Fotografi av Kenny Skagerlund

Kenny Skagerlund

Biträdande professor, Avdelningschef

Varför har vissa barn stora svårigheter att lära sig grundläggande matematik trots att de är begåvade? Hur påverkar förmågor som språkinlärning, uppmärksamhetsförmåga och minne? Det handlar min forskning om.

Att förstå matematik: Från hjärnan till skolbänken

Grundläggande kunskap i matematik är essentiellt för att leva och verka i det moderna samhället. Ungefär 5% av befolkningen har ansenliga besvär att tillgodogöra sig matematikkunskap i grundskolan och dessa besvär är inte sällan ihängande till vuxen ålder. Dyskalkyli är en allt mer uppmärksammad inlärningsproblematik, där orsaken och problembilden fortfarande är höljda i dunkel.

Min forskning syftar till att förstå de kognitiva mekanismer och orsaker som ligger till grund för dyskalkyli. Ett led i detta är att försöka förstå hur matematikförmågan förhåller sig till underliggande kognitiva förmågor såsom uppmärksamhet, arbetsminne, läs- och skrivförmåga, begåvning och s.k. ”antalsuppfattning”. Genom att studera hur dessa förmågor manifesteras och utvecklas hos barn med och utan inlärningssvårigheter kan vi identifiera underliggande orsaker och riskfaktorer. Detta möjliggör att vi kan utveckla procedurer för att identifiera barn som är sårbara för att utveckla dyskalkyli i tidig ålder. Forskning pekar på att dyskalkyli har en ärftlig komponent och att problematiken kan härledas till neurokognitiva processer i hjärnan. Av den anledningen befinner sig min forskning i gränslandet mellan kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap, där vi numera tillämpar hjärnavbildningsmetoder (fMRI) för att förstå vilka områden och nätverk i hjärnan som är aktiva vid olika kognitiva processer. På så sätt kan vi se hur normala neurala processer möjliggör komplexa kognitiva processer och matematiska beräkningar, samt ger oss inblick i hur atypiska aktiveringsmönster och strukturer kan ligga till grund för dyskalkyli. 

Utöver min forskning undervisar jag huvudsakligen på psykologprogrammet och det kognitionsvetenskapliga programmet, där jag främst föreläser inom kognitiv psykologi och handleder studenter i deras självständiga projektarbeten.

 

Akademiforskare finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien och av Stiftelsen Natur & Kultur.

Publikationer

2024

Kenny Skagerlund, Mikael Skagenholt, Ulf Träff (2024) Mathematics anxiety and number processing: The link between executive functions, cardinality, and ordinality Quarterly Journal of Experimental Psychology Vidare till DOI

2023

Ulf Träff, Kenny Skagerlund, Rickard Östergren, Mikael Skagenholt (2023) The importance of domain-specific number abilities and domain-general cognitive abilities for early arithmetic achievement and development British Journal of Educational Psychology, Vol. 93, s. 825-841 Vidare till DOI
Mikael Skagenholt, Ian M. Lyons, Kenny Skagerlund, Ulf Träff (2023) Connectome-based predictive modeling indicates dissociable neurocognitive mechanisms for numerical order and magnitude processing in children Neuropsychologia, Vol. 184, Artikel 108563 Vidare till DOI

2022

Mikael Skagenholt, Kenny Skagerlund, Ulf Andersson (2022) Neurodevelopmental differences in task-evoked number network connectivity: Comparing symbolic and nonsymbolic number discrimination in children and adults Developmental Cognitive Neuroscience, Vol. 58, Artikel 101159 Vidare till DOI

Nyheter

Forskning

Relaterade forskare

Undervisning

Organisation