Fotografi av Erik Glaas

Erik Glaas

Adjungerad universitetslektor

För att hantera komplexa problem – som klimatförändringarna – krävs att olika typer av data och perspektiv integreras. Min forskning fokuserar på att hitta former för att stödja hantering genom visualisering, kommunikation och utvecklad planering.

Att stödja hållbart beslutsfattande 

Det är allmänt erkänt att klimatförändringarna alltmer kommer att kräva innovativa lösningar för att kunna tillvarata nya möjligheter och minska negativa effekter. Detta skapar behov av utvecklade planerings- och beslutsprocesser. Min forskning fokuserar på att utveckla metoder och verktyg för att stödja sådana beslut genom att göra data mer tillgänglig och hanterbar, och genom att utveckla nya former för samverkan.

Klimatförändringarna utgör ett så kallat "wicked problem" vilket innebär att det är svårt att förutspå vilka effekter det kommer att generera för mänskliga och naturliga system. Samtidigt är insatserna höga eftersom effekterna sannolikt kommer att bli stora, vilket genererar både vinnare och förlorare. Att förstå hur klimatförändringarna kommer att spela ut kräver analyser av de kombinerade effekterna av både väderrelaterade förändringar och förändringar i sociala system över tid, vilket inkluderar politiska, fysiska såväl som perceptuella aspekter. En viktig utgångspunkt i min forskning är att utveckla metoder för att bedöma dessa kombinerade effekter i olika sammanhang, bland annat i förvaltningen av byggnader, i planeringen av nya bebyggda områden och i utvecklingen av nya strategier.

Reflexivt beslutsfattande

Att hantera ”wicked problems” kräver reflexiva besluts- och planeringsprocesser som hanterar dels ovanstående förändringar samt perspektiv från viktiga avnämare som påverkas av förändringarna eller som kan bidra till de beslut som fattas. I kommunal planeringen kan detta exempelvis innefatta, perspektiv från flera sektorer, organisationer och medborgare. Min forskning fokuserar på hur sådana besluts och planeringsprocesser kan underlättas genom nya interaktiva styrformer, kommunikation och interaktion, vilket inkluderar utveckling av metoder och tekniker för visualiseringsstöd.

Publikationer

2024

Erik Glaas, Mattias Hjerpe, Sofie Storbjörk (2024) The 2021 extreme rainfall in Gävle, Sweden: impacts on municipal welfare services and actions towards more resilient premises and operations Hydrology Research, Vol. 55, s. 431-443 Vidare till DOI

2023

Anna Malmquist, Mattias Hjerpe, Erik Glaas, Tora Lundgren, Per Gyberg, Sofie Storbjörk (2023) Jag drabbas - det här får kommunen lösa: En intervjustudie med svenska villaägare som påverkats av översvämningar från skyfall Sociologisk forskning, Vol. 3-4, s. 275-298 Vidare till DOI

2022

Erik Glaas, Anna Bohman, Martin Karlson, Carlo Navarra, Jonas Olsson, Yeshewatesfa Hundecha, Tomasz Opach, Douglas Cederlund, Jennifer Sjulander, Tina-Simone Neset, Björn-Ola Linnér (2022) Development and user testing of the ICT-platform Visual Water supporting sustainable municipal stormwater planning Urban Water Journal, Vol. 19, s. 962-974 Vidare till DOI
Anna Malmquist, Mattias Hjerpe, Erik Glaas, Hulda Karlsson, Tina Lassi (2022) Elderly Peoples Perceptions of Heat Stress and Adaptation to Heat: An Interview Study International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, Artikel 3775 Vidare till DOI
Erik Glaas, Mattias Hjerpe, Elin Wihlborg, Sofie Storbjörk (2022) Disentangling municipal capacities for citizen participation in transformative climate adaptation Environmental Policy and Governance, Vol. 32, s. 179-191 Vidare till DOI

Forskning

Webbsida för verktyget Visual Water.

Visual Water - en interaktiv visualiseringsplattform

Ny plattform stödjer kommuner i arbetet med hållbar dagvatten- och skyfallsplanering. Information, lärande exempel och verktyg underlättar för analys och samverkan mellan aktörer i skapandet av klimatanpassade och attraktiva stadsmiljöer.


Visual Water - en interaktiv visualiseringsplattform
Forskare i projektet visual water

Forskningsprojektet Visual Water

Extrema skyfall orsakar översvämningar och vattenföroreningar svenska städer. Vi utvecklar en visualiseringsplattform för klimatsäker dagvattenhantering.

Rapsfält med vindkraftverk

NORD-STAR

NORD-STAR är ett nordisk excellenscenter där nio nordiska universitet och forskningsinstitut medverkar. NORD-STAR utvecklar bland annat modeller och visualisering i frågor om markanvändning och förnybara energikällor.


NORD-STAR
Bild på solceller. Picture on suncell

Att följa och synliggöra hur städer ställer om

Dagens städer behöver ställas om i en klimatsäker, klimateffektiv och ekologiskt hållbar riktning. Det handlar om allt från att anpassa dagvattensystemen till det förändrade klimatet. Det här projektet gör den pågående omställningen synlig.

Bild på Ipad som visar internetverktyget Visadapt

Så kan huset klimatsäkras

Varmare väder, kraftigare regn, risk för översvämningar men också torka. Hur kommer klimatförändringarna att påverka våra hus och hem i Norden? Det går att ta reda på med några enkla klick på internet. VisAdapt heter verktyget.

Människor umgås i en park. Bild: Mostphotos.

Stöd för aktörssamverkan och mångfunktionell anpassning av bostadsområden

Projektet syftar till att stärka fastighetsägares förmåga att klimatanpassa befintlig bebyggelse. Vi studerar hur klimatsårbarhet analyseras i olika fastighetsbestånd och hur bostadsområden kan klimatanpassas samtidigt som boendes mervärden ökar.

bild på rapport Verktygslåda för klimatanpassning

Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser

För att möta ett förändrat klimat är minskade utsläpp av växthusgaser och anpassning två sidor av samma mynt. Vi erbjuder kommuner och organisationer verktyg att inleda och fördjupa arbetet med integrerade sårbarhetsbedömningar och klimatanpassning.

Poddar

Pod

Nyheter

CV

CV

 • 2014
  Postdoktor vid tema Miljöförändring
  Linköpings universitet 
 • 2013
  Filosofie Doktor i Miljövetenskap
  Linköpings universitet 
 • 2007
  Magisterexamen i Miljövetenskap 


Utbildning 

 • Miljövetarprogrammet
  Ansvar för delkurser i miljöekonomi, föreläser i miljömanagement, leder litteraturseminarier och handleder studentuppsatser.

 • Masterprogrammet i hållbar utveckling
  Undervisningen omfattar föreläsningar inom visualisering och anpassning till klimatförändringarna och examination av studentuppsatser. 

Forskning 

 • Identifying Thresholds for Maladaptation in Nordic Agriculture – MNA GAMING" 
 • Norrköping Decision Arena 
 • The Nordic Centre of Excellence for Strategic Adaptation Research (Nord-Star) 
 • Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö 
 • Integrativ planering för ett klimatsäkert och hållbart Norrköping

Forskare inom området

Organisation