Hållbar kollektivtrafik

Buss Linköping Mjärdevi
Nicklas Ebermark

Vi är en forskargrupp vid Linköpings universitet som undersöker hur kollektivtrafik genom en innovativ och effektiv upphandlingsprocess kan bli mer hållbar i framtiden.

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Kollektivtrafik har en viktig roll i dagens samhälle och anses vara ett klimatvänligt trafikslag och det finns flera mål om att utöka den. 
För att kollektivtrafiken ska bli miljövänlig krävs det att den utnyttjas effektivt och att miljövänligt bränsle används. Man vill också locka till sig ”rätt” passagerare, dvs de som i dagsläget åker bil.

Upphandling av kollektivtrafik

I Sverige, såsom i många andra europeiska länder används offentlig upphandling i hög grad för att tillgodose behovet av kollektivtrafik samt för att få en kostnadseffektiv trafik. Offentlig upphandling är ett effektivt sätt att styra affären på men det är också så att den kan begränsa innovationer och framtida utveckling. 
Viktiga delar som vi vill belysa är hur upphandling av främst busstrafik påverkar kostnader och miljö och hur man genom att utveckla processen i den offentliga upphandlingen av kollektivtrafik kan nå framtida globala mål.

Trafikflöde och rusningstrafik 

Inom forskningsgruppen studerar vi också hur ett jämnare trafikflöde i kollektivtrafiken kan nås. Möjliga åtgärder för att kapa peaken i trafiken studeras genom att undersöka om senareläggning av starttider för skolor och arbetsplatser, kan bidra till minskad rusningstrafik och därigenom mindre trängsel och en bättre miljö. Forskningen fokuserar även på hur individers beteende kan förändras genom nudging och om medvetande gällande peaken ökar. Vi analyserar vad som krävs för att passagerare ska ändra sitt specifika beteende. 
De framtagna insikterna kommer att kunna användas av beslutsfattare på skilda nivåer.

Forskningsmetoder

Inom forskningsgruppen används såväl kvantitativa forskningsmetoder såsom kvalitativa; allt beroende på problemets art. Forskarna finns på avdelningen produktionsekonomi och forskningen kopplas till området tjänsteproduktion.

Samarbeten för hållbar kollektivtrafik

Vi forskar ofta tillsammans med våra samarbetspartners från industri och akademi. 

Var med och utveckla hållbar kollektivtrafik

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Vi är alltid intresserade av samarbeten med olika aktörer inom branschen. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Nyheter om transportforskningen vid LiU

Läs mer om transportforskning på LiU

Organisation