Interorganisatoriska dynamiska förmågor i handelns logistiksystem

kedjor

Handelns behov av att kontinuerligt kunna förändra och utveckla sin resursbas blir alltmer tydligt. Ett effektivt logistiksystem som idag leder till konkurrenskraft behöver inte göra det imorgon, och därför är dynamiska förmågor viktigt för att säkerställa konkurrenskraft över tid.

En grundläggande arbetshypotes för detta projekt är att detaljhandelsföretag och deras logistikleverantörer tillsammans behöver bygga en resursbas som ger logistiksystemet en högre dynamisk förmåga. I linje med detta syftar projektet till att bidra med kunskap om hur handelsföretag tillsammans med logistikleverantörer kan skapa logistikrelaterade dynamiska förmågor.

Med teoribildningen kring dynamiska förmågor som utgångspunkt vill vi lyfta dagens forskning kring dyadsamarbeten mellan handelsföretag och logistikleverantörer och skapa en bättre, teoretiskt stadigare, grund. För praktiker ger detta en insikt och förståelse för hur en bättre samverkan mellan handelsföretaget och logistikleverantören kan ske, samt vilka typer av dynamiska förmågor som behövs.

 

Projektet pågår: 2018-2020

Finansiär: Hakon Swenson stiftelsen

Publikationer 

Medverkande forskare

Närliggande forskning

Organisation