SCAPIS Mikro

SCAPIS Mikro

I forskningsprojektet SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) mäts hudens mikrocirkulation med en ny optisk teknik. Detta ger möjligheten att hitta kopplingar mellan en försämrad mikrocirkulation och hjärtkärlsjukdom.

Mikrocirkulationen

Mikrocirkulationen, dvs. blodflödet i de allra minsta kärlen i kroppen, är en viktig del av cirkulationen i kroppen. De större kärlen ser till att blodet kan transporteras från hjärtat ut till alla delar av kroppen, men det är i de minsta kärlen som syre och näring kan lämnas av till cellerna och avfallsprodukter tas upp. I och med att mikrocirkulationen finns nära alla celler i kroppen kan varje cells behov av syre och näring tillgodoses. När cellerna får ett ökat syrebehov, kan en speciell typ av celler i kärlväggarna, endotelceller, frisätta ämnen som skapar en vidgning av kärlet, vilket då ökar blodflödet i kärlet och därmed också mängden tillgängligt syre till cellerna i det aktuella området.

Vissa sjukdomar försämrar endotelfunktionen

Flera sjukdomar, t.ex. diabetes mellitus, hypertoni och perifer vaskulär sjukdom, är förknippade med en försämrad mikrocirkulation och endotelfunktion. Det innebär att vid dessa sjukdomar är blodflödet i mikrocirkulationen påverkat, vilket kan leda till att cellerna får en minskad tillgänglig mängd syre. En försämrad endotelfunktion är också en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar. Det finns idag kunskap om att hjärtkärlsjukdomar och diabetes leder till förändringar i mikrocirkulationen. Men förändringar i mikrocirkulationen skulle även kunna vara det första tecknet på kardiovaskulär sjukdom och diabetes.

Optisk teknik för mikrocirkulatorisk mätning

Vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet, i samarbete med Perimed AB, har vi utvecklat ett nytt biooptiskt system kallat EPOS, Enhanced Perfusion and Oxygen Saturation system, som på ett snabbt och enkelt sätt mäter hudens mikrocirkulation. Genom att belysa huden med olika typer av ljus är det möjligt att mäta blodflöde, mängden blod och syresaturationen i mikrocirkulationen. Tekniken bygger på diffus reflektansspektroskopi och laser Doppler flödesmätning, där hemoglobinets karaktäristiska sätt att absorbera ljus och den frekvensförändring som sker när ljus träffar en blodkropp i rörelse används. Med hjälp av matematiska modeller och simuleringar av ljusspridning i huden kan mikrocirkulationen mätas i realtid.

Samband mellan mikrocirkulationen och hjärtkärlsjukdom

I vår tilläggsstudie till SCAPIS, SCAPIS mikro, är syftet är att studera sambandet mellan hudens mikrocirkulatoriska funktion och hjärtkärlsjukdom och diabetes. Mikrocirkulatorisk funktion eller endotelfunktion mäts genom att blodflödet i underarmen stoppas under en kort tid, vilket skapar ett ökat syrebehov i vävnaden som i sin tur leder till aktivering av endotelcellerna och ett ökat blodflöde när ocklusionen hävs. I SCAPIS-mikro är målet att inkludera ca 4000 individer av de totalt 5000 inkluderade i SCAPIS Linköping. Genom att kombinera mätningar av de minsta kärlen med undersökningar av de stora kärlen samt hjärta och lungor hos en så stor grupp individer får vi en unik möjlighet att studera relationen mellan nedsatt mikrocirkulation och hjärtkärlsjukdomar och diabetes, vilket aldrig tidigare gjorts på detta sätt. I förlängningen hoppas vi kunna hitta nya riskmarkörer för hjärtkärlsjukdom och diabetes.
 

Projektgrupp

SCAPIS

Läs mer