Utformning av handelns försörjningskedjor

Lager med postpaket.
Foto: Stadium distributionscentral i Norrköping Erik Ardelius

Svenska handelsföretag befinner sig i en dynamisk omvärld som karaktäriseras av global konkurrens, nya marknadskanaler, snabb kunskaps- och informationsöverföring och komplexa finansiella system.

Det blir allt viktigare att arbeta med hela försörjningskedjan från tillverkare till slutkund för att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig position på marknaden. I linje med detta har logistiken fått en mer framskjuten roll i dagens handelsföretag. Såväl kostnader, kundservice, som frågor kopplade till hållbarhet är idag beroende av hur logistikverksamheten i handelns försörjningskedjor utformas.

Tidigare projekt

 Några exempel på tidigare genomförda projekt inom området är:
  • Trender inom handeln
  • Branscher svensk handel
  • Butiksetableringsprocessen
  • Utformning av handelns framtida försörjningskedjor
  • Utformning av inköpsfunktionen i svenska handelsföretag.

Nya perspektiv

Handelns logistik från nya perspektiv

För att bättre kunna bemöta framtida utmaningar behöver forskningen inom handelns logistik ständigt uppdateras. Vår forskning är inriktad på att bättre förstå dessa utmaningar och bistå med ny kunskap. Ofta sträcker sig behovet av kunskap utanför det mer snäva, traditionella logistikperspektivet och vi använder oss därför ofta av andra typer av teorier som kan bidra till att en bättre förståelse för helheten nås. Genom åren har vi exempelvis byggt upp en bred kompetens inom strategi- och organisationsteori. Med denna typ av teorier skiljer vi oss från annan logistikforskning, och det möjliggör att vi kan bidra med nya perspektiv till logistikforskningen.

Paradoxer för förpackade produkter i en cirkulär ekonomi

I dagens globala livsmedelskedjor spelar förpackningsmaterialet i sig, men också dess påverkan på svinn och transporteffektivitet en viktig roll för vilken miljöpåverkan dessa försörjningskedjor har. Paradoxer mellan funktionsmässiga, ekonomiska och miljömässiga förpackningskrav måste ständigt hanteras och balanseras bland de många aktörerna i kedjan. Syftet med projektet är att förstå och förklara hur försörjningskedjors egenskaper och organisation kring förpackade produkter påverkar möjligheter till en cirkulär ekonomi. Detta görs genom att lyfta fram de olika organisatoriska paradoxer som finns i kedjorna. Inom ramen för projektet studeras försörjningskedjor av livsmedel som har sitt ursprung i Sydafrika och slutdestination i Sverige. Projektet pågår 1 januari 2018 till 31 december 2020.

Logistikplattformens betydelse vid geografisk expansion

I projektet "Detaljhandelns etableringsprocess på nya geografiska marknader" studeras internationell expansion som blir allt vanligare bland svenska detaljhandelsföretag. För en lyckosam expansion kan en välfungerande logistikplattform spela en avgörande roll både för själva uppstartsfasen i en ny region, såväl som för den framtida, kontinuerliga varuförsörjningen. Utan logistikplattformen riskerar expansionen bli kostsam och i värsta fall sluta med en ekonomiskt ohållbar situation. Projektet går ut på att tydliggöra hur en sådan logistikplattform egentligen ska stötta handelsföretagets geografiska expansion i praktiken. Forskningen finansieras av Hakon Swenson stiftelsen och kommer pågå 2,5 år.

Kontakta oss

Relaterad forskning

En hand håller en glasbubbla

Mot ett grönt digitalt folkhem

Digitaliseringen förändrar hur människor lever sina liv, i hemmet och i samhället. Förändringarna handlar inte bara om ny teknik, utan också om nya sätt att lösa uppgifter och hur vi organiserar vårt samhälle för att tillsammans skapa ett gott liv.

Stad i natt, ljus

Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem - för ökad grad av innovation och flexibilitet

Handelns dynamiska förmåga är avgörande för ett innovativt och flexibelt logistiksystem. Vad gör klädkoncernen H&M för att utveckla logistiken mellan tillverkare, lager och butik? Hitta svaret på sidan.

kedjor

Interorganisatoriska dynamiska förmågor i handelns logistiksystem

För välfungerande dyadsamarbeten i logistiksystemet behövs dynamiska förmågor.

Relaterade nyheter

01 februari 2024

Från civilingenjör till doktor

Det började med en enkel fråga från handledaren under exjobbet. Så blev Niklas Simm nyfiken på att doktorera vid Linköpings universitet.

Lagerbyggnad.

13 december 2022

"Test and learn" när H&M utvecklar logistiken

Vad gör klädkoncernen H&M för att utveckla logistiken mellan tillverkare, lager och butik? Och hur gör företaget? De frågorna står i centrum för en ny rapport där LiU-forskare definierar H&M:s arbetssätt som ”experimentell logistikutveckling”.

Magdalena Smeds.

05 december 2022

Konsten att inte överstyra

Att inte över- eller understyra på arbetsplatsen när man fattar beslut är en konst. Forskare vid Linköpings universitet har studerat förändringar i organisationer och försökt reda ut varför de kan leda till en försämring i stället för en förbättring.

Organisationer