Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem - för ökad grad av innovation och flexibilitet

Stad i natt, ljus

Just nu genomgår många detaljhandelsföretag stora omställningar av sina verksamheter för att bättre kunna svara upp mot konsumenters krav på service, ledtider och hållbarhet.

Den kanske enskilt största orsaken till de stora förändringarna är den pågående digitaliseringen och framväxten av e-handeln där ökande volymer kräver en annan organisation, styrning och kontroll.

Projektets frågeställningar består av att identifiera (1) dynamiska förmågor som krävs i handelns logistiksystem, och (2) dess organisatoriska förutsättningar, samt (3) ta fram ett praktiker-orienterat ramverk för omställning till en ökad förändringsförmåga. Sammantaget innebär ovanstående att projektet identifierar en tydlig målbild för hur ett innovativt, flexibelt logistiksystem ska se ut, men också hur man kan nå dit.

Metodmässigt bygger projektet på en ansats om lärande utvärdering och följeforskning, där forskarna följer och aktivt medverkar i ett antal pågående utvecklingsprojekt inom H&Ms globala logistikfunktion. Projektet förväntas ge insikt i den pågående omställningsprocessen i H&M, där exempelvis nya distributions- och logistiklösningar tas fram för att nå en bättre omnikanal-upplevelse för kunder. På så sätt kan ”fallet H&M” fungera som en injektion och nytänkande för hur omställning kan/bör ske, samt förståelse för vilka utmaningar som finns kring detta. Projektets fokus på dynamiska förmågor fungerar här som en viktig utgångspunkt för hur ledningen och dess organisation mer systematiskt kan arbeta med utveckling och innovation i företag.

 

Projektet pågår: 2019-2021

Finansiär: Handelsrådet

Medverkande forskare Visa/dölj innehåll

Närliggande forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll