Fiktion som didaktiskt redskap för att utveckla emotionella professionsförmågor på läkarutbildningen

En grupp läkarstudenter sitter runt ett bord och diskuterar.
FatCamera

Vad händer när läsning av skönlitteratur blir en del av läkarutbildningen? Vi spelar in seminarier där läkarstudenter diskuterar skönlitteratur för att undersöka hur empati konstrueras i samtalen och hur skönlitteratur används i läkarutbildningen. 

En uppslagen bok. Foto morgan23

Det finns en stark tradition inom läkarutbildningen att använda skönlitteratur (eller spelfilm) för att stärka och utveckla studenternas empati. Empati ses som en central förmåga för de blivande läkarnas framtida yrkesutövning. Fokus på empati har ökat då studier visar att läkarstudenters empatiska förmåga sjunker under utbildningen. Men det har inte gjorts några systematiska studier på hur undervisningen med skönlitteratur genomförs.

Öka kunskapen om fiktion som didaktiskt redskap

Med detta forskningsprojekt vill vi bidra med empiriska insikter om hur gruppsamtal om skönlitteratur bidrar till studenternas professionsutveckling av empatisk förmåga. Det övergripande målet är att öka kunskapen om fiktion som ett didaktiskt redskap för professionsutveckling på läkarutbildningen.
I projektet studerar vi dessa frågor:

  1. Hur konstruerar deltagarna empati som en professionell förmåga i skönlitteratursamtalen?
  2. Vilka interaktionsstrategier kan användas för att stödja och uppmuntra utvecklandet av empati som professionell förmåga?

Verbal och icke-verbal interaktion studeras

Med videokamera och diktafon spelar vi in cirka 85 timmar med seminarier om skönlitteratur vid läkarutbildningen vid tre lärosäten. Projektet utgår från diskursiv psykologi, som är ett teori- och metodpaket anpassat för analys av samtal och annan interaktion. I projektet studerar vi de valbara utbildningsmomenten med samtal om skönlitteratur och film.

Studien bygger vidare på en pilotstudie av obligatoriska skönlitteratursamtal på läkarutbildningen. Det projektet visade att den icke-verbala interaktionen är viktig vid den här typen av samtal. Därför kommer data att spelas in så att mer av den kroppsliga interaktionen och interaktionen med boken under samtalet fångas.

Projektet väntas få internationell betydelse eftersom praktiken att läsa skönlitteratur vid läkarutbildningar är vanligt förekommande och syftet att utveckla empati är ett centralt mål för läkarutbildningen, samtidigt som det är en verksamhet som är föga utforskad.

Finansierat genom forskningsanslag av Vetenskapsrådet (dnr 2022-03430),
Forskningsprojektet är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2023-02097-01).

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anja Rydén Gramner, Sally Wiggins (2020)

Discursive psychology and embodiment: beyond subject-object binaries , s.221-245 Vidare till DOI

Kontakt

Organisation