Den lokala politikerns bildningsarenor

Lokal politisk aktivitet i Europa angående ändrade villkor för kärnkraftsanvändning.
Foto: Rhlfoto

Projektet undersöker (ut)bildningsmöjligheter som organiseras för kommunalpolitiskt förtroendevalda, dels genom partierna och de studieförbund och folkhögskolor de samverkar med, dels genom kommunerna.

Detta projekt avser undersöka (ut)bildningsmöjligheter som organiseras för kommunalpolitiskt förtroendevalda, dels genom partierna och de studieförbund och folkhögskolor de samverkar med, dels genom kommunerna. Härigenom avser projektet bidra med kunskap om en viktig aspekt av förtroendevaldas villkor och förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag i den lokala demokratin.

Projektet ska ge en både överblickande och fördjupande bild av organiserade bildningsarenor av olika slag för kommunpolitiker. De frågeställningar projektet avser besvara är:

  • Vilken omfattning och variation har de utbildningar som kommunerna, partierna och folkbildningsorganisationerna erbjuder för de kommunpolitiskt förtroendevalda?
  • Vilka typer av mål finns bakom dessa utbildningsarrangemang och hur förhåller sig dessa mål till olika varianter av upplägg och genomförande av verksamheten?
  • Vilken betydelse har dessa utbildningsarrangemang för kommunpolitiker och hur kan utbildningsarrangemangen förstås som bildningsvägar för individer som söker tillträde till det politiska fältet och till politiska positioner?

Studien kommer empiriskt att delas upp i två steg: först en kartläggning i huvudsak baserad på statistik från SCB, studieförbunden och kommunerna, därefter intervjuer och lokala fältstudier.

Detta projekt genomförs parallellt med projektet Partiskolningens didaktik som också uppmärksammar politiska bildningsarenor men med ett särskilt fokus på utbildningens betydelser för partiorganisationen och dess ledning. I projektet Den lokala politikerns bildningsarenor är det istället betydelser i relation till det kommunpolitiska uppdraget som fokuseras.

Finansieras av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Pågick 2017-2020

Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Daniel Bladh, Henrik Nordvall (2023)

Scandinavian Journal of Educational Research , Vol.67 , s.113-125 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Henrik Nordvall, Daniel Bladh, Louise Malmström (2021)

Kommunal ekonomi , Vol.1 , s.39-40

Omslag för publikation 'Den lokala politikerns bildningsarenor'
Henrik Nordvall, Daniel Bladh, Louise Malmström (2020)

Forskare i projektet