Fotografi av Bo Persson

Bo Persson

Biträdande professor, Avdelningschef

Jag forskar och undervisar om offentlig politik och förvaltning. Min forskning handlar om att förstå drivkrafter och utmaningar i samverkansprocesser på olika nivåer i det politiska systemet.

Samhällsstyrning i förändring

Offentlig politik och styrning har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Den präglas i ökande utsträckning av samverkan mellan olika offentliga organ och nivåer i det politiska systemet och mellan offentliga och privata aktörer. Min undervisning och forskning handlar om att förstå drivkrafter och utmaningar i dessa förändringsprocesser.

Forskning 

Under senare år har min forskning huvudsakligen handlat om 1) drivkrafter och förutsättningar för mellankommunal samverkan 2) organisering och styrning av kommunal och regional utvecklingspolitik, samt 3) utmaningar i samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet inom yrkesutbildningsområdet. Jag har tidigare även forskat om styrning och organisering av forsknings- och innovationspolitik. I min forskning utgår jag ifrån teoretiska perspektiv som fokuserar på institutioners betydelse för hur offentlig politik och förvaltning organiseras och utformas. Jag bedriver min forskning på Avdelningen för statsvetenskap vid Institutionen för ekonomisk utveckling (IEI) och på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).   

Forskningsprojekt

Utbildningspolitik som verktyg i regional utvecklingspolitik: Kommunerna och regional samverkan om yrkesutbildning
Finansierat av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Mellankommunal samverkan - ett ändamålsenligt svar på kommunsektorns utmaningar? 
Finansierat av Formas

Utbildning 

Tyngdpunkten i min roll som lärare ligger på svensk politik och offentlig förvaltning, policyanalys, forskningspolitiska studier samt metod. Jag är också engagerad som handledare i forskarutbildning och grundutbildning och undervisar inom ett stort antal kurser inom grundutbildningen.

Publikationer i urval

Persson, Bo & Elin Backström (2022a), "Hållbara strukturer för mellankommunal samverkan? En studie av kommunalförbund inom gymnasieutbildningsområdet." Linköpings universitet (CKS-rapport 2022:2), Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Persson, Bo & Elin Backström (2022b), ”Svenska kommuners samverkan om gymnasieskolan: drivkrafter, förutsättningar och hinder”, Nordisk Administrativt Tidsskrift, 99(1): 1-26.

Hermelin, B. & B. Persson (2021). Regional governance in second-tier city-regions in Sweden: a multi-scalar approach to institutional change. Regional Studies, Epub ahead of print 25 March 2021, DOI: 10.1080/00343404.2021.1896693

Persson, B. & F. Kitagawa (2021), “Decentralisation and Reconfiguration of Multilevel Research Policy: The Case of Sweden” i T. Bergström, J. Franzke, S. Kuhlmann, och E. Wayenberg, E. (Red.) The Future of Local Self-Government: European Trends in Autonomy, Innovations and Central-Local Relations. London: Palgrave Macmillan. 

Persson, B., Hermelin, B.  (2020), “Decentralised cooperation between industries and local governments in a statist skill-formation system: an analysis of industrial schools in Sweden.”, Journal of Vocational Education & Training, DOI: 10.1080/13636820.2020.1829007 

Sandberg, Johanna, Bo Persson och Peter Garpenby (2019), “The dilemma of knowledge use in political decision-making: National Guidelines in a Swedish priority-setting context”, Health Economics, Policy and Law, 14 (4), s. 425-442.

Persson, B. and B. Hermelin. (2019), “Näringslivets roll inom yrkesutbildningen – en analys av två industrigymnasier.” i J. Syssner (red.) Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande, Boxholm: Linnefors förlag.

Persson, B. and B. Hermelin. (2018),“Mobilising for Change in Vocational Education and Training in Sweden: A Case Study of the ‘Technical College’ Scheme.” Journal of Vocational Education and Training, 70 (3): 476–496.

Persson, Bo (2018), "Interests, ideas, and legacies of the past: Analyzing the positions and strategies of Swedish policy actors in the establishment of the European Research Council”, European Educational Research Journal, 17 (3): 404-420.

Persson, Bo (2018), Kommuner som forskningspolitiska aktörer: En jämförelse mellan Norrköping och Örebro. Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS), rapport 2018:10, Linköpings universitet.

Persson, B. (2017), “What shapes research policy at the local government level? The establishment of a research fund in a Swedish municipality”, The Scandinavian Journal of Public Administration, 21 (4): 77-96.

Johansson, Jörgen, Lars Niklasson & Bo Persson (2015), "The role of municipalities in the bottom-up formation of a meta-region in Sweden”, The Scandinavian Journal of Public Administration, 19 (4): 71-88.

Persson, Bo (2012), “Constructing an innovation policy agency: The case of the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems”, i A. Rickne, S. Laestadius & H. Etzkowitz (red.) Innovation Governance in an Open Economy: Shaping Regional Nodes in a Globalized World, London: Routledge.

Publikationer i DiVA

Böcker

 

I den här antologin bidrar Bo Persson med kapitlet "Decentralisation and Reconfiguration of Multilevel Research Policy: The Case of Sweden" som han har skrivit tillsammans med Fumi Kitagawa. I antologin analyseras utmaningar för den lokala politiska nivån i olika europeiska länder.

Till förlagets hemsida

I den här antologin bidrar Bo Persson med ett kapitel som han skrivit tillsammans med Brita Hermelin, "Näringslivets roll inom yrkesutbildningen – en analys av två industrigymnasier.”

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande i DiVA

Nyheter

Forskning och utbildning

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Docent, Statsvetenskap, Linköpings universitet, 2017
  • Filosofie doktor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2001

Undervisning

Masterprogrammet i statsvetenskap

Organisation