Forskning om samtal om serier och populärkultur i skolans värld

Min forskning kretsar huvudsakligen kring populärkulturella medier som kombinerar bild, text och rörelse och hur samtal med dessa används i skola. Mitt huvudsakliga arbetsområde är serietidningen och dess användning i skolverksamheten, men även områden som brädspel, rollspel och bilderböcker är av intresse.

Min avhandling (2017) behandlar hur serier används för att skapa berättelser och berättande i klassrumsaktiviteter. Videodata analyseras utifrån ett diskursivt analytiskt perspektiv och studien lyfter elevers och lärares konstruktioner av diskurser av serier och serieläsande. Resultatet av studien är utvecklandet av en serielitteracitet där deltagare diskuterar hur serier läses, deras personliga erfarenheter av att läsa serier och värdet därav, samt vad läsning innebär i relation till serier – kombinationen av sekventiella bilder, text, pratbubblor, m.m. Avhandlingen föreslår att denna serielitteracitet diskuteras snarare än den mera allmänna visuell litteracitet som vanligen används för diskussioner kring hur serier läses. Du finner hela avhandlingen på: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1150907

Projektet ”Serier i undervisning” inkluderar för närvarande arbete tillsammans med Katarina Eriksson Barajas på en systematisk forskningsgenomgång av fältet där vi ämnar samla och analysera den forskning som producerats på serier som medel i F-9 undervisning sedan 1990-talet. Preliminära resultat visar på att även om mängden forskning i fältet ökat sedan millenieskiftet så finns fortfarande mycket lite gjort i skolverksamheten, medan en betydligt större andel litteraturvetenskaplig forskning teoretiserat om seriernas förtjänster för skolan. Detta projekt innefattar även ett samarbete med Eva Reimers och Katarina Eriksson Barajas där vi undersöker genus-konstruktioner med seriematerial i en åk 3 och åk 8. Vidare undersöker jag just nu också hur ljudeffekter och grafisk text används som verktyg för berättande i en åk 3. 

I projektet ”Doing Feedback in Higher Education” undersöker jag och Karin Stolpe hur studenter och universitetslärare på lärarutbildningen konstruerar feedback kring skriftliga uppgifter, både skriftligt och muntligt, och hur detta görs som en process i samtal och genom text.

I mitt projekt ”Läraren och litteraturen” så undersöker jag hur fiktion används inom lärarutbildningen för att arbeta med pedagogik och allmändidaktik. Fiktionens värde har varit omdiskuterat under en lång tid, där vissa menar att fiktion leder till bildning, empati och har andra positiva effekter. I mitt projekt undersöker jag först och främst om fiktion används, och i nästa steg hur fiktion används inom lärarutbildning, och hur fiktionen konstrueras som ett verktyg i samtal kring lärande och skola. Om du arbetar inom lärarutbildningen med någon form av fiktion (litteratur, film, spel, m.m.) så får du gärna kontakta mig!

 

Bokmässan 2016

Se min föreläsning Serietidningen i klassrummet från Bokmässan 2016:

 

Seriedagen 2015

Se videon med min och Fredrik Strömbergs föreläsningar på Seriedagen 2015 här nedan. Min föreläsning börjar ungefär 26:50 in i klippet.

 

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Sociala medier

Följ mig på Twitter!

Visa/dölj innehåll

Undervisning

Utöver mina forskningsprojekt så undervisar jag i kurser i Vetenskaplig teori och metod, Samhällsorienterande ämnen, och ansvarar för litteraturmoment i kurser för Grundlärare mot F-3 & 4-6. Jag handleder också uppsatser på lärarutbildningarna för förskola, F-3, Fritidshem och Masterprogrammet i Pedagogiskt arbete. Min huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Samverkan med omgivande samhälle

Just nu söker jag lärare som arbetar med olika former av fiktion, litteratur, spel och rollspel i undervisning. Jag arbetar även kontinuerligt för annan typ av samverkan mellan skolor och universitet i Norrköping-Linköpingsområdet. Kontakta gärna mig om du är intresserad av detta!

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Relaterad Information
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll