Mobbning och moralitet

mobbad pojke vid tegelvägg, ensam

Enligt barn och ungdomar är det fel att mobba oberoende av vilka regler som gäller. De ser också mer allvarligt på det än på andra regelöverträdelser i skolan, där de verkar även försvara sin agerande i förhållande till vilken skada de orsakar. 

Trots detta existerar mobbning i skolan och åskådare träder inte alltid in för att avbryta det som pågår. Hur kan man se på barn och ungdomars moraliska resonemang, deras moraliska disengagemang och självtillit när det gäller att försvara ett mobbningsoffer?  

Syftet med detta projekt är att undersöka mobbning i relation till barns och ungdomars moralitet,särskilt i termer av moraliskt resonerande, moraliskt disengagemang, känslokyla och oaktsamhet. I delstudierna i det här projektet har vi fokuserat på olika aspekter av barn och ungdomars moralitet. Hur påverkar barns moraliska resonerande, deras moraliska disengagemang och självtillit olika typer av åskådarbeteende? En annan aspekt är hur barn och ungdomars resonerar om mobbning och andra regelöverträdelser när reglerna är borttagna i hypotetiska situationer. Studier i det här projektet har gjorts tillsammans med forskare vid universitetet i Padua, Italien.

En uppsättning teorier används så som den sociala domänteorin om moralisk utveckling, den socialkognitiva teorin om moralisk agens och den tidigare forskningen om personlighetsdrag som kännetecknas av känslokyla och oaktsamhet (callous-unemotional traits). Enligt Banduras socialkognitiva teori om moralisk agens refererar moraliskt disengagemang till sociala och kognitiva processer genom vilka människor kan fjärma sig från humana handlingar och istället börja agera inhumant utan att känna skuld eller ånger. 

Kontakt

Relaterade forskare

Relaterad forskning om mobbning

Organisation