Fotografi av Helene Lidestam

Helene Lidestam

Professor

Kollektivtrafiken har en viktig roll i dagens samhälle. Min forskning syftar till att påverka beslutsfattare att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö.

Innovation för miljö och transport

Kollektivtrafiken har en viktig roll i dagens samhälle då den i hög grad kan betraktas som en del av ett hållbart transportsystem. Min forskning syftar till att påverka beslutsfattare att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö.

Hållbar kollektivtrafik – hur når vi dit? 

Jag är projektledare för ett projekt som är finansierat av Vinnova i utlysningen ”Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017”. Syftet med aktuellt forskningsprojekt är att utvärdera kostnads- och miljöeffekter av olika kostnadsdrivare inom kollektivtrafiken. Många orsaker till kostnadsökningar inom kollektivtrafiken grundar sig i den offentliga upphandlingen av kollektivtrafik och det har därför varit av intresse att forska kring vilken effekt olika grader av detaljstyrning kring trafiken har. Jag har disputerat i optimeringslära och använder matematiska modeller i min forskningsansats men jag arbetar även med mer kvalitativa metoder såsom intervjuer. Jag arbetar deltid på VTI vilka också är parter i detta projekt. Utöver Linköpings universitet och VTI deltar K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik), Karlstads universitet (SAMOT,The Service and Market Oriented Transport Research Group), bussföretaget Nobina, Östgötatrafiken samt Sveriges Bussföretag.

Resultaten kan användas för att påverka beslutsfattare att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö.

Human Lean – vad innebär det?

Jag forskar i ett projekt finansierat av Atlas Copco som handlar om Human Lean. Ansatsen är att utreda vilken påverkan olika Lean-implementationer har på människan och hur man kan implementera Lean på ett sätt som bidrar till långsiktig hållbarhet såväl för företaget och dess ledning som för de anställda.

Det akademiska lärarskapet

Jag är intresserad av pedagogik och metodik inom undervisning och är anställd på Didacticum för att arbeta som lärare i den första kursen som ges för blivande högskolelärare. Utöver detta uppdrag är jag studierektor på Produktionsekonomi och undervisar mestadels på grundkurserna Ekonomisk teori och Produktionsekonomi. Båda kurserna är obligatoriska kursen för programmet Industriell ekonomi och ges i årskurs två respektive tre. Jag arbetar även med att handleda och examinera examensarbeten på avdelningen.

Inspelade föredrag

Offentlig upphandling - lika tråkigt som det låter?

Busstrafiken i Sverige gick över från monopol till konkurrensutsättning 1989. Detta föredrag ger inblick i offentlig upphandling av busstransporter och förklarar processen och visar på utmaningar med att ha långa kontrakt. Följande frågor tas upp och belyses med konkreta exempel från branschen: Hur väljer man vinnande bud? Vilka former av kontrakt används? Vilka psykologiska aspekter finns?

Senaste publikationer

2024

Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2024) Att lyckas med införande av utspridda skolstartstider - minska reseefterfrågan i rusningstid

2023

Eva-Lena Eriksson, Lena Winslott Hiselius, Helene Lidestam (2023) Measures reducing travel by public transport during peak hours 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, s. 3609-3616 Vidare till DOI
Eva-Lena Eriksson, Helene Lidestam, Lena Winslott Hiselius (2023) Effects on operating costs of adjusting bus departure times during peak-hour traffic in Sweden Research in Transportation Economics, Vol. 100, Artikel 101327 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation