Kommunikation och meningsskapande kring miljöfrågor

Min forskning handlar om att analysera kommunikationsutmaningar och förstå hur olika samhällsaktörer skapar mening kring miljöutmaningarna. Dagens miljöutmaningar är till stor del sociala. Hur olika samhällsaktörer förstår och förhåller sig till olika sätt att hantera dessa utmaningar har stor påverkan på vilken politik som kommer att bedrivas, vilka nya tekniker som får genomslag och vilka beslut som fattas. I detta är kommunikationsfrågorna centrala; våra uppfattningar formas av samspelet mellan vetenskap, medier, opinionsbildare och beslutsfattare, men också i vardagssamtal och genom populärkulturella influenser.

Jag och mina kollegor bedriver kommunikationsforskning med såväl svenskt som internationellt fokus, och flera av projekten genomförs i samarbete med internationella forskargrupper. De studier jag leder och medverkar i inriktas huvudsakligen mot nedanstående tre områden.

Klimatutmaningarna och kommunikationsutmaningarna

Här berörs frågor som: Hur resonerar allmänheten kring klimatutmaningarna? Vad formar uppfattningar om klimatförändringar hos olika grupper i samhället? Hur kan klimatfrågan kommuniceras för att bli relevant för olika målgrupper? Vilka trender finns i medierapporteringen om klimatförändringar i Sverige? Hur gestaltas klimatutmaningarna i olika slags medier, såsom exempelvis lantbrukets branschtidningar? Vilken roll spelar olika kommunikativa verktyg, som bilder, metaforer, analogier och distinktioner för formandet av sociala representationer? Vi analyserar också hur den snabba utvecklingen inom IKT-baserad visualisering kan användas i klimatkommunikation, och hur användandet av visualiseringsverktyg påverkar meningsskapandet. Vi har bland annat arbetat fram ett analytiskt ramverk för studier av visualiseringsstödd klimatkommunikation. Norrköpings Beslutsarena är en viktig arena för genomförandet av kommunikationsstudier och analyser av hur visualisering kan användas som ett redskap för beslutsfattande.

Klimat, teknik och samhällsomställningar för hållbar utveckling: analyser av meningsskapande

Ett återkommande fokus i min forskning rör hur olika samhällsaktörer förstår och förhåller sig till komplex vetenskapligt baserad information kring miljö, klimat, energi och teknik. Dessa studier utgår från ett teoretiskt och analytiskt ramverk som länkar samman dialogisk kommunikationsteori, teorin om sociala representationer samt gestaltningsteori (”frame theory”). Mina tidigare studier har behandlat sociala representationer av genmodifierade organismer (GMO), klimatförändringar och tekniker för storskalig klimatmanipulering, så kallad ”climate engineering”. Pågående och planerade studier inriktas mot hur aktörer i olika nationella och samhälleliga kontexter förstår och förhåller sig till genomgripande samhällsomställningar för att uppnå svenska och internationella klimat- och hållbar utvecklingsmål, inte minst i ljuset av ökande geopolitisk osäkerhet.

Metodutveckling för studier av miljökommunikation och meningsskapande

För att analysera olika dimensioner av kommunikation och meningsskapande använder vi både kvantitativa och kvalitativa metoder. Merparten av studierna är dock kvalitativa. I många av våra kommunikationsstudier använder vi oss av fokusgruppsmetodik. Ett återkommande inslag i min forskning har varit att utveckla metoder för analys av fokusgruppsdata. Jag är också involverad i att utveckla visualiseringsstödd fokusgruppsmetodik, som bygger på tema Miljöförändrings och Centrum för klimatpolitisk forskning:s kompetens inom visualisering, kommunikationsforskning, deltagandemetodik och analys av fokusgruppsdata.

 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

Under utgivning

Linnér, B-O & Wibeck, V (utkommer hösten 2019). Sustainability Transformations: Agents and Drivers across Societies. Cambridge University press.

Senaste publikationerna

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

Akademisk examen

 • 2009 
  Docent i tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet
 • 2002
  Filosofie doktor, Tema Kommunikation, Linköpings universitet
 • 1997 
  Filosofie magister, kommunikationsvetenskap, Linköpings universitet

Anställningar och uppdrag

 • Okt 2017- mars 2018
  Gästprofessor vid School of Communication, Journalism and Marketing, Massey University, Nya Zeeland.
 • 2016
  Professor vid tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning, LiU
 • 2015
  Biträdande professor vid tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Gästforskare vid Institute for Science, Innovation and Society, University of Oxford, UK.
 • 2013
  Studierektor forskarutbildning i miljövetenskap, LiU

Projektledare för forskningsprojekt

 • 2017-2020
  Mistra, responsible for the LiU-led projects in Mistra Carbon Exit
 • 2017-2020
  Mistra, Work package leader Mistra Geopolitics, WP 5: Foresight – Sweden in a changing geopolitical landscape
 • 2016-2019
  Formas, “Decarbonisation Leadership: Disentangling Swedish transformation pathways and their exemplary roles”
 • 2013-2015
  Vetenskapsrådet, "Social representations of novel dual high-stake technologies: the case of geoengineering"
 • 2013-2015
  Formas, ”Making sense of geoengineering”
 • 2009-2011
  Vetenskapsrådet, ”Making sense of climate change: a study of the formation and maintenance of social representations”
 • 2009-2011
  Stiftelsen Lantbruksforskning, ”Ett konkurrenskraftigt jordbruk – kommunikation kring klimatförändringar och nya möjligheter”Undervisning och handledning

 • Kandidatprogrammet i miljövetenskap
 • Master Programme in Science for Sustainable development
 • Forskarutbildning i miljövetenskap.

  Doktorandhandledning för
 • Anne Gammelgaard Ballantyne (disp. 2018)

 • Therese Asplund (disp. 2014)

Har klimathotet tagit semester?

 

 

Klimatförändringarna tillhör vår tids största utmaningar, men har fått allt mindre utrymme i den offentliga debatten. Samtidigt finns ett stort glapp mellan människors oro och agerande. Hur bör politikerna försöka påverka opinion och normer? (Arrangörer: Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas och Forte)

Miljö- och klimatkommunikation

 

 

Victoria Wibeck, professor på tema Miljöförändring.

 

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Andra forskare inom områdetVisa/dölj innehåll