Fotografi av Victoria Wibeck

Victoria Wibeck

Professor

Min forskning och undervisning fokuserar på kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor. Jag studerar bland annat hur medborgare förstår och förhåller sig till globala miljöutmaningar.

Kommunikation och meningsskapande kring miljöfrågor

Min forskning handlar om att analysera kommunikationsutmaningar och förstå hur olika samhällsaktörer skapar mening kring miljöutmaningarna. Dagens miljöutmaningar är till stor del sociala. Hur olika samhällsaktörer förstår och förhåller sig till olika sätt att hantera dessa utmaningar har stor påverkan på vilken politik som kommer att bedrivas, vilka nya tekniker som får genomslag och vilka beslut som fattas. I detta är kommunikationsfrågorna centrala; våra uppfattningar formas av samspelet mellan vetenskap, medier, opinionsbildare och beslutsfattare, men också i vardagssamtal och genom populärkulturella influenser.

Jag och mina kollegor bedriver kommunikationsforskning med såväl svenskt som internationellt fokus, och flera av projekten genomförs i samarbete med internationella forskargrupper. De studier jag leder och medverkar i inriktas huvudsakligen mot nedanstående tre områden.

Klimatutmaningarna och kommunikationsutmaningarna

Här berörs frågor som: Hur resonerar allmänheten kring klimatutmaningarna? Vad formar uppfattningar om klimatförändringar hos olika grupper i samhället? Hur kan klimatfrågan kommuniceras för att bli relevant för olika målgrupper? Vilka trender finns i medierapporteringen om klimatförändringar i Sverige? Hur gestaltas klimatutmaningarna i olika slags medier, såsom exempelvis lantbrukets branschtidningar? Vilken roll spelar olika kommunikativa verktyg, som bilder, metaforer, analogier och distinktioner för formandet av sociala representationer? Vi analyserar också hur den snabba utvecklingen av digitala verktyg kan användas i klimatkommunikation, och hur användandet av visualiseringsverktyg påverkar meningsskapandet. Norrköpings Beslutsarena är en viktig arena för genomförandet av kommunikationsstudier och analyser av hur visualisering kan användas som ett redskap för beslutsfattande.

Klimat, teknik och samhällsomställningar för hållbar utveckling: analyser av meningsskapande

Ett återkommande fokus i min forskning rör hur olika samhällsaktörer förstår och förhåller sig till komplex vetenskapligt baserad information kring miljö, klimat, energi och teknik. Dessa studier utgår från ett teoretiskt och analytiskt ramverk som länkar samman dialogisk kommunikationsteori, teorin om sociala representationer samt gestaltningsteori (”frame theory”). Mina tidigare studier har behandlat sociala representationer av genmodifierade organismer (GMO), klimatförändringar och tekniker för storskalig klimatmanipulering, så kallad ”climate engineering”. inriktats mot hur aktörer i olika nationella och samhälleliga kontexter förstår och förhåller sig till genomgripande samhällsomställningar för att uppnå svenska och internationella klimat- och hållbar utvecklingsmål, inte minst i ljuset av ökande geopolitisk osäkerhet. Pågående projekt berör också frågor om användandet av nya digitala tekniker i arbetet med klimatomställning och värnande av biologisk mångfald.

Metodutveckling för studier av miljökommunikation och meningsskapande

För att analysera olika dimensioner av kommunikation och meningsskapande använder vi både kvantitativa och kvalitativa metoder. Merparten av studierna är dock kvalitativa. I många av våra kommunikationsstudier använder vi oss av fokusgruppsmetodik. Ett återkommande inslag i min forskning har varit att utveckla metoder för analys av fokusgruppsdata. Jag är också involverad i att utveckla visualiseringsstödd fokusgruppsmetodik, som bygger på tema Miljöförändrings och Centrum för klimatpolitisk forskning:s kompetens inom visualisering, kommunikationsforskning, deltagandemetodik och analys av fokusgruppsdata. 

