Hållbar citylogistik

Behovet av godstransporter i städerna ökar medan såväl lokala och regionala hållbarhetsmål strävar mot mer hållbara städer, en problematik som inte alltid går hand i hand.

Vi forskar på hur logistiksystem i städer kan effektiviseras och på så sätt minska sista milen-problemet. Detta inkluderar samlastning av varor till exempelvis butiker men också hur logistiken vid byggarbetsplatser och hamnar kan effektiviseras. I systemet finns också konsumenter som har stor påverkan på typen av varor som fraktas. Inom citylogistik finns det flertalet aktörer med olika mål och agendor där exempelvis kommuner och fastighetsägare strävar efter attraktiva städer, medan varuägare och logistikföretag vill leverera gods så effektivt som möjligt utifrån deras perspektiv. För att nå hållbar citylogistik behöver dessa aktörer kunna samarbeta, och detta är något vi fokuserar på inom ramen för detta forskningsområde.

Hållbar citylogistik är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter. 

Forskningsprojekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation