Datadriven transportanalys

Datadriven transportanalys handlar om att omsätta data insamlad från sensorer till insikter om transportsystemet. 

Stora mängder av data kan hämtas in från stationära och rörliga sensorer, som till exempel från hastighet och flödesdetektorer utmed motorvägarna i storstäder eller GPS data från taxibilar och data som genereras från mobiltelefoner. Data från dessa system rensas, filtreras och analyseras. Filtrerad data från flera typer av källor kan aggregeras för att ge mer robusta och tillförlitliga resultat. Insikterna från dataanalys kan sedan endera användas direkt, eller användas som indata till olika typer av trafikmodeller.

De data vi jobbar med kommer från flertalet källor och platser. Idag jobbar vi med data från stationära radarsensorer som mäter hastighet och trafikflöde, GPS-data från taxi-bilar i storstäder och platsinformation som genereras från mobiltelefonnätet. Insikterna från analys av dessa datakällor använder vi i flera delprojekt, till exempel, för att hitta mönster i reseefterfrågan, för att göra uppskattningar av restider för biltrafik i storstäder, och för att generera indata för trafik och trafikantstyrningssystem.

I några av delprojekten handlar det om att hitta uppskattningar för reseefterfrågan för att stort geografiskt område, som till för ett helt land. I andra tillämpningar använda data insamlad för et mindre område, vilket också möjliggör mer detaljerade insikter. Ett sådant delprojekt är Mobile Millennium Stockholm, vilket är ett ramverk för trafikflödesestimering och restidsuppskattning, samt korttidsprediktion av restider för den kommande timmen. Flera datakällor används i ramverket för att skatta restider och analysera trafikscenarier på och runt motorvägsnätet i Stockholm.

Vår forskning inom trafikmodeller och simulering bedriver vi ofta tillsammans med avnämare och finansiärer från industri och samhälle, t.ex. Ericsson, Stockholms stad, Trafik Stockholm, Vinnova och Trafikverket.

Karta över logistikforskning

 

Hastighet och flödesdetektorer för delar av motorvägsnätet runt Stockholm. Röda prickar indikerar detektorer där låga hastigheter uppmäts.

Forskningsledare

Forskare

KTS