Fotografi av Erik Glaas

Erik Glaas

Universitetslektor

För att hantera komplexa problem – som klimatförändringarna – krävs att olika typer av data och perspektiv integreras. Min forskning fokuserar på att hitta former för att stödja hantering genom visualisering, kommunikation och utvecklad planering.

Att stödja hållbart beslutsfattande 

Det är allmänt erkänt att klimatförändringarna alltmer kommer att kräva innovativa lösningar för att kunna tillvarata nya möjligheter och minska negativa effekter. Detta skapar behov av utvecklade planerings- och beslutsprocesser. Min forskning fokuserar på att utveckla metoder och verktyg för att stödja sådana beslut genom att göra data mer tillgänglig och hanterbar, och genom att utveckla nya former för samverkan.

Klimatförändringarna utgör ett så kallat "wicked problem" vilket innebär att det är svårt att förutspå vilka effekter det kommer att generera för mänskliga och naturliga system. Samtidigt är insatserna höga eftersom effekterna sannolikt kommer att bli stora, vilket genererar både vinnare och förlorare. Att förstå hur klimatförändringarna kommer att spela ut kräver analyser av de kombinerade effekterna av både väderrelaterade förändringar och förändringar i sociala system över tid, vilket inkluderar politiska, fysiska såväl som perceptuella aspekter. En viktig utgångspunkt i min forskning är att utveckla metoder för att bedöma dessa kombinerade effekter i olika sammanhang, bland annat i förvaltningen av byggnader, i planeringen av nya bebyggda områden och i utvecklingen av nya strategier.

Reflexivt beslutsfattande

Att hantera ”wicked problems” kräver reflexiva besluts- och planeringsprocesser som hanterar dels ovanstående förändringar samt perspektiv från viktiga avnämare som påverkas av förändringarna eller som kan bidra till de beslut som fattas. I kommunal planeringen kan detta exempelvis innefatta, perspektiv från flera sektorer, organisationer och medborgare. Min forskning fokuserar på hur sådana besluts och planeringsprocesser kan underlättas genom nya interaktiva styrformer, kommunikation och interaktion, vilket inkluderar utveckling av metoder och tekniker för visualiseringsstöd.

Publikationer

2022

2021

Forskning

Poddar

Nyheter

CV

CV

 • 2014
  Postdoktor vid tema Miljöförändring
  Linköpings universitet 
 • 2013
  Filosofie Doktor i Miljövetenskap
  Linköpings universitet 
 • 2007
  Magisterexamen i Miljövetenskap 


Utbildning 

 • Miljövetarprogrammet
  Ansvar för delkurser i miljöekonomi, föreläser i miljömanagement, leder litteraturseminarier och handleder studentuppsatser.

 • Masterprogrammet i hållbar utveckling
  Undervisningen omfattar föreläsningar inom visualisering och anpassning till klimatförändringarna och examination av studentuppsatser. 

Forskning 

 • Identifying Thresholds for Maladaptation in Nordic Agriculture – MNA GAMING" 
 • Norrköping Decision Arena 
 • The Nordic Centre of Excellence for Strategic Adaptation Research (Nord-Star) 
 • Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö 
 • Integrativ planering för ett klimatsäkert och hållbart Norrköping

Forskare inom området

Organisation