MOHO – Model of Human Occupation utgör en gemensam teoretisk referensram för instrumenten AWC, AWP, WEIS och WRI. Modellen syftar till att förklara hur människans motivation, livsstil, kapacitet och den sociala och fysiska miljön påverkar människans möjlighet till aktivitet och delaktighet.

MOHO

För att instrument som används vid bedömning av arbetsförmåga ska kunna ge vägledning för fortsatt rehabilitering bör de vara baserade i en teoretisk grund som tar hänsyn till faktorer som påverkar arbetsförmågan. På så sätt blir det lättare för en bedömare att förstå bedömningsvariablerna i instrumentet och det är möjligt att använda modellen för att tolka resultaten av en bedömning. Det blir även enklare att förmedla bedömningsresultat till en klient om man kan relatera bedömningsresultaten av ett enskilt instrument till en modell som erbjuder en helhetssyn. Detta är en mycket viktig del i bedömningsprocessen. En teoretisk referensram som erbjuder detta är the Model of Human Occupation.

Forskning och utvecklingsarbete kring våra fyra bedömningsinstrument sker i nära samarbete med professor Gary Kielhofners forskargrupp vid University of Illinois i Chicago. Detta samarbete är mycket viktigt ur kvalitetshänseende eftersom professor Kielhofner var upphovsman till instrumentens teoretiska grund, det vill säga MOHO.

Även om det inte krävs någon obligatorisk kurs för att använda instrumenten är det en stor fördel om användaren är bekant med MOHO för att till fullo kunna dra nytta av instrumenten.

MOHO-web

Kontakt

Relaterat innehåll