Apps and downs: Psykisk hälsa och tonårstjejers förståelse av budskapet i sociala medier

Ung kvinna använder sin mobiltelefon.
Pixabay

Tonårstjejer följer ofta influencers som diskuterar sin psykiska hälsa. Men vilka normer om hälsa och välbefinnande förmedlas i sociala medier? I studien vill vi undersöka influencers inlägg om psykisk hälsa och hur inläggen tolkas av följarna.

Många tonårstjejer följer influencers via olika appar som Instagram, Tiktok och Youtube. Ett vanligt ämne är psykiskt mående och hur influencers hanterar det. För att undersöka relationen mellan tonårstjejer, psykisk hälsa och sociala medier kommer vi dels studera hur influencers som tonårstjejer följer representerar psykisk hälsa, dels studera hur tonårsflickor förhåller sig till dessa representationer.

Influencers som personliga coacher

Samtidigt som influencers inlägg om sitt eget mående främjar samtal och diskussioner om psykisk hälsa presenterar de specifika normer om hälsa och välbefinnande. Många influencers kombinerar berättelser om sitt psykiska mående med beskrivningar av dagliga rutiner och tips på hur man ’mår bra’. Influencers blir konversationspartners och personliga coacher när det gäller att hantera psykisk hälsa genom att de presenterar orsaker till psykiska problem och strategier som kan motverka psykisk ohälsa. På samma gång visar de också upp sin vardag och en speciell livsstil. Det reser frågan om vilken förståelse av psykisk hälsa som tonårsflickor läser in i dessa beskrivningar.

Covid-19 och social distansering

Att förstå tonårstjejers relation till influencers inlägg om psykisk hälsa blir särskilt relevant under en pandemi då unga i många fall är hänvisade till att studera hemma. Social distansering ökar vikten av sociala medier och den tid man kan ägna åt det. Interaktion med influencers kan bryta isoleringen och minska avstånden. Samtidigt har okontrollerade fake news skapat en ’infodemic’ i sociala medier. Tonårstjejers ökade interaktion online, betydelsen av influencers de följer under en tid av social distansering, och hur tjejerna tolkar deras inlägg relaterade till psykisk hälsa är en viktig fråga i studien.

Etnografi för internet

Studien är inspirerad av metodologin Etnografi för internet som möjliggör en kombination av studier online med studier ansikte mot ansikte i sammanhang där influencers inlägg konsumeras. Genom att göra parallella analyser av inlägg på nätet (online) och intervjuer med följarna (offline), kan de sociala och kulturella processer som skapar internet och förankrar internet i tonårstjejers vardagsliv belysas.

Projektet är finansierat av FORTE (2021-2024) och sker i samverkan med skolhälsovården i Linköpings kommun.

Kontakt

Nyheter

Föreläsningar

Tonårstjejer, influencers och representationer av psykisk hälsa

Vad har intima berättelser om psykiska problem på Youtube för betydelse? Vi rapporterar från ett forskningsprojekt – Apps and downs - som kombinerar analyser av Youtube videos med intervjuer med tonårstjejer. Vi undersöker vilka representationer av psykisk hälsa och ohälsa som förmedlas av influencers, som av tonårstjejer har identifierats som influencers, som ofta berör dessa ämnen. I deras videos varvas peptalk och råd till följarna med olika uttryck för dåligt mående framför kameran, tårar varvas med marknadsföring av skönhetsprodukter och älska dig själv-uppmaningar med självförbättringsdiskurser. I vår analys diskuterar vi videos med innehåll om psykisk hälsa både som en sorts publik dagbok, ett rop på stöd från följarna, en form av hälsokommunikation och del av en strategi att attrahera och behålla följare. I projektets avslutande del återvänder vi till tonårstjejerna och intervjuar dem om hur de tolkar det videoinnehåll om psykisk hälsa som vi har tagit del av.

Organisation