Fotografi av Annika Öhman

Annika Öhman

Universitetslektor

Vilka förutsättningar har personer med kognitiv funktionsnedsättning att vara delaktiga i aktiviteter utanför hemmet? Hur klarar de och friska äldre av teknik i vardagen för att kunna bo kvar hemma? Det vill min forskning ta reda på.

Att navigera i en föränderlig värld

Min forskning har fokus på äldre personers möjligheter till delaktighet i samhället och att fortsätta leva ett aktivt liv. Mitt avhandlingsarbete hade inriktning på personer med demenssjukdom och aktivitetsproblematiken vid demenssjukdom ur personens eget perspektiv.

I ett pågående projekt i samarbete med forskare på Karolinska Institutet studeras tillgänglighet och förutsättningar för delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Jag medverkar också i projekt som utvecklar ny kunskap om förutsättningarna för teknikanvändning hos hemmaboende personer i grupperna äldre äldre och personer som lever med kognitiv funktionsnedsättning, i relation till de krav som tekniken ställer på de som ska använda den.

Nätverk

  • Jag driver projektet ”Kan jag klara av det här?” – teknik, hälsa och åldrande hos äldre-äldre tillsammans med professor Katarina Hjelm och universitetslektor Åsa Larsson Ranada vid Linköpings universitet samt projektledare Ann-Christine Larsson, vid Testmiljö Norrköping
  • Projektet ingår i Aktivitet och delaktighet bland äldre personer, som är ett av våra teman inom Arbetsterapiforskningen.
  • Jag samarbetar med forskargruppen Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society (CACTUS) vid Karolinska institutet (KI).

Undervisning

Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet och Medicinska fakultetens Interprofessionella masterprogram. Undervisningen på Arbetsterapeutprogrammet är framförallt för studenter som går sin första samt sista termin. Jag handleder och examinerar studenter som skriver kandidatuppsatser och uppsatser på avancerad nivå, samt är kursansvarig  för grundutbildningens första termin, kursen ”Arbetsterapi, aktivitet och hälsa” och för kursen ”Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering”, avancerad nivå.

Om mig

Akademisk examen

  • Leg Arbetsterapeut 1989
  • Medicine doktorsexamen 2007

Uppdrag

• Ledamot i programutskottet på Arbetsterapeutprogrammet

Publikationer

2023

2021

2020

2019

Forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation