Kan jag klara det här? – Teknik, hälsa och åldrande hos äldre-äldre

Äldre dam använder en läsplatta

Syftet med projektet "Kan jag klara det här?" är att studera hemmaboende äldre-äldre personers (+80 år) förväntningar på och användning av teknik för att underlätta kvarboende och det dagliga livet/aktiviteter.

Den demografiska förändringen med ett kraftigt överskott av äldre med ökande kroniska folkhälsoproblem och krympande andel förvärvsarbetande kräver innovation och effektivisering inom vård och omsorg. Den största potentialen till kostnadssänkningar finns dock att hämta i ”icke-vård” och ”icke-omsorg”, det vill säga förebyggande insatser där teknik är en viktig del. Teknik för att underlätta kvarboende och det dagliga livets aktiviteter förväntas kunna bidra till bibehållen hälsa och ett friskt/aktivt åldrande.

Delstudier

Kvalitativa och kvantitativa delstudier kommer att genomföras i projektet för att belysas de äldre-äldres (+80 år) perspektiv och uppfattningar om teknik, teknikanvändning och hur detta eventuellt kan påverka oberoende och kvarboende samt bidra till upplevelse av god hälsa och möjlighet till ett aktivt åldrande. Valet av delstudier innebär att dessa frågor studeras i grupper av äldre som både deltar och inte deltar i utbildning och prövning av applikationer.

Både fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer samt olika bedömningsinstrument för mätning av teknikanvändning kommer att användas i projektet.

Samarbete med Testmiljö Norrköping 

Projektet ”Kan jag klara det här?” sker i samverkan med projektet Testmiljö Norrköping i vilket två bostadsområden med hög andel äldre etableras som testmiljö av IKT-teknik. Områdena representerar idag den äldre befolkning som Europa som helhet kommer att ha år 2060. 

I projektet Testmiljö Norrköping planeras en grupp äldre personer (runt 80 år eller äldre) att via Senior Net (även andra studieförbund) få utbildning i/prova surfplattor och applikationer för ökad trygghet, ökad social kommunikation och främjande av oberoende.

Senior Net

 

 

Kontakt

Relaterat innehåll