Att växa upp i en digital värld

Anna Nilsen

Låter vi våra barn använda digitala media för mycket och för tidigt i livet? Innebär tillgången till den digitala världen en hjälp för små barn att lära sig om hur världen fungerar?

Låter vi våra barn använda digitala media för mycket och för tidigt i livet? Innebär tillgången till den digitala världen en hjälp för små barn att lära sig om hur världen fungerar? Under det senaste decenniet har vi upplevt en veritabel digital media explosion. En utveckling som väckt frågor hos föräldrar, lärare och vårdpersonal. Men vi har få svar! Det saknas forskning, vi vet mycket lite om hur den digitala explosionen påverkar små barns sociala och kognitiva utveckling. Vad vi vet är att små barn har svårt att överföra det de lärt sig via ett tvådimensionellt media, t ex surfplatta, till den verkliga tredimensionella världen, en så kallad ”transfer deficit”.

Studerar hela familjens användning av digital media

Studien följer 90 barn från 9 månaders till 20 månader ålder och undersöker i vilken grad barnens och föräldrarnas medieanvändning påverkar barnens tidiga utveckling. Detta görs genom att kombinera data från hela familjen med strukturerade observationer och experiment som undersöker små barns tidiga lärande (minne och imitation) och kommunikativa utveckling. En huvudfråga handlar om hur digitala media påverkar små barn i övergången från att inte ha ett språk till klivet in i den språkliga världen vid 20 månaders ålder.

Identifiera hur små barn lär sig från digital media

Det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget gör det svårt att formulera exakta hypoteser men utifrån våra egna forskningsrön kring små barns lärande kan vi formulera tre centrala frågor:

  1. Minskar ”transfer deficit” för de barn där föräldrar och barn använder digitala media tillsammans?
  2. Påverkas utvecklingen av delad uppmärksamhet (en tidig samspelskompetens) negativt av hög exponering av digitala media? samt
  3. Kan hög bakgrundsexponering av media (dvs. digitala media som används i närheten av men som inte är riktad mot barnet) påverka såväl delad uppmärksamhet som lärande från 2D eller 3D negativt?

Vår förhoppning är att kunna bidra med nya insikter och fakta kring hur små barn lär sig från media och att försöka identifiera både fördelar och risker.

Är du förälder och vill vara med i en onlinestudie om digital media och barn?

Just nu söker vi deltagare till en onlinestudie om digitala media och barn. Om du är intresserade av att delta klicka vidare för att komma till enkäterna!
För föräldrar som har barn som är födda 2017 eller 2018 - till enkäten

 

Forskare