Kreativitet och estetiskfunktion

LEDARE NOVEMBER 2021
Vad är Teknik för typ av ämne? Vilka är ämnets huvudsakliga syften?
I mitten på oktober var vi flera från CETIS som talade på de konferenser som hette ”Ljuset på NT” och handlade om de nya kursplanerna. Då var de två frågorna viktiga, eftersom vi skulle tala om vilka förändringar som gjorts i kursplanen och vad det kunde ha för betydelse för undervisningen. En av aspekterna berörde ”elevernas görande” i teknikämnet. I ett av inslagen i nyhetsbrevet tas detta upp.

Vilken roll spelar kreativitet och estetik i teknikämnet?

Frågans svar kanske bör sökas i skolhistorian. Teknik som skolämne har givits olika förtecken. Det senaste större skiftet skedde i och med Lpo94. Då flyttades ämnet ut ur NO-blocket och blev ett eget ämne, med egna mål, eget innehåll och bedömningsgrunder. Några har också menat att teknik borde tillhöra de s.k. PrEst-ämnena – de praktisk- estetiska. Själv menar jag att Teknik är ett alldeles eget ämne, med egen kunskapsbas och blicken riktad mot den konstruerade världen.
Tre huvudsakliga syften brukar anges. Teknik ska

  • vara ett demokratiskt-medborger- ligt allmänbildande ämne
  • bidra till en personlig teknisk handlingsberedskap
  • bidra till ett tekniskt intresse som grund för elevernas kommande livsval.

Kreativiteten och ”görandet”

Inom Lpo94 stod det att elevernas praktiska arbete med utveckling av tekniska lösningar också tillför ”en känslomässig dimension som knyter an till andra former av kreativ verksamhet”. Från den punkten kan man säga att eleverna till viss del bör få pröva sin kreativitet, och utveckla den, inom teknikämnets ram. I den snart gällande kursplanen står det att ”eleverna utvecklar förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt” (Lgr22), vilket har en sorts samklang. Men kreativitet handlar inte bara om händernas arbete. Inte heller gör det teknikämnet till ett huvudsakligen praktiskestetiskt ämne. Det är bredare än så. Och för mycket ”görande” och kreativitetsövningar kan skymma sikten för annan viktig undervisning, kunskap och förmågor!

Estetik som funktion

Ett av de mest centrala begreppen inom teknikvetenskapen är funktion. När nya tekniska lösningar tas fram – i industrin, hemma eller i skolan – är estetiken hos lösningen en av flera funktioner som kan eftersträvas. Här kan man naturligtvis vara kreativ. Men kreativ estetik gäller långt ifrån alla lösningar. I väldigt många fall är tekniken osynlig och kanske inte ens möjlig att beskriva i estetiska termer, till exempel tekniska system. Därför är det bra att hitta samarbeten där utformningen av den estetiska funktionen kan få ta tid och där samarbetet bygger på att båda skolämnena vinner på det – både tidsmässigt och innehållsmässigt, som i exemplet mellan Teknik och Bild, sidorna 8-9. Från teknikämnets horisont gäller det att undervisa så att den estetiska funktionen kan belysas och diskuteras, eftersom den inte står på egna ben. I den kommande kursplanen för Bild står det att eleverna ska få utveckla ”sin kreativitet och sitt intresse för att skapa och kommunicera visuellt” (Lgr22). Den estetiska utformningen kan därför huvudsakligen ligga på Bildämnets bord. Kreativiteten kan få en boost i mötet.

Text: Claes Klasander, föreståndare CETIS

Ledare i PDF-formatVisa/dölj innehåll

Till CETIS huvudsidaVisa/dölj innehåll