CARBONSTRUCT

Studier visar att det finns stor potential för ökad energieffektivitet i svensk industri. Denna potential realiseras inte och en av anledningarna är bristande kunskap på var energin de facto används.

Projektets syfte är att bidra till ökad kunskap rörande energieffektivisering (energihushållning) i svensk industri.

Bakgrund

Svensk industri verkar på en global marknad, en marknad som dras med knappare resurser. För att behålla sin konkurrenskraft, bör svensk industri arbeta strategiskt mot ökad energi- och resurseffektivitet.

Den potentiella energieffektiviseringen i svensk industri fram till år 2020 har uppskattats till cirka 12 procent. Vanligt förekommande hinder är andra prioriteringar, tidsbrist och bristande information om möjliga energieffektiviseringsåtgärder.

För att företagen ska kunna fatta strategiska beslut kring energianvändning och energirelaterade investeringar, behöver de rättvisande underlag och nyckeltal.

Tillsynsmyndigheter är också beroende av rättvisande underlag kring slutenergianvändning, för att kunna bedriva ett proaktivt och förebyggande arbete gentemot svenska företag.

De nyckeltal som finns idag på internationell och nationell nivå är baserade på tillförd energi och ofta relaterad till en ekonomisk output, t.ex. förädlingsvärde. Det saknas nyckeltal kring slutenergianvändningen inom svensk industri fördelat på energibärare såsom el och olja och fördelat på slutenergiprocesser såsom ugnar, tryckluftskompressorer, etc. De siffror som ibland anges är baserade på grova uppskattningar.

Mål

Projektets mål är att generera ett processträd avseende de största, till slutenergianvändning räknat, svenska industribranscherna avseende hur slutenergianvändningen är fördelad på processnivå och olika energibärare, samt allokera koldioxidutsläpp på dessa olika processer. 

Delmål

  1. Ta fram övergripande taxonomi (uppdelning) över de huvudsakliga energianvändande processerna inom de stora svenska industrigrenarna
  2. Kategorisera slutenergianvändning och allokering av koldioxidutsläpp utifrån den framtagna taxonomin för de stora svenska industrigrenarna fördelat på energibärare
  3. Studera vilka primära nyckeltal (Eng: KPI (Key Performance Indicators)), som industrin idag använder sig av i det operativa energihushållningsarbetet.
  4. Föreslå ytterligare uppdelning av nyckeltal, baserat på den framtagna taxonomin, för de stora svenska industrigrenarna.

Avgränsning

Projektet avgränsar sig till de största industrigrenarna, massa- och pappers-, järn- och stål-, kemi-, livsmedels-, verkstad-, och trävaruindustrin. Dessa branscher utgör tillsammans drygt 90 % av den svenska industriella energianvändningen.

Video

Vart tar energin vägen?

Om vi inte vet vart energin tar vägen, hur ska vi då veta hur vi mycket energi vi kan spara? Forskare på Carbonstruct, Linköpings universitet, hittar svaren genom att kartlägga den svenska industrins energianvändning.

Sågverkets energiförbrukning

6 100 000

Antal iPhones som kan laddas med ett sågverks dagliga energianvändning

630 000 

Antal LED-lampor som krävs för att ett sågverk ska vara igång en dag

22 000 MWh 

Energiförbrukning i ett sågverk per år

Presentation av Carbonstruct

Elias Andersson om energianvändande processerna, CO2-utsläpp, industrigrenarna, maj 2020.

Publikationer

Slutrapport

Energinyckeltal och växthusgasutsläpp baserade på industrins energianvändande processer
Slutrapport. ISBN 978-91-620-6972-8.

Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet ”Carbonstruct”inom utlysningen från år 2017 med rubriken Uppföljningsmått för samhällsomställningaroch miljömålen.

Avhandlingar

Vetenskapliga publikationer

 

Kontakt

Finansiärer

Närliggande forskning

Närliggande verksamheter