Ekonomiskt bärkraftiga stadsterminaler som möjliggörare för effektivare stadsdistribution

Grafisk illustration över stor stad.

Stadsterminaler har visat sig möjliggöra ökad samordning mellan olika logistikaktörer vilket möjliggör ökade fyllnadsgrader, effektivare transportutnyttjande, minskat energibehov och byte till transportmedel bättre anpassade för distribution i stadsmiljö.

Med andra ord, en ökad användning av gemensamma stadsterminaler kan ge stora miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. En nackdel med stadsterminaler är dock att de är kostsamma att driva och att flera terminaler till följd av detta tagits ur bruk efter en kortare prövoperiod.

Forskningsprojektet ”Ekonomiskt bärkraftiga stadsterminaler som möjliggörare för effektivare stadsdistribution” har syftat till att stödja en utvecklad användning av stadsterminaler genom att fokusera på hur lönsamheten kan stärkas genom olika tjänsteerbjudanden. Ett stort fokus har legat på att identifiera aktörer som på olika sätt upplever fördelar med dessa terminaler samt att kartlägga hur dessa fördelar kan ge sig uttryck.

Inom ramen för projektet har vi identifierat kundgrupper som är centrala i avseendet att generera intäkter till stadsterminalen samt gett förslag på innovativa tjänster stadsterminaler kan erbjuda dessa kunder. Vi har även visat på tjänsternas koppling till valet av transportlösning och drivmedelsval, samt visat på den miljömässiga och energirelaterade potential som stadsterminaler kan medföra.

I rapporten Ekonomiskt bärkraftiga stadterminaler: En möjliggörare för energieffektivare stadsdistribution ges en fördjupad analys kring stadsterminalerna energieffektiviseringspotential och projektets samtliga resultat sammanfattas. I denna rapport återfinns även en referenslista till projektets samtliga publikationer och presentationer.

Finansiär: Energimyndigheten

Projekttid: 2017-2020

Medverkande parter och organisationer:
Eskilstuna kommun

Rapport och avhandling

Medverkande forskare

Publikationer

Omslag för publikation ''
Maria Björklund, Henrik Johansson (2018)

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management , Vol.48 , s.745-764 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Björklund, Mats Abrahamsson, Henrik Johansson (2017)

Research in Transportation Economics , Vol.64 , s.36-47 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Henrik Johansson, Maria Björklund (2017)

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management , Vol.47 , s.646-662 Vidare till DOI

Närliggande forskning

Organisation