Jag är filosofie doktor i pedagogik och disputerade 2022 med avhandlingen Cold Heart, Warm Heart – On fiction, interaction, and emotion in medical education. I min avhandling studerar jag hur känslor som professionellt verktyg konstrueras i interaktion på skönlitteraturseminarier på två svenska läkarutbildningar. I studien används diskursiv psykologi som teoretiskt, metodologiskt och analytiskt ramverk för att analysera video- och ljudinspelningar av seminarierna. Resultaten av studien visar att läkarstudenter engagerar sig känslomässigt i de skönlitterära verken, och att samtal om skönlitteratur och film kan fungera som språngbräda till diskussioner om de känslomässigt utmaningar som läkaryrket medför. I skönlitteraturseminarierna får läkarstudenterna möjlighet att utveckla sin reflektionsförmåga och sin känslomässiga medvetenhet. På det sättet kan skönlitteraturseminarier fungera professionsstärkande på läkarutbildningen, med förutsättningen att både studenter och handledare aktivt engagerar sig i både läsning och i samtal om det lästa.

Mina forskningsintressen innefattar känslor och affekt, professionsutbildning, professionell identitet, emotionellt arbete i utbildningskontexter, interaktion, samt skönlitteratursamtal som didaktiskt verktyg.

Mer om mig

Nätverk

  • The Nordic Network for Narratives in Medicine
  • Nationella Literacynätverket

Publikationer

Nyheter

Föreläsning

Varför ska läkarstudenter läsa skönlitteratur

Anja Rydén Gramner, postdoktor i pedagogik, föreläser om det forskningsprojekt som ledde till hennes doktorsavhandling. Hur för man in skönlitterära moment i läkarutbildningen och vad har de för effekt? Och på vilket sätt kan man fördjupa forskningen kring detta?


Relaterade forskare

Organisation