Sensorinformatik och beslutsfattande för den digitala transformationen (SEDDIT)

SEDDIT är ett kompetenscentrum finansierat inom ramen för Vinnovas satsning inom Avancerad Digitalisering, där universitet och företag tillsammans bedriver forskning och utbildning inom digital samhällsomställning med syftet att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Klimatförändringar och global stabilitet och säkerhet är två av de mest akuta globala utmaningarna som världen står inför. Den digitala omställningen är central för att möta dessa utmaningar eftersom den gör den möjliggör åtgärder – både på lokal och global nivå – som baseras på tillförlitlig och uppdaterad information.

En nyckelkomponent i den digitala omställningen kommer att vara avancerade matematiska metoder för informationsutvinning och beslutsfattande från stora mängder data. Därför kommer kompetenscentret SEDDIT att fokusera på:

(a) forskning och utveckling av avancerade matematiska metoder för informationsutvinning och beslutsfattande från stora mängder data.

(b) utbildning och utveckling av kompetens inom detta område.

Därmed kommer SEDDIT att bidra till minskade utsläpp och global stabilitet och säkerhet, samt den svenska industrins långsiktiga konkurrenskraft.

SEDDIT består av ett antal av Sveriges ledande systembyggande företag, vilka alla påverkas direkt eller indirekt av klimatförändringar samt global stabilitet och säkerhet. För att dessa företag ska förbli konkurrenskraftiga, minska sin miljöpåverkan och anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna är en digital transformation av deras befintliga produkter, tjänster och produktion, tillsammans med nya digitala lösningar och affärsmodeller, avgörande. Avancerade matematiska metoder för utvinning av information och beslutsfattande med hjälp av heterogena sensordata i kombination med kunskap om de underliggande systemens fysik, är en central del av denna digitala transformation.

Målet med SEDDIT är att använda centrumpartnernas starka vetenskapliga grund och de inblandade företagens tekniska och experimentella resurser som en språngbräda för att producera forskning av högsta kvalitet och med stark industriell relevans. Den behovsdrivna forskningen inom SEDDIT kommer att förlita sig på gediget systemtänkande, djup insikt i de underliggande problemens fysik och djupgående kunskap om hur man hanterar processdata.

Centrets akademiska samarbetspartners är Linköpings universitet och Uppsala universitet, där Linköpings universitet står som koordinator. I centret arbetar avdelningarna för reglerteknik och fordonssystem på Institutionen för systemteknik (ISY) vid Linköpings universitet, tillsammans med avdelningen för signaler och system vid Uppsala universitet.

Nyheter

Kontakt

Organisation