Medier i utbildning

Pojke tittar på tv-skärmar.

Kunskapsfältet omfattar forskning om olika medier såsom böcker, teater och film samt deras roll i utbildning såväl som i mer informella sammanhang.

Forskningen om ungas bruk av nya medier beskrivs ofta som en polarisering mellan optimister, som i den nya teknologin ser nya möjligheter till kreativitet, gemenskap och debatt å ena sidan och pessimister som ser slutet på oskuld, barndom och värderingar å andra sidan. Mot denna bakgrund söker vi att fördjupa förståelsen av grundläggande villkor för aktiviteter där digitala redskap samt fiktion i olika form används som stöd för lärande. Samtidigt understryker vi behovet av att studera barns och ungas egen uppfattning om – och användning av – nya medier i praktiken.

Mer konkret omfattar kunskapsfältet forskning om olika medier såsom böcker, teater och film samt deras roll i utbildning såväl som i mer informella sammanhang. Häri ingår till exempel aktuella problemområden som relationen mellan IKT-användning och lärande såväl i (för)skolans rutiner som i kamratgruppens dagliga liv. Frågor om hur serier, böcker och film används av lärare och elever i undervisning är centrala för kunskapsfältets empiriska studier.

Fältet är i hög grad tvärvetenskapligt och överbryggar inte bara de andra kunskapsfälten inom pedagogiskt arbete, utan reser även frågor som berör forskare inom utbildningsvetenskap, teknik, humaniora, och samhällsvetenskap.

Forskare

Relaterat innehåll

Organisation