Forskarskola i medicinsk pedagogik

Forskarskolan i medicinsk pedagogik är ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Syftet är att stärka forskningsanknytningen och öka kvaliteten i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Vi vill också bidra till att säkra kompetensförsörjningen av lärare med utbildning på forskarnivå som kan undervisa på dessa utbildningar. Forskarskolan startade i december 2022 och finansieras via Vetenskapsrådet.

Genom en tvärvetenskaplig ansats vill forskarskolan möjliggöra ämnesforskning såväl som pedagogisk forskning. Det pedagogiska forskningen syftar till att öka kunskapen om hur undervisning i den nya ämneskunskapen bäst kan stödja studenters lärande i våra utbildningar. 

Forskarskolan är också interprofessionell då lärare/personal från olika hälso- och sjukvårdsutbildningar kommer att delta. Detta möjliggör utbyte och samverkan både i ämnesforskning samt pedagogisk forskning.

Forskarskolan erbjuder specialanpassade forskarutbildningskurser utöver respektive lärosätes obligatoriska kurser.

Forskarskolan erbjuder internationalisering genom mentorer eller handledare utanför Sverige.

Tänkbara forskningsområden:

  • Studenters förståelse av centrala begrepp i ämnet
  • Studenters möte med patienter i klinisk praktik
  • Design av kurser och utbildningsmoment och vilken effekt det har på studenters professionella och interprofessionella lärande
  • Organisation, design och ledarskap i hälso- och sjukvårdsutbildningar

Målgrupp:

Forskarskolan i medicinsk pedagogik riktar sig till undervisande personal inom hälso- och sjukvårdsutbildningar som leder till yrkeslegitimation. 

Forskarskolan kommer att anta 6-10 doktorander på hel- eller deltid. Antagna doktorander förväntas undervisa 20% vid någon hälso- och sjukvårdsutbildning parallellt med sin forskarutbildning.

Utlysningar kommer att ske via respektive lärosätes hemsidor.

Start för doktorander beräknas ske under höstterminen 2023.

Kontakt