 

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

Sara Gottenhuber, Björn-Ola Linnér, Victoria Wibeck, Åsa Persson (2023) Greening recovery - Overcoming policy incoherence for sustainability transformations Environmental Policy and Governance, Vol. 33, s. 546-560 Vidare till DOI
Kajsa-Stina Benulic, Cecilia Enberg, Anna Ljung, Victoria Wibeck (2023) Why firms do not expect climate policies to have the intended effects - positioning in a polycentric governance landscape Journal of Environmental Planning and Management Vidare till DOI
Pam Feetham, Franco Vaccarino, Victoria Wibeck, Björn-Ola Linnér (2023) Using Talanoa as a Research Method can Facilitate Collaborative Engagement and Understanding between Indigenous and Non-Indigenous Communities Qualitative Research, Vol. 23, s. 1439-1460, Artikel 14687941221087863 Vidare till DOI

2022

Stephen Woroniecki, Victoria Wibeck, Kristin Zeiler, Björn-Ola Linnér (2022) Dethroning the Planetary Perspective: Dealing with Actually-Occurring Transformations Using Dialogical Sense-Making and Critical Phenomenology Preprints Vidare till DOI
Victoria Wibeck, Karin Eliasson, Tina-Simone Schmid Neset (2022) Co-creation research for transformative times: Facilitating foresight capacity in view of global sustainability challenges Environmental Science and Policy, Vol. 128, s. 290-298 Vidare till DOI

Forskning

CV

Akademisk examen

 • 2009 
  Docent i tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet
 • 2002
  Filosofie doktor, Tema Kommunikation, Linköpings universitet
 • 1997 
  Filosofie magister, kommunikationsvetenskap, Linköpings universitet

Anställningar och uppdrag

 • 2023
  Enhetschef, Tema Miljöförändring, LiU
 • Okt 2017- mars 2018
  Gästprofessor vid School of Communication, Journalism and Marketing, Massey University, Nya Zeeland.
 • 2016
  Professor vid tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning, LiU
 • 2015
  Biträdande professor vid tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Gästforskare vid Institute for Science, Innovation and Society, University of Oxford, UK.
 • 2013
  Studierektor forskarutbildning i miljövetenskap, LiU

Projektledare för forskningsprojekt

 • 2023-2026
  Formas, ”Seeing, Knowing and Acting in the Climate-Biodiversity Nexus – exploring digital technologies for transformative change” 
 • 2021-2024
  Mistra, project leader in Mistra Geopolitics phase 2, project: Small Island Developing States - Geopolitics of Marginality?
 • 2020-2022
  Mistra and Formas, programme director for The Seed Box: A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory
 • 2017-2025
  Mistra, responsible for the LiU-led projects in Mistra Carbon Exit
 • 2017-2020
  Mistra, Work package leader Mistra Geopolitics, WP 5: Foresight – Sweden in a changing geopolitical landscape
 • 2016-2019
  Formas, “Decarbonisation Leadership: Disentangling Swedish transformation pathways and their exemplary roles”
 • 2013-2015
  Vetenskapsrådet, "Social representations of novel dual high-stake technologies: the case of geoengineering"
 • 2013-2015
  Formas, ”Making sense of geoengineering”
 • 2009-2011
  Vetenskapsrådet, ”Making sense of climate change: a study of the formation and maintenance of social representations”
 • 2009-2011
  Stiftelsen Lantbruksforskning, ”Ett konkurrenskraftigt jordbruk – kommunikation kring klimatförändringar och nya möjligheter”Undervisning och handledning

 • Kandidatprogrammet i miljövetenskap
 • Master Programme in Science for Sustainable development
 • Forskarutbildning i miljövetenskap

  Doktorandhandledning

 • Malaika Mikaelsson (huvudhandledare, 2021-)
 • Sara Gottenhuber (bihandledare, 2020-)

 • Karin Eliasson (bihandledare, disp.2023)

 • Anne Gammelgaard Ballantyne (huvudhandledare, disp. 2018)

 • Therese Asplund (huvudhandledare, disp. 2014)

Miljö- och klimatkommunikation

Victoria Wibeck, professor vid tema Miljöförändring.

Nyheter

Professor Victoria Wibeck med uppfällt paraply en regnig dag i mars.

Linköpingsforskare med och granskar klimatpolitiken

I slutet av mars varje år lämnar Klimatpolitiska rådet en rapport som granskar regeringens klimatpolitik. När rapporten för 2023 läggs fram är det första gången professor Victoria Wibeck från Linköpings universitet är med som ledamot.

Grön växt som växer ur burk med pengar.

Formas anslår 33 miljoner till LiU-projekt

Formas anslår 33 miljoner miljoner kronor till fem nya forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Samtliga projekt behandlar olika aspekter av hållbarhet, klimatförändring och cirkulär ekonomi. "Vi är mycket glada", säger en av forskarna.

Solpaneler på hus i Fiji

Mycket gott görs för miljön runt om i världen

Forskare har undersökt hur vanligt folk i Kina, Sverige, USA, Fiji och Kap Verde ser på miljöproblem och om de har några i sin vardag. Intervjuerna gav forskarna hopp – och en del kluriga lösningar.

Relaterat innehåll

Andra forskare inom området