Jag är filosofie doktor i pedagogik och disputerade 2022 med avhandlingen Cold Heart, Warm Heart – On fiction, interaction, and emotion in medical education. I min avhandling studerar jag hur känslor som professionellt verktyg konstrueras i interaktion på skönlitteraturseminarier på två svenska läkarutbildningar. I studien används diskursiv psykologi som teoretiskt, metodologiskt och analytiskt ramverk för att analysera video- och ljudinspelningar av seminarierna. Resultaten av studien visar att läkarstudenter engagerar sig känslomässigt i de skönlitterära verken, och att samtal om skönlitteratur och film kan fungera som språngbräda till diskussioner om de känslomässigt utmaningar som läkaryrket medför. I skönlitteraturseminarierna får läkarstudenterna möjlighet att utveckla sin reflektionsförmåga och sin känslomässiga medvetenhet. På det sättet kan skönlitteraturseminarier fungera professionsstärkande på läkarutbildningen, med förutsättningen att både studenter och handledare aktivt engagerar sig i både läsning och i samtal om det lästa.

Mina forskningsintressen innefattar känslor och affekt, professionsutbildning, professionell identitet, emotionellt arbete i utbildningskontexter, interaktion, samt skönlitteratursamtal som didaktiskt verktyg.

Mer om mig Visa/dölj innehåll

Nätverk

  • The Nordic Network for Narratives in Medicine
  • Nationella Literacynätverket

Publikationer Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll