Nya styrformer och processer - globala utmaningar och nya sätt att försöka lösa dem

Stetoskop som vilar på en karta av Europa
Bild: Istockphoto

Nya komplexa problem och utmaningar såsom klimatförändringar och migrationskriser kan inte lösas inom de traditionella politiska organisationerna. De ställer krav på nya styrformer på både lokal, regional och global nivå. 

Här finns behov både av ny kunskap och nya praktiska tillämpningar av politisk styrning lokalt såväl som globalt. Det adresserar vi genom studier av klimatflyktingar, hur medborgarskapet skapas och hur stater på smartare sätt uttrycker och koordinerar sin makt i samverkan med andra aktörer.

Nya lösningar på utmaningar

Vi studerar dessa nya utmaningar och staters reaktioner på dem på den internationella arenan. Vi analyserar också hur detta ger, eller bör ge, upphov till nya institutionella eller rättsliga ordningar. Det innebär att vi har ett historiskt såväl som ett framtidsperspektiv. 

Med institutionella ordningar avser vi här hur arrangemang i form av olika överenskommelser och mer formella avtal vägleder hur, av vem och på vilka sätt gemensamma problem adresseras. 

Därför är det viktigt se att nya problem både hanteras inom de institutionella arrangemang som finns idag och samtidigt behövs globala resonemang om och hur nya arrangemang bör utformas.

Utveckling på lokal och regional nivå

Vi undersöker också hur nya styrformer har utvecklats, eller i framtiden bör utvecklas, på lokal och regional nivå i ljuset av sociala och teknologiska förändringsprocesser såsom välfärdsstatens utbyggnad, urbanisering och informationsteknologisk utveckling. 

Idag vägleds dess processer av en strävan mot samverkan i nya former. Samtidigt är det en svår balansgång mellan strävan mot gemensamma grundvärden och samtidigt kunna respektera olikheter mellan olika stater.

Publikationer

Kontakta oss

Närliggande forskning

Organisation