Linköpings universitetsbibliotek är sedan 1995 ett av EDC-biblioteken i Sverige. Vår uppgift är att tillhandahålla EU-dokument samt hjälpa studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information.

Europeiska dokumentationscentra (EDC) främjar utbildning och forskning om det europeiska samarbetet. Man erbjuder tillgång till dokument om EU-frågor och uppmuntrar den akademiska världen att delta i debatten om EU:s framtid. 

EU-valet 2024

Den 6-9 juni var det val till Europaparlamentet. Via följande länk hittar du information om hur valet fungerar. Där går det också att följa valresultatet och se resultat från tidigare EU-val:
EU-valet 

Nyheter rörande EU

Allmänt om Europeiska unionen

Arbeta eller praktisera inom EU

Vill du göra karriär vid någon av EU:s olika institutioner, byråer och organ? Universitets- och högskolerådet (UHR) informerar om karriärmöjligheter samt erbjuder kostnadsfritt stöd och träning inför urvalsproven för EU:s fasta tjänster.

UHR

Epsos huvuduppdrag är att tillgodose EU-institutionernas rekryteringsbehov genom att välja ut de bästa sökande i uttagningsprov för generalister och specialister. Epso fungerar som en förmedlande länk mellan EU-institutionerna och högpresterande redan yrkesverksamma eller nyutexaminerade sökande.

Epso

Begära ut EU dokument

På Europeiska kommissionens webb kan man läsa om hur man hittar handlingar hos kommissionen och andra institutioner, bland annat lagstiftningsdokument, officiella handlingar, protokoll och dagordningar.

Få tillgång till handlingar

Det här gör EU för mig

Oavsett vad du jobbar med och hur du tillbringar din tid – som EU-medborgare påverkas ditt dagliga liv av EU. På webbplatsen "Det här gör EU för mig" finns ett brett urval av korta och lättlästa texter från Europaparlamentets utredningstjänst om hur det EU gör påverkar oss alla, både i vårt dagliga liv och i vår lokala omgivning. 

Det här gör EU för mig

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen strävar efter att främja god förvaltning på EU-nivå. Ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden vid EU:s institutioner och organ och undersöker proaktivt större systemfrågor.

Europeiska ombudsmannen

Europeiska unionens officiella webbplats

På EU:s officiella webbplats finns länkar och information om EU.

europa.eu

EU's Who is who?

En katalog över EU:s institutioner samt organens och byråernas avdelningar och chefer. Det går att söka på samtliga EU-språk.

EU:s Who is who?

Insyn och tillgång till handlingar

EU-institutionerna arbetar så öppet och så nära medborgarna som möjligt, i enlighet med bestämmelserna om insyn i Lissabonfördraget. Ministrarnas lagstiftningsarbete i rådet är offentligt och medborgarna har rätt att begära tillgång till rådets handlingar.

I rådets och Europeiska rådets arbetsordningar fastställs grundläggande regler för mötena, bland annat omröstningsregler och regler om vilka möten som ska vara offentliga och när handlingar ska offentliggöras.

Insyn och tillgång till handlingar

Sveriges riksdags EU-information

Riksdagens sidor med övergripande information om hur EU fungerar samt hur EU och Sverige hänger ihop.

Så fungerar EU

Your Europe

Your Europe Privatperson är en EU-webbplats som ska hjälpa EU-medborgare och deras anhöriga att göra saker i andra europeiska länder utan krångel och onödig byråkrati. Det kan vara att flytta, bo, studera, arbeta, handla eller resa utomlands. 

Your Europe privatperson

På webbplatsen Your Europe Företag finns praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa.

Your Europe Företag


Fördjupa dig om EU

ABC of EU Law av professor Klaus-Dieter Borchardt undersöker det europeiska projektet och dess utveckling som en rättsordning och är ett referensverk i ämnet:

ABC of EU Law

Broschyr om EU från Europeiska kommissionen:

Broschyr

En publikation om EU av EU-experten Pascal Fontaine. Utgiven av Europeiska kommissionen:

Europa på tolv lektioner

Hur EU uppnår sina politiska och strategiska mål på olika områden:

EU:s verksamhet per område

 

Den rättsordning som skapats av Europeiska unionen formar medlemsländernas politiska liv och samhälle. Individer är inte bara medborgare i sitt land, sin stad eller sitt distrikt, de är också EU-medborgare.

EU:s institutioner

EU-rättsligt material

Förarbeten och lag

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. I fördraget fastställs EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna. EU får bara vidta åtgärder som har stöd i fördragen.

EU-fördragen i fulltext och jämförelsetabeller

I Europeiska unionens officiella tidning (EUT) hittas alla direktiv, förordningar och beslut samt annan information av vikt. EUT delas in i: Serie L - Lagstiftning: innehåller förordningar, direktiv och beslut. Serie C - Meddelanden, upplysningar, dagens euro-kurs, nya mål och domar.

