Fossilfri bygglogistik

En man fyller bränsle i ett arbetsfordon från en stor tank
Inom projektet Fossilfri bygglogistik testas vi ett pilotprojekt med HVO-tank på site hos Sankt Kors och Stångåstadens projekt Ebbepark i Linköping. HVO-tanken levereras av Energifabriken. THOR BALKHED

Sverige ska uppnå fossilfrihet år 2045, fram till dess behövs nya innovativa lösningar för att ta bort fossilberoendet inom bygglogistiken.

Just nu pågår omkring 19 000 byggprojekt runt om i landet. Till och från dessa transporteras cirka 20% av Sveriges totala transporterade vikt. Med andra ord är en ”fossilfri bygglogistik” med effektiva och fossilfria byggtransporter en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett fossilfritt godstransportsystem år 2045. En ”fossilfri bygglogistik” är viktigt också med tanke på att Sverige måste tillmötesgå behovet av ökat byggande för att möta andra problem i samhället.

Målet med projektet är att med systemanalys som grund öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter och baserat på detta ta fram en kravplattform för en ”fossilfri bygglogistik”. Ett antal praktiskt användbara metoder och deras påvisade effekter för ”fossilfri bygglogistik” presenteras. Detta ger kunskap om vilka metoder som är användbara för att åstadkomma fossilfrihet för byggaktörerna som helhet och inte bara för enskilda aktörer och kommer utgöra grunden till en kravplattform som kan fungera som beslutsunderlag vid planering av ett byggprojekt.

Deltagare i projektet är från Linköpings universitet; Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) - avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) - avdelningen för Logistik- och kvalitetsutveckling (LOGQ)

Övriga deltagande organisationer är; VTI, Logistikkluster Östergötland, Renall, Servistik, Almroths, Ragn-Sells, Suez, Energifabriken, Peab, NCC, SanktKors, Stångåstaden, Hyresbostäder och Sveriges Byggindustrier.

Triple F - Fossil Free Freight: 
Möt Farah Naz doktorand med fokus på fossilfri bygglogistik

Projektgrupp