Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Bild på solenergi. Picture shows energy

Runt om i världen arbetar stads- och kommunledningar med att möta klimatutmaningen. I svenska kommuner har frågan fått ett ökat fokus under senare år. Det här projektet utforskar olika typer av omställning och tar fram exempel att inspireras av från städer som kommit långt

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen eller detaljplaner för byggande till det förändrade klimatet. En mängd aktiviteter pågår i städer i världen såväl som i Sverige. I svenska kommuner ges klimatfrågan allt högre prioritet och allt fler städer arbetar idag med klimatanpassning och för att minska klimatpåverkan, något som ställer krav på nya angreppssätt i samhällsbyggandet. Men städerna har antagit denna utmaning i olika utsträckning och på olika sätt. Det här projektet gör städers klimatomställning synlig. Det lyfter fram uppmuntrande och sporrande exempel på hur städer ställer om. Olika ledarstilar och medel för att styra identifieras. Utifrån dessa och andra mönster i städernas arbete delas de in i olika typer av omställning, med sina respektive styrkor och svagheter.

Brett deltagande för djupare insikt

Projektet drivs gemensamt av forskare och kommunala tjänstemän och politiker. Stadsplanerare, strateger, politiker, byggherrar och medborgare finns med i olika delar. Det behövs för att kunna tränga in tillräckligt djupt i omställningens flaskhalsar: hur man styr och leder klimatomställning, hur privata och offentliga aktörer kan samarbeta och hur man skapar en varaktig medborgardialog. Projektet arbetar genom experiment i Norrköpings beslutsarena, genom att följa och stödja pågående kommunalt klimatarbete, återblickar till städer som studerats tidigare och utblickar till städer i världen som kommit långt i sin omställning.

Inspirerande verktyg som förväntat resultat

Ett förväntat resultat är en serie web-baserade verktyg och metoder för att inspirera och underlätta kommuners och städers omställningsarbete under rubriken Urban Transition Showroom. Målet är att kunna visualisera städers omställningsarbete och ge exempel på olika vägar framåt.

Delprojekt i Att utforska klimatomställningar på gång

Delprojekt 1: Styra mot omställning 

Kontaktperson: Mattias Hjerpe.
Forskargrupp: Mattias Hjerpe, Sofie Storbjörk och Erik Glaas.

Goda exempel finns på hur omställning styrs i olika länder. Delprojektet ska samla och systematisera kunskapen om dem, samt testa och reflektera kring olika ledarstilar, t.ex. visionärt kontra problem-lösande eller kollaborativt ledarskap, och styrmedel, t ex ekonomiska piskor och morötter kontra regelsystem. Ledarskapet studeras med hjälp av en fallstudie av Norrköping och tester i Norrköpings Beslutsarena, där kommunens arbete med klimatanpassning, dagvatten och översiktsplanering följs nära.

Delprojekt 2: Modeller för privat – offentlig samverkan 

Kontaktperson: Sofie Storbjörk
Forskargrupp: Sofie Storbjörk, Mattias Hjerpe och Erik Glaas.

Klimatomställningen kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer, inte minst inom byggsektorn. I det här projektet följs samverkan mellan kommunen och byggherrar i utbyggnaden av området Inre Hamn i Norrköping. Jämförelser görs även med andra typer av offentlig- och privat samverkan. En central forskningsfråga är hur denna samverkan kan stärkas i syfte att främja klimatmässigt mer effektiva lösningar. 

Delprojekt 3: Varaktig medborgardialog 

Kontaktperson: Erik Glaas
Forskargrupp: Erik Glaas och Tina Neset

I den kommunala planeringsprocessen har medborgare rätt att få information om, och att lämna synpunkter på, planerad till- och ombyggnation. Hur synpunkter från medborgare mest effektivt tas om hand och återkopplas är dock fortfarande oklart. I det här projektet utvecklas och testas metoder för en effektiv dialog mellan medborgare och planerare via en redan existerande digital plattform. Målet är att kunna nyttja medborgares visioner om en väl fungerande och hållbar stad på ett bättre sätt i planeringen.

Forskare i projektet Att utforska klimatomställningar på gång

Närliggande forskning

Samverka med Linköpings universitet

Organisation