Att förstå matematik: Från hjärnan till skolbänken

Grundläggande kunskap i matematik är essentiellt för att leva och verka i det moderna samhället. Ungefär 5% av befolkningen har ansenliga besvär att tillgodogöra sig matematikkunskap i grundskolan och dessa besvär är inte sällan ihängande till vuxen ålder. Dyskalkyli är en allt mer uppmärksammad inlärningsproblematik, där orsaken och problembilden fortfarande är höljda i dunkel.

Min forskning syftar till att förstå de kognitiva mekanismer och orsaker som ligger till grund för dyskalkyli. Ett led i detta är att försöka förstå hur matematikförmågan förhåller sig till underliggande kognitiva förmågor såsom uppmärksamhet, arbetsminne, läs- och skrivförmåga, begåvning och s.k. ”antalsuppfattning”. Genom att studera hur dessa förmågor manifesteras och utvecklas hos barn med och utan inlärningssvårigheter kan vi identifiera underliggande orsaker och riskfaktorer. Detta möjliggör att vi kan utveckla procedurer för att identifiera barn som är sårbara för att utveckla dyskalkyli i tidig ålder. Forskning pekar på att dyskalkyli har en ärftlig komponent och att problematiken kan härledas till neurokognitiva processer i hjärnan. Av den anledningen befinner sig min forskning i gränslandet mellan kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap, där vi numera tillämpar hjärnavbildningsmetoder (fMRI) för att förstå vilka områden och nätverk i hjärnan som är aktiva vid olika kognitiva processer. På så sätt kan vi se hur normala neurala processer möjliggör komplexa kognitiva processer och matematiska beräkningar, samt ger oss inblick i hur atypiska aktiveringsmönster och strukturer kan ligga till grund för dyskalkyli. 


Utöver min forskning undervisar jag huvudsakligen på psykologprogrammet och det kognitionsvetenskapliga programmet, där jag främst föreläser inom kognitiv psykologi och handleder studenter i deras självständiga projektarbeten.

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Forskning

Relaterade forskare

Undervisning

Organisation