL, Linköpings universitet

2012 - 2013
Universitetslektor i pedagogik, Karlstads universitet, 2012 - 2013

Samverkan

Nordiskt livsberättelsenätverk

SWERA

Uppdrag

Sitter i styrelsen för:

SWERA - Swedish Education Research Association

SUV - Styrelsen för utbildningsvetenskap (LiU)

Forum för genusvetenskap (LiU)

Handledare för Jan Grenholm, licentiand vid Karlstads universitet

 

Medarbetare

Organisation