Barn, hälsopraktiker och sociala processer

I min forskning studerar jag vad som sker i praktiken när förebyggande insatser och mätningar av barns och ungas hälsa genomförs. Det handlar om ett intresse för komplexa sociala processer – att förstå vilka normer och ideal som byggs upp genom insatserna, och hur barn och unga tolkar och omformulerar verksamheter inom olika välfärdsinstitutioner.

Min forskning handlar om att belysa hur barn och unga engagerar sig i och förändrar de sociala världar de deltar i, men också att förstå deras handlande i ett vidare samhälleligt, socialt och institutionellt sammanhang. Jag studerar barns och ungas aktörskap utifrån de positioner och diskurser som är tillgängliga för dem.

Etnografi, praktik, aktörskap

Genom att ”spåra” materialiteter, praktiker och processer som inverkar på produktionen och skötseln av kroppen studerar jag den ömsesidiga relationen mellan kropp och samhälle. I mitt arbete använder jag mig av olika etnografiska metoder som deltagande observationer, videoobservationer, individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer, videodagbok med uppföljningsintervjuer och dokumentstudier.

De senaste åren har jag studerat vad som händer när skolelever deltar i manualbaserade program som är till för att förebygga psykisk ohälsa. Jag har också undersökt hur föreställningar om ett snyggt leende skapas när barn och unga får tandställning. Avhandlingsprojekt som jag handleder rör ungdomars sociala liv på boenden för ensamkommande, föräldrars erfarenheter av att få barn med allvarlig njursjukdom och interprofessionell praktik vid läkemedelsgenomgångar.

Aktörsorienterat perspektiv på psykisk hälsa

De kommande fyra åren leder jag ett forskningsprojekt där jag och Sofia Kvist Lindholm studerar enkäten Skolbarns hälsovanor och hur elever tolkar frågor om psykiska besvär. Utgångspunkten är att mätandet av psykisk ohälsa inte enbart utgör en deskriptiv praktik, utan att det också bidrar till att skapa villkoren för hur barns och ungas psykiska hälsa presenteras och hanteras. De begrepp som används för att kategorisera psykisk ohälsa får betydelse för barn och unga och för de verksamheter de deltar i. Genom individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer med elever i årskurs 9 kommer jag att studera hur begreppen påverkar ungas syn på sig själva och hur skolledningen och elevhälsan planerar för att stärka elevernas välbefinnande. Forskningen utgör ett komplement till kvantitativ forskning via enkäter och kan skapa en förståelse för vad som döljer sig bakom siffror om ökad psykisk ohälsa bland unga.

 

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Etnografiska studier i Sydafrika och Sverige

Motivet för att arbeta med etnografiska metoder som till exempel observationer och intervjuer är att det är i det vardagliga livet som materiella/strukturella förutsättningar och mänskliga strategier blir begripliga. Genomförandet av ett etnografiskt fältarbete bygger på att man som forskare är nyfiken och inställd på att lära sig något nytt. Alltsedan jag blev doktorand 2002 har jag arbetat med etnografiska metoder i nordöstra Sydafrika och i mellersta Sverige.  

Hälsa, makt och aktörskap på landsbygden i Sydafrika

Min avhandling om familjeband, släktskap och hälsa bland marginaliserade familjer i ett före detta homeland i nordöstra KwaZulu Natal bygger på sex månaders etnografiskt fältarbete 2004. Studien var ett samarbete med Africa Centre for Health and Population Studies (finansierat av Wellcome Institute) och med University of KwaZulu Natal. Efter disputationen har jag återvänt till fältet vartannat år och utökat fältet till att omfatta en kåkstad utanför Durban för att studera hur invånarna ”gör familj” under de villkor som råder för migrantarbetare. Den kontinuerliga kontakten med fältet har gett mig en insyn i familjernas ansträngningar för att skapa sig en plats och drägliga villkor i det nya Sydafrika. Hösten 2008 var jag gästforskare vid School of Development Studies på University of KwaZulu Natal. Samarbetet med de båda forskningsmiljöerna har lett till fortsatta utbyten med forskare i både Sydafrika och England. 

