Kognitiv psykologi - beslutsfattande, emotion, perception

Två pilar, en som visar till vänster och en som visar till höger

Vår forskning syftar till att undersöka den roll känslor spelar för vårt beteende. Det gör vi genom experiment där vi mäter självrapporter, beteende och fysiologi (t ex perifer psykofysiologi, hjärnavbildning). 

Mer specifikt studerar vi hur känslor uppkommer och hur de påverkar bedömningar och beslut samt vilken roll känslor har för hjälpbeteenden och moraliska beslut. Vi studerar även hur emotionell informationsbearbetning interagerar med mer kognitiv informationsbearbetning och vilken roll emotioner har för numerisk kognition. Ytterligare ett område av intresse är hur vi kan presentera information så att man förlitar sig på känslor när man ska och undviker att påverkas när man inte ska (sk beteendeförändring eller “nudge”).

Aktuella studier

Beslutet att hjälpa andra individer i nöd

Varför agerar individer osjälviskt? Vilka faktorer gör människor mer benägna att hjälpa andra? Altruistiska och prosociala beteenden är en förutsättning för att samhällen, organisationer, och grupper ska fungera. För att optimera gruppens välbefinnande och välmående krävs ofta att individen är villig att offra en del av "sin kaka". Människor är ofta givmilda och är villiga att dela med sig utan förväntan om få något tillbaka. Dock kan de flesta individer göra mer och i vissa fall blir människor demotiverade att hjälpa av helt fel skäl.

 

I detta projekt studeras de psykologiska faktorer som motiverar eller gör människor mindre motiverade att agera prosocialt. Speciellt kommer en serie studier undersöka de känslomässiga och kognitiva faktorer som ligger bakom människors beslut att hjälpa. Genom en serie empiriska studier där olika psykologiska metoder kombineras (mätning av beteenden, självrapporter, fysiologiska reaktioner, hjärnaktivitet och datorsimuleringar) förväntas de tankeprocesser och känslomässiga överväganden som är viktiga för prosocial beteenden att kunna identifieras. En mycket viktig komponent i detta projekt är de interventionsstudier som planeras. Här kommer de faktorer som identifierats i projektets initial empiriska studier att användas för att göra människor mer benägna att hjälpa.

 

Projektets resultat kommer att vara viktiga för vår grundläggande förståelse av tanke och känsla, samt hur dessa psykologiska faktorer motiverar altruistiska och prosociala beteenden. Tidigare forskning har oftast undersökt enstaka motiverande faktorer med endast en metod för datainsamling. Projektets unika multi-metod ansats förväntas därför leda till en avsevärd ökning i vår förståelse av vad som ökar samarbete, altruism och prosocialitet i samhället. Den samhälleliga vinsten av sådan kunskap är stor då till och med små ökningar i prosociala beteenden kan ge stora positiva konsekvenser.

 

Medkänslans kollaps, pseudoineffektivitet och vår vilja att hjälpa andra

I många situationer där man ska fatta beslut om hur resurser ska allokeras blir "effektivitet" en avgörande faktor. Ofta vill man att varje donerad krona ska göra maximal nytta. Forskning har dock visat att känslor av ineffektivitet som kommer från det faktum att alla inte kan hjälpas ofta gör människor mindre motiverade att hjälpa de individer som man faktiskt kan hjälpa (vilket är en form av pseudoineffektivitet). Människor verkar alltså påverkas mycket av de negativa känslor man förknippar med det stora resursbehovet även när dessa känslor är irrelevanta för beslutet.

 

I detta forskningsprojekt undersöks de psykologiska mekanismer som ligger bakom sådana "feltänk" och speciellt hur strategier kan utvecklas för att hjälpa människor att inte tänka och agera på ett sådant sätt. Forskningen är experimentalpsykologisk och involverar både studier av beteende och

hjärnkorrelat.  Projektets resultat kan användas för att förändra och förbättra individers-, organisationers-, och myndigheters beslut gällande resursallokering.

Kontakt

Forskare

Mer forskning om kognitiv psykologi

Organisation