Bengt Ihre forskarskola - Forskarskola inom gastrointestinal inflammation och Cancer

Nationell forskarskola finansierad av Bengt Ihres fond

Det övergripande målet för Bengt Ihre Research School är att stimulera till en kombinerad karriär inom klinisk verksamhet och forskning inom gastroenterologiska problemställningar.

Modern medicinsk forskning blir alltmer komplex, vilket kräver nära samarbete och kunskapsöverföring mellan klinik och basvetenskap. Forskarskolans program kommer att ge en ämnesspecifik fördjupning och bygger på samverkan mellan nationella centra inom gastrointestinal forskning och med associerade internationella nätverk. Kurserna inom basblocket för doktoranderna görs på hemmauniversitetet.

Vi vill att Bengt Ihre Research School ska bli en framstående translationell forskarutbildningsmiljö för unga forskare. Målet är att utbilda en ny generation av interdisciplinära forskare samt att stimulera rekrytering och utbildning av kliniskt verksamma läkare till translationell forskning. 

Avsikten är att skapa överbryggande doktorandprojekt "från molekyl till patient" och vice versa, och därmed ge unga forskare erfarenheter som skapar förutsättningar att bedriva gastroenterologisk forskning på högsta internationella nivå.

Bengt Ihre Research School

Kursutbud

Vi startar med introduktionskurs och därefter ges en till två kurser varje termin. Kurser i programmet omfattar 2-3-dagar med hemuppgift, för att uppfylla en veckas arbete totalt. Sammantaget kommer det att ges sju kurser inklusive introduktionskursen och du får examensbevis efter två år.

Vad bekostar forskarskolan?

Forskarskolan står för logi och mat i direkt anslutning till våra kurser.
Du ansvarar själv för dina egna resor till och från kurstillfällena.

Kursplaner

Sök till Bengt Ihre forskarskola

Vad krävs för antagning?

Du ska vara antagen som forskarstuderande (företrädelsevis INTE senare än halvtid), eller vara på väg att bli antagen inom de närmaste sex månaderna.
Ditt forskningsprojekt bör röra sig inom ämnesområdet Gastro.

Kursavgift

Kursavgift om 20 000 kr betalas av hemmainstitutionen. I avgiften ingår kostnader för konferenslokaler och hotellkostnader samt måltider.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Kort CV (max två sidor)
  • Bevis om antagning till forskarstudier
  • Projekt plan (max tre sidor)
  • Fullständig fakturaadress
  • Intyg från din handledare ang deltagande i forskarskolan
  • Intyg från din arbetsgivare

Ansökan skickas in i pdf-format till malin.sundberg@liu.se

Bedömning av din ansökan

Alla ansökningar bedöms och prioriteras av forskarskolans ledningsgrupp.
Underlag för bedömning: projekt inom forskarskolans huvudområden, balans mellan kliniskt verksamma och basvetenskapliga doktorander och balans mellan olika lärosäten.

Se mer utförlig information på den engelska sidan.

Bengt Ihre Research Fellowship

Kontakt

Internt

Du behöver behörighet för att komma åt denna gruppwebbplats i Sharepoint. Kontakta Malin Sundberg (malin.sundberg@liu.se) för frågor om behörighet.

Till internt >>