Europeiska unionens officiella tidning

En grönbok är ett dokument som Europeiska kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i en särskild fråga. Genom en grönbok uppmanas berörda parter (organisationer och enskilda) att delta i samråd och debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger den till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok.

Grönböcker

Här hittar du de dokument som används för att ta fram ny EU-lagstiftning och som utarbetas under de olika stegen i lagstiftnings- och budgetprocessen. KOM-dokument utges av kommissionens generalsekretariat och ger kommissionens officiella ståndpunkt.

KOM-dokument

Här hittar du konsoliderade versioner av EU:s rättsakter. En konsoliderad text ger en bild av en rättsakt i den version som gäller vid en viss tidpunkt.

Konsoliderade rättsakter

Kommissionens databas över förarbeten och beslutsprocessen: aktuellt beslutsstadium, beslut av institutionerna, länkar till förarbeten och lagstiftning i fulltext med mera.

Lagstiftningsförfaranden

EUR-Lex register över gällande unionslagstiftning. Man kan söka i ämnesområden för att hitta gällande EU-lagstiftning.

Registret

Här hittar du sammanfattningar av EU:s viktigaste rättsakter. De är korta och lättlästa och riktar sig till den intresserade allmänheten. De viktigaste rättsaktstyperna är direktiv, förordningar och beslut. Men du hittar också sammanfattningar av andra dokument, till exempel internationella avtal.

Sammanfattning av EU-lagstiftningen

Kommissionens vitböcker är dokument med förslag till åtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok vars syfte har varit att inleda en samrådsprocess på EU-nivå. När en vitbok mottagits positivt av rådet kan den leda till ett handlingsprogram för EU på det berörda området.

Vitböcker

Rättspraxis

Rättspraxis (sedan 1997-06-17). Rättsfall från EU-domstolen, generaladvokaternas förslag till avgörande samt rättsfall från Tribunalen och Personaldomstolen.

Curia

Metod för hänvisning till rättspraxis från Europeiska unionens domstol som bygger på ECLI (europeisk identifikationskod för rättspraxis). 

Europeiska unionens domstol om ECLI

Här hittar du rättspraxis från Europeiska unionens domstol.

EUR-Lex Rättspraxis

Hänvisningar till kommentarer i doktrinen som rör domar som har meddelats av domstolen, Tribunalen och Personaldomstolen sedan dessa skapats.

Kommentarer i doktrinen avseende domar

 

Lagstiftningsprocessen

Förordningar och beslut blir automatiskt bindande i hela EU den dag de träder i kraft. Direktiv måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning. Kommissionen kontrollerar att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt och i tid och vidtar åtgärder om så inte är fallet. 

Hur EU-lagstiftningen genomförs

Tillsammans med företrädarna för medlemsländernas regeringar i rådet är parlamentet ansvarigt för att anta unions lagstiftning. Vid det ordinarie lagstiftningsförfarandet fungerar båda institutionerna som jämbördiga medlagstiftare. I vissa särskilda fall kan andra förfaranden tillämpas.

Lagstiftningsbefogenheter

Databas från EU-parlamentet. Lagstiftningsärenden från förslag till beslut. Sammanfattningar av ärenden. Länkar till fulltextdokument.

Legislative Observatory

Förklaringar

Ett Celexnummer är en unik identifierare som tilldelats ett dokument. Numret är oberoende av dokumentspråket. De flesta dokument i EUR-Lex har ett Celexnummer.

Celexnummer

Här finns tabeller för att skapa Celexnummer. Varje dokument i EUR-Lex har ett unikt Celexnummer, oavsett språk.

Dokumenttyper i EUR-Lex

EUR-Lex

EU:s databas över EU-rätten på samtliga officiella språk. I EUR-Lex finns många typer av texter från EU-institutionerna, medlemsländerna, Efta osv.

EUR-Lex

Söka böcker, artiklar och dokument

Archive of European Integration - AEI

AEI samlar in forskningsrapporter, artiklar, konferensrapporter med mera som finns fritt tillgängliga på webben. Även officiella EU-dokument från 1952 och framåt i fulltext. (University of Pittsburgh, University Library System).

AEI

Bibliotekets tidskriftslista

Ibland är det bra att göra sökningar direkt i enskilda elektroniska tidskrifter, till exempel Europarättslig tidskrift. 

Bibliotekets tidskriftslista

CEPS - The Centre for European Policy Studies

CEPS  är ett forum för debatt om EU-frågor, med intern forskning och ett nätverk av partnerinstitut över hela världen. 

CEPS

Europeiska kommissionens bibliotekskatalog

Här kan du söka efter kommissionens dokument, inklusive kommissionens planer, rapporter, studier, faktablad med mera.

Europeiska kommissionens bibliotekskatalog

EU:s publikationsbyrå

Publikationsbyrån har till uppdrag att stödja EU:s politik som ett kompetenscentrum för information, data och kunskapshantering och se till att allmänheten får tillgång till EU:s breda informationsutbud för att underlätta insyn, ekonomisk aktivitet och kunskapsspridning.

