Fotografi av Lars Wallner

Lars Wallner

Universitetslektor, Docent

Serietidningen har länge lockat alla åldrar till läsning, men framförallt barn och unga. Eftersom serien kombinerar text och bild så kan den bidra med både hjälp och utmaning som litteratur i skolan.

Forskning om samtal om serier och populärkultur i skolans värld

Min forskning kretsar huvudsakligen kring populärkulturella medier som kombinerar bild, text och rörelse och hur samtal med dessa används i skola. Mitt huvudsakliga arbetsområde är serietidningen och dess användning i skolverksamheten, men även områden som brädspel, rollspel och bilderböcker är av intresse.

Min avhandling Framing Education: Doing Comics Literacy in the Classroom (2017) behandlar hur serier används för att skapa berättelser och berättande i klassrumsaktiviteter. Videodata analyseras utifrån ett diskursivt analytiskt perspektiv och studien lyfter elevers och lärares konstruktioner av diskurser av serier och serieläsande. Resultatet av studien är utvecklandet av en serielitteracitet där deltagare diskuterar hur serier läses, deras personliga erfarenheter av att läsa serier och värdet därav, samt vad läsning innebär i relation till serier – kombinationen av sekventiella bilder, text, pratbubblor, m.m. Avhandlingen föreslår att denna serielitteracitet diskuteras snarare än den mera allmänna visuell litteracitet som vanligen används för diskussioner kring hur serier läses. Jag har även publicerat en lärobok på svenska utifrån detta projekt som sammanfattar en del av de pedagogiska implikationerna. Boken heter Det rutiga klassrummet - serier, multimodalitet och litteracitet, och du hittar ett smakprov.

Serier i undervisning

Inom projektet ”Serier i undervisning” har jag och Katarina Eriksson Barajas skrivit fram en systematisk forskningsgenomgång av fältet. Där har vi samlat in och analyserat forskning som producerats på serier som medel i F-9 undervisning sedan 1990-talet. Resultaten visar att även om mängden forskning i fältet ökat sedan millennieskiftet så finns fortfarande mycket lite gjort i skolverksamheten, medan en betydligt större andel litteraturvetenskaplig forskning teoretiserat om seriernas förtjänster för skolan. Detta finns dokumenterat i artikeln Using Comics and Graphic Novels in K-9 Education som publicerades hösten 2020. Detta projekt innefattar även ett samarbete där Eriksson Barajas och jag undersöker hur ungdomar i åk 8 använder begreppet 'hen' i sina samtal om en seriestripp, vilket ger dem möjlighet att bryta mot traditionella, binära, genus-konstruktioner. Vidare undersöker jag och Robert Aman också hur dessa elever diskuterar genus-konstruktioner i sin läsning av Disney och superhjälte-karaktärer. Dessa samtal visar att eleverna är kritiska till stereotypa skildringar av män och kvinnor, men även att seriematerialet är begränsande, och att ett mindre stereotypt material hade kunnat ge upphov till mer mångfacetterade konstruktioner av genus. Utöver detta arbetar jag och Aman med en forskningsantologi över arbetet med serietidningar för didaktiska ändamål med planerad publicering hösten 2021.

Feedbackprocesser i handledarsamtal

I projektet ”Doing Feedback in Higher Education” undersöker jag och Karin Stolpe hur studenter och universitetslärare på lärarutbildningen konstruerar feedback kring skriftliga uppgifter, både skriftligt och muntligt, och hur detta görs som en process i samtal och genom text.

Fiktion i pedagogisk praktik 

I mitt projekt ”Läraren och litteraturen” så undersöker jag hur fiktion används inom lärarutbildningen för att arbeta med pedagogik och allmändidaktik. Fiktionens värde har varit omdiskuterat under en lång tid, där vissa menar att fiktion leder till bildning, empati och har andra positiva effekter. I mitt projekt undersöker jag först och främst om fiktion används, och i nästa steg hur fiktion används inom lärarutbildning, och hur fiktionen konstrueras som ett verktyg i samtal kring lärande och skola. Om du arbetar inom lärarutbildning med någon form av fiktion (litteratur, film, spel, m.m.) så får du gärna kontakta mig!

Pokémon eller Just Dance? Popkultur på fritidshem 2022

 Pokémon, Fortnite, Minecraft, Just Dance eller Magic the Gathering? De flesta av oss har en hobby eller ett intresse som vi delar med andra, men hur tar vi med oss detta till skolan eller fritidshemmet, och hur möts elever (och lärare?) med liknande intressen? I denna föreläsning pratar jag om hur elevers fritidsintressen kan fungera som bas för sociala relationer i fritidshemmets verksamhet.

Se min föreläsning i sin helhet

Stereotyper under täcket 2022

I januari 2022 blev jag intervjuad i  podden ”Stereotyper under täcket” om min forskning och ett kommande projekt om normkritik och serier.

Se podden i sin helhet

Bat Universe 2021

I mars 2021 blev jag intervjuad av YouTube-kanalen Bat Universe om mitt arbete med serietidningar (och mina åsikter kring en lite mer specifik karaktär).

Se intervjun på Youtube

This Teaching Life 20

Radiointervju för This Teaching Life om att undervisa under Covid 19, och serier i klassrummet

Populärvetenskapliga veckan (LiU), UR Play/Samtiden 2019

Se min föreläsning Serier i klassrummet - lärorikt och högljutt! som kort sammanfattar en del av min forskning och dess möjliga användning i klassrummet

Bokmässan 2016

Se min föreläsning Serietidningen i klassrummet från Bokmässan 2016.

Seriedagen 2015

Se videon med min och Fredrik Strömbergs föreläsningar på Seriedagen 2015  här nedan. Min föreläsning börjar ungefär 26:50 in i klippet

Publikationer

Publikationer i urval

Forskningsprojekt

Utställningen om Bilden och berättelsen

Nyheter

Symposium

Kontakt

Sociala medier

Undervisning och samverkan

Undervisning

Utöver mina forskningsprojekt så undervisar jag i kurser i Vetenskaplig teori och metod, Samhällsorienterande ämnen, och ansvarar för litteraturmoment i kurser för Grundlärare mot F-3 & 4-6. Jag handleder också uppsatser på lärarutbildningarna för förskola, F-3, Fritidshem och Masterprogrammet i Pedagogiskt arbete. Min huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Samverkan med omgivande samhälle

Just nu söker jag lärare som arbetar med olika former av fiktion, litteratur, spel och rollspel i undervisning. Jag arbetar även kontinuerligt för annan typ av samverkan mellan skolor och universitet i Norrköping-Linköpingsområdet. Kontakta gärna mig om du är intresserad av detta!

 

Relaterad Information

Organisation