Barn och ungdomars perspektiv på mobbning

En ensam pojke står lutad mot en vägg.

Hur människor definierar en social situation och tolkar andra deltagares intentioner och beteende influerar deras eget beteende i den verkliga situationen. I ett flertal studier har vi frågat barn och ungdomar om deras åsikter när det gäller mobbningssituationer. 

Varför tror de att mobbning sker och vad ska man göra om man ser någon som blir utsatt för mobbning? Vad har de för erfarenheter av mobbning och av att bli vittne till mobbning? Och vad tror de är orsak till att man reagerar och agerar olika när man blir vittne till mobbning? 

Det här forskningsprojektet startade 2010 och har genererat ett flertal studier. Utgångspunkten för vår forskning är socialpsykologiska och utvecklingspsykologiska teorier såsom symbolisk interaktionism, social representationsteori barndomssociologi, sociala informationsprocessmodeller, socialkognitiv teori och beslutsmodeller gällande åskådaringripanden. Delstudier har gjorts både i Sverige och i USA, i samarbete med forskare vid Georgia State University. En studie jämför svenska och amerikanska elevers åsikter om vilka faktorer som påverkar åskådarbeteende i mobbningssituationer.

Delstudier

Delstudier i projektet

  • En tvärkulturell kvalitativ studie om svenska och amerikanska elevers åsikter om faktorer som påverkar deras reaktioner som vittnen i mobbningssituationer. 
  • Tonåringars förklaringar till mobbning - en intervjustudie. 
  • En kvalitativ studie av amerikanska elevers benägenhet att vara åskådare till mobbning. 
  • En kvalitativ studie av svenska elevers benägenhet att vara åskådare till mobbning.      
  • Två mixed method-studier av tonåringars förklaringar till mobbning. 
  • Skolbarns perspektiv på varför mobbning sker - en kvalitativ studie.

Kontakt

Nyheter

Relaterade forskare

Mer forskning om mobbning i skolan

Organisation