EU:s publikationsbyrås e-bokhandel och digitala fulltextarkiv

Historical Archives of the European Union

The Historical Archives of the European Union bevarar och gör tillgängliga för forskning de arkiv som deponerats av EU-institutionerna enligt trettioårsregeln för tillgång till arkivmaterial. De samlar också in och bevarar privata papper från individer, rörelser och internationella organisationer som är involverade i europeisk integration. 

Historical Archives of the European Union

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. De arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. De förser regeringen med analyser och annat underlag inför förhandlingar och diskussioner i EU och i Världshandelsorganisationen WTO. De fungerar också som ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. Även privatpersoner kan göra en anmälan till Kommerskollegiums SOLVIT-center om de kommer i kläm mellan olika regelsystem inom EU.

Kommerskollegium

OECD iLibrary

På OECD iLibrary finns rapporter, prognoser, e-böcker, tidskrifter, statistiska databaser och övrig information som publiceras av OECD. Innehållet kan endast läsas online, det går inte att ladda ner. Här till deras material om EU.

OECD iLibrary European Union 

Ordböcker

EUR-Lex har en ordlista med begrepp som har koppling till EU.

EUR-Lex ordlista

Webbplatsen EU Vocabularies ger tillgång till kontrollerade ordlistor, scheman, ontologier, datamodeller etc.  som hanteras av EU-institutionerna.

EU Vocabularies

Interactive Terminology for Europe (IATE) är EU:s terminologihanteringssystem. Den har använts i EU:s institutioner och byråer sedan sommaren 2004 för insamling, spridning och hantering av EU-specifik terminologi. Projektet lanserades 1999 i syfte att tillhandahålla en webbaserad infrastruktur för alla EU:s terminologiresurser, vilket förbättrar tillgängligheten och standardiseringen av informationen.

IATE

Publikationshandboken innehåller enhetliga skrivregler och andra överenskommelser och ska fungera som referens vid skriftlig kommunikation i alla EU:s institutioner och organ.

Publikationshandboken

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men det finns även viss information om ords betydelser.

Svensk ordbok (SO) ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska. Tyngd­punkten ligger på vad uppslags­orden betyder och hur de används. Dessutom ger SO information om ordens historia. I denna ord­bok kan man även höra hur uppslags­orden uttalas.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar. Ordboken är ett viktigt hjälpmedel framförallt vid läsning av äldre texter, och den riktar sig såväl till forskare som till alla andra som är intresserade av ord och uttryck.

Svenska Akademiens ordböcker

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS)

Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor.

Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) publikationer

Svenska nätverket för europarättsforskning (SNEF)

Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF) är ett av tre nätverk som ingår i regeringens satsning på forskning om europasamarbetet. SNEFs uppgift är att fördjupa samarbetet mellan landets forskare samt erbjuda ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan såväl nationella och internationella forskare som myndighetspersonal och andra professionella. Nätverket ger varje år ut ett antal publikationer och agerar även aktivt för publikationsmöjligheter för forskare på andra sätt.

Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF)

Statistik

Eurobarometer

Eurobarometer är det undersökningsinstrument som används av EU-kommissionen, Europaparlamentet och andra EU-institutioner och byråer för att regelbundet övervaka den allmänna opinionens tillstånd i Europa i frågor relaterade till Europeiska unionen samt attityder i ämnen av politisk eller social karaktär.

Eurobarometer

Eurostat

Eurostat är Europeiska unionens statistikkontor.

Eurostat

På SCB:s (Statistikmyndighetens) webb finns stöd för hur statistiken är uppdelad på Eurostats webbplats och vad man kan hitta där.

SCB

EU:s regionindelning - NUTS

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är EU:s hierarkiska regionindelning. Den introducerades 1988 av Eurostat. Syftet var att erhålla jämförbara områden vad avser till exempel yta och befolkningsstorlek i EU:s olika medlemsländer. NUTS används bland annat för statistiskredovisning och i EU:s regionalpolitik.

SCB om NUTS

OECD iLibrary Statistics

OECD iLibrarys statistiska databaser publiceras av OECD (the Organisation for Economic Cooperation and Development) inom ett brett spektrum av ämnesområden som ekonomi, teknik, beskattning, handel, utbildning, sysselsättning, befolkningsutveckling, teknik, energi och miljö. Innehållet kan endast läsas online, det går inte att ladda ner innehållet. 

OECD iLibrary Statistics

The World Bank

The World Bank Open Data ger tillgång till global utvecklingsdata designad för att göra Världsbankens data lätt att hitta, ladda ner och använda. Man kan söka efter indikatorer, länder och ämnen.

World Bank Open Data

Statistik om EU från the World Bank

World Trade Organization-WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) behandlar de globala reglerna för handel. Denna portal ger tillgång till ett urval av nyckeldatabaser som erbjuder statistik och information om olika handelsrelaterade åtgärder inom dess område.

Statistik om EU från World Trade Organization

Kontaktuppgifter och EDC-ansvarig