Det saknas idag beredskap för livräddande insatser i samband med olyckor eller plötsligt insjuknande. Att majoriteten av alla traumadödsfall sker innan en patient når ett sjukhus ställer stora krav på ett snabbt och kvalificerat omhändertagande genom den kedja som räddar liv, ”Trauma Chain of Survival”.

räddningsövning

Bild: Jimmy Croona

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) vill med en sammanhållen forskningssatsning stärka hela traumakedjan (allmänhet, semiprofessionella och sjukvården) i syfte att kunna ge snabb behandling för överlevnad vid större skadehändelser. Det fordrar en sammanhållen, koordinerad och kvalificerad behandling genom hela kedjan, från första hjälpen-insats till definitiv behandling på sjukhus och efterföljande rehabilitering. Detta förutsätter att sjukvården, utöver att snabbt nå ut med egna traumakompetenta resurser, även tar ansvar för att mobilisera resurser från allmänheten och medicinskt semiprofessionella (polis, räddningstjänst och väktare). Dessa resurser kan bidra med kvalificerade första hjälpen-insatser som kan vara livsavgörande i väntan på professionell sjukvård. 

Rätt vård i rätt tid

Den vetenskapliga evidensnivån för hur sjukvården kan säkerställa kvalificerade insatser av allmänheten och semiprofessionella när det gäller trauma är dock låg. De leder till ett underutnyttjande av resurser och att utvecklingsområdet i sig är underprioriterat. Syftet med den forskning som KMC nu vill satsa på är att studera hur lekmän (allmänheten), semiprofessionella och sjukvårdspersonal utanför traditionella akutverksamheter bör undervisas, utrustas och organiseras för att kunna mobiliseras och rädda liv vid skadehändelser med många svårt skadade. Forskningen är riktad mot studier som kan ligga till grund för utveckling av olika koncept för evidensbaserade utbildningar och övningar för breda målgrupper inom prehospital traumavård. Målet är att kunna ge rätt vård inom rätt tid för att förhindra förvärrad skada eller död.

Forskningssatsningen ska bidra till att skapa en ökad beredskap för direkt livräddande insatser hos den breda allmänheten. I längden bidrar det såväl till att öka individens beredskap för stora skadehändelser och kris, som till samhällets motståndskraft vid kris och krig

 

Så vill vi möjliggöra satsningen

Den sista pusselbit i forskningssatsningen är finansiering till doktorander med olika utbildningsbakgrund

Primärt finansieringsbehov gäller kostnad för att kunna rekrytera två doktorander med utbildningsbakgrund inom Human Factors/Kognitionsvetenskap respektive klinisk medicin (läkare eller specialistsjuksköterska). Forskargruppen ser ett stort behov och goda möjligheter att genom ett twinning-projekt producera forskning med hög vetenskaplig nivå och praktisk nytta. Forskargruppen har befintlig extern projektfinansiering för arbete inom ämnesområdet. Ett ytterligare bidrag kan användas för att utöka ambitionerna inom dessa projekt eller säkra den budget som behövs för en till två doktorandanställningar.

Ett tvärvetenskapligt arbetssätt

Forskningsmiljön på KMC är tvärvetenskaplig och samlar kompetens inom bland annat medicin, omvårdnad, biomedicin, human factors, teknik, datavetenskap, statistik och global hälsa och utgör en unik instans för katastrofmedicinsk forskning i Sverige. Tillvägagångssättet är motiverat för att på bästa sätt angripa specifika problemområden för olika aktörer i hela traumakedjan för en ökad överlevnad.

Ny evidens för undervisning

Forskargruppen vid KMC har en bred förankring i utbildnings- och praktikerorganisationer inom första hjälpen-området. Första hjälpen som forskningsämne har historiskt varit underprioriterat av både forskarsamhället och myndigheter trots stor potential till genomslag ur både vetenskapligt och humanistiskt perspektiv.

Forskningen kommer att kunna skapa ny evidens för undervisning i första hjälpen-insatser som kommer vara tillämpbar på ett regionalt, nationellt och internationellt plan.

Delfinansiär – Framtidens skadeplats

Relaterat innehåll

Kontakta oss!