Ett förbättrat leende - en etnografisk studie om barn och unga i välfärdssamhället Sverige

Min forskning om barn och unga som får tandställning handlar om vad som sker i mötet mellan unga patienter, ortodontister och den teknik som används för att bedöma om ett bett anses vara i behov av korrigering eller inte. Speciellt intressant är det med en praktik som gör estetiska bedömningar av barns och ungas utseende. Det vanligaste skälet för statligt finansierad behandling är tandläkares, föräldrars eller barns missnöje med tändernas utseende. 
Projektet genomfördes med hjälp av fältstudier på två ortodontikliniker. I projektet analyserades tekniska, sociala och kulturella processer för att förstå vad som sker i praktiken och hur patienterna hanterar erbjudandet och behandlingen. För att få en inblick i hur arbetet med tandställningen delegerades till ungdomarna och familjen utvecklade jag metoder där ungdomar kunde spåra åt mig i hemmet och i skolan. Forskningen har genererat ett samarbete med Institutionen för Odontologi på Karolinska Institutet där jag har varit bihandledare för två specialisttandläkare, Therese Kvist och Gunilla Pousette Lundgren som disputerade 2016 och 2015.

Vill du veta mer? 

Jag presenterar gärna min forskning, både i form av föredrag, föreläsningar och seminarier.

Ett urval av tidigare presentationer:
Ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa
Unga patienter och ideal i tandregleringspraktiken
Familj och släktskap bland marginaliserade befolkningsgrupper i dagens Sydafrika
Sociala konstruktioner av hälsa och sjukdom
Praktiknära forskning och etnografiska metoder

 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

Presentationer och i mediaVisa/dölj innehåll

Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa

Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm intervjuas i SVT Morgonstudion om sitt forskningsprojekt om ungas psykiska hälsa. Projektet är en studie av hur ungdomar tolkar enkätfrågor om psykisk hälsa och vad ungdomarnas problem egentligen handlar om. 

 

 

Hur mår våra ungdomar idag?

Anette Wickström föreläser om ”Hur mår våra ungdomar idag? Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa” på Socialstyrelsens nationella konferens om tidiga och samordnade insatser.
Filmen är drygt 35 minuter.

 

 

Ungas vardagsproblem blandas ihop med psykisk ohälsa

Intervju med Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm

Insidan, DN 2019-25-27

Stressen som pressar dagens unga

Anette Wikström diskuterar sin och Sofia Kvist Lindholms forskning om ungdomars definitioner av psykisk (o)hälsa. 
I Vetandets värld, P1 - Stressen som pressar dagens unga.

Livskunskap på schemat?

Anette Wickström (tema Barn) och Sofia Kvist Lindholm (IBL) bidrar med sin forskning i debatten om skolans arbete med elevers psykiska hälsa.
I Vetandets värld, P1 - Livskunskap på schemat

CV Visa/dölj innehåll

CV i korthet

Akademiska examina 

 • 2018 
  Biträdande professor vid tema Barn, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2015 
  Docent vid tema Barn, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2011 
  Universitetslektor i socialantropologi, Institutionen för tema, Linköpings universitet.
 • 2009 
  Universitetslektor i socialantropologi, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
 • 2008 
  Filosofie doktorsexamen, Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet.
 • 1982 
  Mellanstadielärarexamen, Linköpings universitet.

 Undervisning

 • Anthropological perspectives of children and childhood, 7,5 credit, MSSc Child Studies. 
 • Children, migration and transnational childhoods, 7,5 credit, MSSc Child Studies.
 • Kritisk barnforskning: teoretiska perspektiv och klassiker, 15 hp, forskarutbildningskurs tema barn.
 • Barn, barndomar och hälsa, 7,5 hp, forskarutbildningskurs tema barn.

Uppdrag (utvalda)

 • Opponent for the doctoral thesis by Marie Kolmos. Roskilde University. 2019.

 • Director of doctoral studies, Child Studies, Linköpings University. 2017
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Linnea Hanell. Stockholm University. 2017
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Jir Barzang. Örebro University. 2017
 • Opponent for the doctoral thesis by Dina Danielsen. Roskilde University. 2016
 • Member of the examination committee for the doctoral thesis by Gunilla Hallonsten. Lund University. 2012

HandledningVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll