Fotografi av Elin Fägerstam

Elin Fägerstam

Doktorand

I mitt avhandlingsarbete möts hälsofrämjande och medicinsk pedagogik. Min forskning syftar till att utveckla undervisning om hälsofrämjande insatser och bemötande för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på professionsutbildningarna.

Mitt avhandlingsarbete

Hälsofrämjande insatser riktade till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
- kompetens, kunskap och kvalitet inom professionsutbildningarna 

Bakgrund

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att bearbeta och tillämpa information och kunskap samt att klara av livet självständigt. Unga vuxna med IF har sämre hälsa och sämre levnadsvanor jämfört med jämnåriga i den övriga befolkningen. Det finns flera orsaker till detta. Det beror dels på de svårigheter som funktionsnedsättningen medför. Andra orsaker är bristande evidens för hälsofrämjande insatser riktade till unga vuxna med IF och de brister som finns inom hälso- och sjukvården avseende kunskap, bemötande och tillgänglighet.

Unga vuxna med IF ges sämre förutsättningar för att ta del av, förstå och använda den hälsoinformation och rådgivning som hälso- och sjukvården erbjuder. Hälsoinformation, råd och stöd för positiva beteendeförändringar behöver ges på ett lättförståeligt och konkret sätt. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen och kompetensen inom hälso- och sjukvården både om hälsofrämjande insatser och gott bemötande riktade till unga vuxna med IF.

Olika typer av utbildningsinsatser har potential att möta detta behov. Ett sätt att göra det på är att rusta studenterna på professionsutbildningarna inom hälso- och sjukvården bättre inför det kommande arbetslivet genom undervisning om hälsofrämjande insatser och gott bemötande riktade till unga vuxna med IF. Den undervisning som ges idag är långt ifrån tillräcklig och det behövs mer forskning för att undersöka hur sådan undervisning skulle kunna se ut och för att säkerställa undervisningens kvalitet.

Övergripande syfte
Att öka kunskapen och förståelsen för hur evidensbaserad undervisning om hälsofrämjande insatser riktade till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan bedrivas på professionsutbildningarna inom hälso- och sjukvården. 

Relevans
Genom att undersöka hur unga vuxna med IF, närstående, lärare och studenter uppfattar hälsa, levnadsvanor, hälsofrämjande insatser, arbetssätt och gott bemötande kan en förståelse skapas för hur evidensbaserad undervisning om hälsofrämjande insatser riktade till unga vuxna med IF på professionsutbildningarna skulle kunna se ut och utvecklas. En evidensbaserad undervisning ger lärare och studenter möjlighet till lärande, fördjupad kunskap och kompetens. På sikt kan det öka hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet till att stötta denna åsidosatta grupp till ökad delaktighet och självständighet så att de kan ta medvetna beslut, göra hälsosamma val och beteendeförändringar som påverkar deras hälsa positivt. Avhandlingen förväntas bidra med ökad förståelse kring hur hälsosamma levnadsvanor kan främjas för unga vuxna med IF. Likväl som den förväntas att bidra till ökad kompetens, kunskap och kvalitet inom professionsutbildningarna inom hälso- och sjukvården.

Huvudhandledare
Ulrika Müssener

Biträdande handledare
Kristin Alfredsson Ågren
Maria Kvarnström
Madeleine Abrandt Dahlgren

Mentor
Tove Törnqvist

Om mig

Akademisk examen               Undervisningsuppdrag           Nätverk

  • 2023 Masterexamen i medicinsk vetenskap, huvudområde arbetsterapi, Linköpings universitet
  • 2019 Arbetsterapeutexamen, Linköpings universitet

  • Basgruppshandledare, termin 1, Läkarprogrammet
  • Forskarskolan i medicinsk pedagogik 
  • Forskargruppen Intellectual Disability Integrating Digital Intervention Technology for health (I DID IT)