Fotografi av Jörgen Nissen

Jörgen Nissen

Docent i pedagogiskt arbete, lektor och disputerad i Teknik och social förändring. Triaden digitalisering – skola – ungdomar ramar in mycket av min forskning. Chefs- och ledarskap har varit en stor del av mitt arbete, bl.a. som dekan och prefekt.

Med ett övergripande intresse för relationer mellan teknik, människa och samhälle kretsar min forskning kring triaden: digitalisering - ungdom - utbildning.

Pojkarna vid datorn, avhandlingen om den svenska hackerkulturen, rör exempelvis främst triadens digitalisering och ungdom.” Ett med tiden mycket mer omfattande intresse rör främst digitalisering och utbildning/ungdomsskolan. Här var jag en del av en omfattande och i tiden utsträckt forsknings- och utvärderingsverksamhet (1984 – 2002) kring introduktionen och användning av datorer/IT i den svenska ungdomsskolan. Utlöpare från dessa områden förenas av ett visst mått av teknikfokus. En mindre studie av undervisningsteknologin, och då främst det så kallade TV-experimentet vid Linköpings universitet, faller exempelvis inom denna ram. Det gäller också en text om informationsvanor från 1996 där frågor väcks som en följd av att ny teknik utvecklats och tagits i bruk.

Närmare samtiden ligger ett flerårigt samarbete med Linnéa Stenliden om Visual Analytics och AI.

Ett återkommande intresse för i tvärvetenskapens potential och dess historia, möjligheter och utmaningar har satt spår i såväl forskning, forskarutbildningskurser, grundutbildning och uppdrag inom akademin.

Genom åren har jag haft glädjen att nära få samarbeta med bland andra Gunilla Jedeskog, Ulla Riis, Per-Anders Forstorp, Christina Björkman, Eva Reimers och Linnéa Stenliden.


Biografi

Med bakgrund i samhälls- och beteendevetenskap var Jörgen Nissen under stora delar av 1980- och 90-talen som doktorand och forskarassistent verksam vid Tema Teknik och soical förändring, LiU. Han ingick i forskargruppen ELOIS (Elever, Lärare och Organisation kring Informationstekniken i Skolan) som 1984 – 2002 bedrev forskning och utvärdering kring introduktion och användning av datorer/IT i den svenska ungdomsskolan. Uppdragsgivare var Skolöverstyrelsen, Skolverket och KK-stiftelsen. Förutom forskning och utvärdering bestod arbetet i hög grad av samverkan genom samarbetade med uppdragsgivarna, enskilda kommuner samt populärvetenskapliga föreläsningar i en rad olika sammanhang.

I slutet av 90-talet deltog han i arbetet med att bygga upp Campus Norrköping. För Jörgens del var arbetet koncentrerat till en helt ny lärarutbildning och studier i människa-teknik-samhälle (MTS) för civilingenjörsstudenter. Dessförinnan hade han medverkat i ”Ny ingenjörsutbildning” (NyING) ett regeringsuppdrag till LiU från 1996, som leddes av Ingemar Ingemarsson. Med detta erfarenheter som bas lockades han i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet till Uppsala universitet (Pedagogiska institutionen och Institutionen för informationsteknologi) för att som projektledare utveckla ett helt nytt tvärvetenskapligt civilingenjörsprogram. Det resulterade i ”System i teknik och samhälle” (STS-programmet) som han under några år sedan också var programsamordnare för. Programmet bestod vid starten till en tredjedel av humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av relationer mellan människa, teknik och samhälle (Science, Technology and Society, STS). Utbildningen är än idag ett av de mest sökta civilingenjörsprogrammen i Sverige.

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Programplan, Uppsala universitet.

Därefter återvände han till Campus Norrköping och Linköpings universitet. Där kom han att tillsammans med Eva Reimers lägga grunden till forskningsmiljön pedagogiskt arbete. Inom den är han också docent.

Under åren 2009 – 2014 var han prefekt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV). Institutionen var en av två vid universitet med verksamhet enbart vid Campus Norrköping. ISV hade en ämnesmässig bred och uppdrag inom LiU:s alla fyra fakulteter.

Jörgen Nissen var under sex år, 2015 – 2020, dekan för Utbildningsvetenskap (UV) vid LiU. UV ansvarar bland annat för LiU:s lärarutbildning och till den relaterad forskning. Dekanuppdraget innebar också ledamotskap i rektors ledningsråd. Under samma period ingick han också i det nationella Lärarutbildningskonventet.

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

Katarina Sperling, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen, Fredrik Heintz (2023) Behind the Scenes of Co-designing AI and LA in K-12 Education Postdigital Science and Education Vidare till DOI
Jörgen Nissen, Linnéa Stenliden (2023) How computers entered swedish classrooms: the importance of educating digital citizens Programming and Computational Thinking in Technology Education: Swedish and International Perspectives, s. 13-37 Vidare till DOI

2022

Katarina Sperling, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen, Fredrik Heintz (2022) Still w(AI)ting for the automation of teaching: An exploration of machine learning in Swedish primary education using Actor-Network Theory European Journal of Education, Vol. 57, s. 584-600 Vidare till DOI
Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen (2022) Students' Insights from Interactive Visualizations Arranged Multimodally in Knowledge Visualizations Educare - vetenskapliga skrifter, Vol. 1, s. 32-70 Vidare till DOI
Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen (2022) Students multimodal knowledge sharing in school: Spatial repertoires and semiotic assemblages Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, Vol. 27, s. 5665-5688 Vidare till DOI

CV, uppdrag och nätverk

CV (i urval)

2015 – 2020 Dekan, Utbildningsvetenskap, LiU

2009 – 2014 Prefekt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Campus Norrköping, LiU

2000 – Universitetslektor, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Campus Norrköping, LiU

2000 – 2004 Universitetslektor, Institutionen för informationsteknik, Uppsala universitet

2000 – 2004 Projektledare och programsamordnare för civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle, Uppsala universitet

1999 Universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet

1994 – 1999 Forskarassistent, Tema Teknik och social förändring, LiU

1993 Filosofie doktorsexamen, Tema Teknik och social förändring, LiU

1984 Högskoleexamen från Beteendevetenskapliga linjen, utredningssociologisk inriktning, LiU


Nuvarande uppdrag (i urval)

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), styrelseordförande

Norrköping kommuns fond för forskning och utveckling, ledamot i beredningsgruppen

Kommittén för hantering av avvikelser från god forskningssed, LiU, ledamot.

Tidigare nätverk (i urval)

Forskarskolan Barndom – Lärande – Ämnesdidaktik. I forskarskolan/nätverket som leddes av Malmö högskola deltog också Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Kristianstad

2006 – 2007 Network on Learning to Learn, initierat av Centre for Research on Lifelong Learning vid Europeiska kommissionens Joint Research Centre (CRELL)

2004 Norfa/Nordforsk, planeringsbidrag i syfte att bilda ett nordiskt nätverk rörande ”Utbildning och IT”. Medlemmar från Sverige, Danmark och Norge

2002 – 2003 Expertgrupp “ICT Literacy” som inom ramen för OECD-projektet PISA hade till uppgift att inför PISA 2006 utveckla en fullskalig modul för ICT Literacy, svensk representant

1995  – 1996 COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research), Nätverk A4: Social Shaping of Technology, en av två svenska delegater

1989 – 1994 Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS)

Forskningsprojekt

Forskningsmiljö

Medarbetare

Relaterad information