Ontologisk (o)säkerhet i en föränderlig värld

Fiji Marriott Resort Momi Bay, Nadi, Fiji
James Coleman, Unsplash

Sårbara länders utsatthet för klimatförändringar är en brännande fråga i FN:s klimatförhandlingar och förverkligandet av Parisavtalet. Berättelser från dessa platser om klimatförändringar, hälsa och mänsklig säkerhets behöver lyftas fram.

Så görs i detta projekt. Projektet Ontologisk (o)säkerhet i en föränderlig värld kombinerar analys av politisk-ekonomiska aspekter av samhällstransformation för att möta klimatförändringar, analys av meningsskapande och analys av subjektivitet och levd erfarenhet av hälsa, förlust, risk och skada. Centrala frågor rör hur förändringar inom den praktiska sfären (såsom livsstilsförändringar, klimatanpassningsåtgärder och tekniska innovationer), den politiska sfären (såsom styrning av samhällstransformationer för hållbar utveckling) och den personliga sfären (såsom levd erfarenhet av hälsa, välbefinnande, risk, förlust och skada) samspelar och kan påverka och forma varandra. 

Projektets empiriska fokus utgörs av önationer i Stilla Havsområdet. Metodologiskt kombineras analys av semistrukturerade enskilda intervjuer och fokusgrupper (i form av talanoasessioner), dokumentanalys och begreppsligt orienterad analys. 

Projektet förväntas ge miljöhumanistiska och medicinsk humaniora perspektiv på vetenskapliga diskussioner om olika säkerhetsbegrepp. Det förväntas bidra till en fördjupad förståelse av hälsoutmaningar och säkerhetsutmaningar när klimatet radikalt förändras, och därmed livsvillkoren på önationerna i Stilla havet. Det förväntas bidra med ett ramverk som håller samman analys av det politiska, det praktiska och det mellanmänskligt subjektiva i diskussioner om utmaningar i samband med klimatförändringar. 

Projektet är ett samarbete mellan Stephen Woroniecki, Victoria Wibeck, Björn-Ola Linnér och Kristin Zeiler, Linköpings universitet samt Franco Vaccarino och Pamela Feetham, Massey University, Nya Zeeland och Priyatma Singh, University of Fiji, Fiji. Projekt ingår i forskningsprogrammet The Seedbox: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory.

Kontakt

Organisation